Već treću godinu JP Autoceste FBiH dodjeljuje stipendije studentima

JP Autoceste FBiH već treću godinu godinu objavljuje Javni poziv za dodjelu stipendija za 25 studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta, od čega je 15 stipendija za studente treće godine prvog ciklusa, a deset za studente četvrte i pete godine drugog ciklusa studija.


jp autoceste federacije

 

JP Autoceste FBiH već treću godinu godinu objavljuje Javni poziv za dodjelu stipendija za 25 studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta, od čega je 15 stipendija za studente treće godine prvog ciklusa, a deset za studente četvrte i pete godine drugog ciklusa studija.

Iznos mjesečne stipendije je 100 KM za studente treće godine prvog ciklusa i 300 KM za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija, prenosi portal Klix.ba.

Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku 2014./2015. godinu će biti otvoren do 20. novembra/studenoga, a rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj web stranici JP Autoceste FBiH.

Za studente navedenih fakulteta JP Autoceste FBiH redovno organizuje prakse u vidu posjete gradilištima na Koridoru Vc kao i objektima koji su namenjeni za održavanje i kontrolu saobraćaja.

Kao kompanija koja u svom poslovanju zastupa politiku društveno odgovornog poslovanja preduzeća, cilj Uprave JP Autoceste FBiH je da se u vidu stipendija da doprinos i podrška tokom studiranja budućim mladim stručnjacima iz oblasti građenja, upravljanja i održavanja cestovne infrastrukture u BiH, saopšteno je iz Autocesta, prenosi portal Klix.ba.

[divider]

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU

Na osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA REDOVNE ILI REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE (CESTOVNI SMJER) TREĆE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVE I DRUGE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU

I

Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta dodiplomskog i postiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta pet stipendija,
 • Saobraćajnog fakulteta četiri stipendije,
 • Elektrotehničkog fakulteta tri stipendije,
 • Mašinskog fakulteta tri stipendije.

Deset stipendija za studente četvrte i pete godine drugog ciklusa studija i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta četiri stipendije,
 • Saobraćajnog fakulteta dvije stipendije,
 • Elektrotehničkog fakulteta dvije stipendije,
 • Mašinskog fakulteta dvije stipendije.

Stipendije će biti dodjeljenje za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

 • 100 KM – za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2014./2015. godinu)
 • 300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2014./2015. godinu).

III

Sa izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju na Građevinskom fakultetu i Fakultetu za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), na osnovu rezultata ostvarenih u 2013./2014. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:

 • da je student treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studija;
 • da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta jednog od fakulteta u Bosni i Hercegovini;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježije stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Biografija
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
 • Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježije stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2013./ 2014. godinu.
 • Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
 • Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva ( potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
 • Za studente porodica poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa)

Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je otvoren do 20. novembra 2014. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ul. Braće Fejića b.b.
88.000 Mostar

s naznakom

“Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“

(Klix.ba/jpautoceste.ba)