Raspisan Konkurs za upis studenata na II ciklus studija na Univerzitetu u Zenici

Pročitajte detalje konkursa za upis na drugi ciklus studija na UNZE.


1 40
Foto: unze.ba

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata. Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se prema planu fakulteta najkasnije do 30. septembra 2022. godine u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim prvim ciklusom studija (dodiplomski studij) u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2022/2023. godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici. Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificiraju nadležni organi najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa. Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2022/2023. godini samo za studente koji su u I (prvom) ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom I (prvog) ciklusa studija, prenosi unze.ba.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća dokumenta:

 1. biografiju,
 2. diplomu ili uvjerenje o diplomiranju i završenom I (prvom) ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. uvjerenje o postignutom uspjehu u toku I (prvog) ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svihpredmeta i ocjena (dodatak diplomi),
 6. izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) samo za studente koji se upisuju u statusu redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta.

Dokumenta navedena pod tačkama 2, 3, 4, 5 i 6 kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14, 1/18 i 15/21).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa. Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa. Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije. Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:

 1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis ili
 2. lično na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:
 • UNIVERZITET U ZENICI OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.
 • UNIVERZITET U ZENICI OJ MAŠINSKI FAKULTET 72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.
 • UNIVERZITET U ZENICI OJ FILOZOFSKI FAKULTET 72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.
 • UNIVERZITET U ZENICI OJ EKONOMSKI FAKULTET 72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.
 • UNIVERZITET U ZENICI OJ PRAVNI FAKULTET 72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.
 • UNIVERZITET U ZENICI OJ MEDICINSKI FAKULTET 72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.
 • UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET 72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.
 • UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET 72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15.

Plan upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini možete pogledati na linku.