UNTZ: Zahtjev Izvršnog vijeća Asocijacije studenata Pravnog fakulteta

Na molbu kolega sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli prenosimo zahtjev Izvršnog vijeća Asocijacije studenata Pravnog fakulteta UNTZ.


untz logo

Na molbu kolega sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli prenosimo obavještenje Izvršnog vijeća Asocijacije studenata Pravnog fakulteta UNTZ. 

“Asocijacija studenata Pravnog fakulteta u Tuzli se nada da će objavljivanjem ove vijesti privući pažnju javnosti i studenata sa svih fakulteta u Tuzli, kako bi se ujedinili protiv neosnovanog nametanja cijena od strane Univerziteta bez prethodnih proračuna, a kojim fakulteti žele pokriti troškove za koje studenti nisu ni krivi ni odgovorni. ASPF od svih studenata očekuje odlučan odgovor Univerzitetu: “O financijskim problemima Univerziteta se brinemo isto toliko koliko se Univerzitet brine o našim financijskim problemima”. Ukoliko fakulteti žele da utiče na rashode, predlažemo smanjenje plata nastavnicima sve dok Rektorat i dekani fakulteta ne počnu izdavati smjernice za rad nastavnom osoblju, a koje se tiču održavanja određenog nivoa kvaliteta predavanja i vježbi i poštivanje Statuta i drugih pravila koja se odnose na ispitivanja i ocjenjivanja. Kako je nama poznato ni jedan rektor niti dekan do sada nije izdao smjernice za rad nastavnika, a koje bi se odnosile na kvalitet predavanja i vježbi ili poštivanje studentskih prava, dok su plate nastavnika, dodatne naknade ili povećanje cijena studija redovno na dnevnom redu Senata UNTZ.

Asocijacija studenata Pravnog fakulteta poslala je dva zahtjeva Senatu UNTZ na osnovu kojih traži smanjenje neosnovano visoke cijene upisa vanrednih studenata koja je prethodno povećana sa 1500.00 KM na 1800.00 KM sa obrazloženjem da članovi Senata smatraju da je to opravdano i ukidanje neosnovane naknade plaćanja ispita za studente obnovce u iznosu od 30.00 KM bez ikakvog obrazloženja. Smatramo da će Senat na narednoj sjednici priznati da su studenti u pravu i revidirati cijene, odnosno obeveze plaćanja ispita. Kako bi dokazali javnosti, a posebno studentima da je povećanje cijena upisa za vanredne studente, odnosno uspostavljanje obaveze plaćanja ispita za obnovce neosnovano, u nastavku ćemo objaviti argumentaciju koju smo poslali i Senatu:

A) Argumenti za smanjenje naknade upisa na vanredni studij Pravnog fakulteta u Tuzli:

 1. Po Odluci Senata koja je novijeg datuma visina cijene upisa za vanredne studente na Pravnom fakultetu u Tuzli povećana je sa 1500.00 KM na 1800.00 KM bez ikakvog obrazloženja. Ovom povećanju cijene nije prethodilo povećanje kvaliteta studija za vanredne studente na našem fakultetu niti je učinjena bilo kakva druga kompenzacija vanredrednim studentima. Ekonomskim pristupom na ovaj problem, studenti ne mogu da shvate kako je cijena vanrednog studija ista ili čak veća od cijene redovnog studija za samofinancirajuće studente obzirom da je redovni studij mnogo kvalitetniji.
 2. Većina redovnih i vanrednih studenata je nezaposleno (što studenti mogu dokazati potvrdama iz Zavoda za zapošljavanje);
 3. Većinu studenata financiraju roditelji koji imaju plaće dovoljne da pokriju mjesečne komunalije i kupovinu osnovnih namirnica;
 4. Prema međunarodnim konvencijama visoko obrazovanje treba da bude dostupno svima, a ne samo ekonomskoj eliti društva. Za ekonomsku elitu pitanje studija je obsolentno obzirom da, u smislu isplativosti, oni imaju već obezbjeđenu budućnost. Najjednostavije rečeno vrši se komercijalizacija i kapitalizaciji visokog obrazovanja, iako se nominativno radi o neprofitnoj djelatnosti;
 5. Prosječna plaća u Tuzlanskom kantonu za poslove koje obavlja najveći broj građana Tuzlanskog kantona iznosi oko 400.00 KM, tako da trenutno vanredni studenti moraju izdvojiti oko četiri i pol plaće za jednu godinu studija, ne računajući to da se radi o običnim ljudima i da 135 dana moraju preživjeti bez grijanja, svjetla, hrane, vode, odjeće i obuće, knjiga i drugih luksuznih potrepština. Ova računica se odnosi na 50% onog stanovništva koji ima posao.
 6. Obzirom na dobro nam poznate posljedice ne tako davnog rata, određeni broj studenata su članovi šehidskih porodica i boračke populacije;
 7. Povećanje cijene vanrednog studija je očigledno učinjeno bez predhodnog proračuna i predstavlja samo povećanje nagrade za trud nastavnika, kao i pokrivanje rashoda za koje nisu studenti nisu ni krivi ni odgovorni. Drugim riječima vrši se institucionalizacija sukoba interesa na Univerzitetu;
 8. Ni jedan medij, niti sredstvo javnog informisanja nije o ovoj temi govorio/pisao iz čega se vidi da je namjera povećanja cijena vanrednog studija donesena u tajnosti i bez ikakve naznake;
 9. Na drugom prijemnom roku na Pravnog fakulteta nije postojala mogućnost sticanja statusa SVP, nego samo vanrednog studenta, što znači da veliki broj vanrednih studenata ima taj status nužno, a ne dobrovoljno;
 10. Većina tih studenata ostvaruje prosječne i nadprosječne ocjene i rezultate (što se opet može dokazati indeksom).

