TK: Konkurs Ministarstva za boračka pitanja za dodjelu stipendija u 2012/13. godini

Konkurs Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima i studentima za vlastite potrebe i učenicima iz reda braniteljske populacije


vlada tk tabla

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, precišceni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12), člana 9. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija I postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 1/12) i Odluke terminu o raspisivanja javnog konkursa, broj 15/1-41-25358/12 od 06.11.2012. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima
/ studentima za vlastite potrebe i učenicima iz reda braniteljske
populacije Tuzlanskog kantona za 2012/2013 godinu

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

I Korisnici prava po ovom Konkursu

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju lica iz člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, u daljem tekstu: Zakon), ukoliko imaju status redovnog studenta/studenta za vlastite potrebe, odnosno redovno pohađaju srednju školu i to kako slijedi: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja I odlikovanja i dijete demobilisanog branioca ( u daljem tekstu: kandidati).

II Uslov za dodjelu stipendija

(1) Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima kandidat pod uslovom da:
a) je redovan student visokoškolske ustanove sa prosjekom ocjena najmanje 9,00 ili je redovan učenik srednje škole sa prosjekom ocjena 5,00,
b) je u tekućoj studijskoj /školskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija, odnosno razreda,
c) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), odnosno mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona,
d) je prije ostvarenog povratka u prijeratno mjesto prebivališta imao status raseljene osobe na području Kantona,

(2) Pod prosjekom ocjena u smislu tačke a) podrazumjeva se prosjek ocjena koje kandidat mora imati u svim prethodnim godinama, redovnog studiranja/školovanja na visokoškolskoj/srednjoškolskoj ustanovi koju pohađa, a u slučaju upisa prve godine fakulteta, odnosno srednje škole, pod prosjekom se podrazumjevaju ocjene kandidata u prethodne četiri godine redovnog školovanja.

(3) Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu nema kandidat koji:
a) studira na fakultetu u inozemstvu,
b) ima status studenta – apsolventa,
c) je korisnik subvencije za smještaj i ishranu u studentskom domu,
d) je u tekućoj studijskoj/školskoj godini, na istom ili drugom fakultetu/srednjoj školi, ponovno upisao istu godinu studija /školsku godinu,
e) već prima stipendiju ili kredit po drugom osnovu, i
f) živi u porodicnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od 50,1% prosjecne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine, u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine

III Kriteriji za dodjelu stipendija

Osnovni kriterij za dodjelu stipendije je prosjek ocjena ostvaren u toku redovnog studiranja/školovanja.

IV Potrebna dokumentacija

(1) Uz jednoobrazni zahtjev na konkurs kandidat prilaže sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: (POGLEDATI U PRILOGU)

(2) Udove koje pravo na PIO/MIO koriste kao staratelji djece, pored ceka PIO/MIO obavezne su dostaviti i dokaz o radno pravnom statusu – kumulativno ( tacka 5. i 7.).

(3) Uz zahtjev se prilaže i fotokopija žiro računa ili štednje knjižice, otvorene kod poslovne banke, na ime studenta/učenika, korisnika stipendije.

V Prava i obaveze Kandidata i način isplate sredstava

(1) Na osnovu rješenja o dodjeli stipendija kandidat je obavezan sa Ministarstvom zaključiti Ugovor o stipendiranju kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

(2) Kandidat gubi pravo na dalju isplatu, ako u toku godine:

• bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca,
• bude mu izrečena disciplinska mjera isključenja sa Univerziteta, odnosno srednje škole,
• redovno ne upiše semestar, a što se dokazuje uvjerenjem, odnosno redovno ne nastavi školovanje u drugom polugodištu i
• po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta.

(3) Kandidat je dužan vratiti primljeni iznos stipendija od dana upucivanja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca, odnosno izricanja disciplinske mjere isključenja sa univerziteta odnosno srednje škole i prestanka statusa redovnog studenta, odnosno redovnog učenika.

(4) Kandidatu će biti obustavljena isplata stipendije uz obvezu vraćanja do tada primljene stipendije ako:
a) prima stipendiju ili kredit od drugog davaoca stipendije ili kredita, od dana početka primanja stipendije ili kredita drugog davaoca,
b) se naknadno utvrdi da su prilikom prijave na konkurs od strane kandidata iznesene netočne cinjenice (materijalno stanje kandidata i članova obitelji, izjava da ne prima stipendiju /kredit iz drugog izvora, i dr).

(5) Isplata stipendije se vrši putem štedne knjižice ili računa kandidata otvorenog kod banke, nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona i donošenja odgovarajućih Programa.

(6) Stipendije su nepovratne, ukoliko Kandidat redovno ispunjavaju svoje obaveze.

VI Rokovi za podnošenje zahtjeva

(1) Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Slatina 2. Tuzla (protokol Vlade Kantona),

(2) Obrazac jednoobraznog zahtjeva kao i spisak potrebne dokumentacije zainteresovani kandidat može preuzeti na/u: web-stranici Ministarstva, općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnim boračkim savezima i udruženjima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

PRILOZI:

(STUDOMAT.ba)