B) Argumenti za ukidanje obaveze plaćanja ispita za studente koji obnavljaju studijsku godinu:

 1. Sve kategorije studenata koje upisuju narednu ili istu godinu studija plaćaju određeni iznos za školarinu i participiraju u troškovima studija. Samofinancirajući i vanredni studenti plaćaju puni iznos cijene za upis na narednu ili istu godinu studija dok financijski teret studija redovnih studenata u najvećem dijelu snosi Ministarstvo obrazovanja. U svakom slučaju fakultet biva isplaćen unaprijed za svoje usluge, koje uključuju obezbjeđivanja prava studentima na tri ispita u toku akademske godine po pravilima ustanovljenim zakonima, Statutom i drugim aktima. Prema tome, usluge fakulteta koje se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje studenata već su uračunate u cijenu koju student plaća prilikom upisa u narednu ili istu godinu studija.
 2. Studenti prilikom upisa na fakultet stupaju u ugovorni odnos sa fakultetom (Čl. 36 OZVO). Shodno tome, i prema principima obligacionog prava:
  1. Ugovorne strane su (pravno) ravnopravne. Univerzitet ne može na osnovu svoje akademske i ekonomske nadmoći stvarati pravnu neravnopravnost i nametati studentima ugovorni sadržaj koji oni ne žele;
  2. Ugovorne strane u dvostrano obaveznim ugovorima su dužne na jednaka, odnosno približno jednaka davanja. Univerzitet ne može naplatiti studentima obnovcima troškove studija prilikom upisa u koje su uključeni i troškovi vezani za ispitivanje i ocjenjivanje studenata, pa poslije toga ponovo naplatiti studentima ispitivanje i ocjenjivanje.
 3. Obaveza studenata obnovaca da plaćaju 30.00 KM za redovne ispite nema nikakvo pokriće (ne stvara se dodatni rashod koji treba pokriti). Ti studenti nemaju posebno organizovane ispite nego polažu ispite zajedno sa ostalim studentima koji nisu obnovili studijsku godinu. Prema tome, studenti obnovci, kada se radi o ispitivanju i ocjenjivanju, ne predstavljaju dodatni, nego uobičajeni teret fakultetu.
 4. Studenti obnovci prema redovnom toku stvari godinu obnavljaju studijsku godinu zbog oko 3-4 zaostala ispita. U toku studijske godine oni će pohađati samo ta 3-4 predavanja i vježbe iz predmeta koja su im ostala iako su upisom na fakultet platili cijenu u koju su uračunati troškovi za sva predavanja i vježbe. Prema tome, studenti obnovci fakultetu ne stvaraju rashod nego dodatni i neosnovani prihod fakultetu. Studenti trebaju, i u budućnosti i hoće, zahtijevati korekciju cijena prema kojoj bi u cijenu upisa na studijsku godinu bila uračunata samo ona predavanja i vježbe koja studenti prilikom obnove studijske godine pohađaju.”

Adnan Hamzić, Predsjednik Izvršnog vijeća Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Tuzli

(STUDOMAT.ba)