Općina Novi Grad Sarajevo: Obuka iz informacionih tehnologija u Academy387

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Academy387 organizuje obuku iz informacionih tehnologija za 15 nezaposlenih osoba. Rok za prijave je produžen.


academy 387 hub

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Academy387 organizuje obuku iz informacionih tehnologija za 15 nezaposlenih osoba. Rok za prijave je produžen.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj:49/06), člana 37. i člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:30/09-novi prečišćeni tekst) i shodno poziciji u budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2014. godinu: Programske aktivnosti Centra za mlade u partnerstvu sa zajednicom – ekonomski kod: 614300, a na prijedlog Općinske službe za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni integrisani razvoj, općinski načelnik objavljuje

Javni poziv
za prijavu na obuku iz informacionih tehnologija u Academy387

Predmet javnog poziva: Prikupljanje prijava radi obuke iz informacionih tehnologija 15 nezaposlenih mladih osoba sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.

Cilj javnog poziva: Povećanje konkuretnosti mladih osoba na tržištu rada.

Naziv programa obuke: Programiranje za ne-programere (uvod).

Trajanje obuke: Tri sedmice, svakim radnim danom od 09:00 – 11:15, počev od 18.8.2014. godine.

Mjesto održavanja obuke: Academy387 Sarajevo (Bosmal City Center), ulica Milana Preloga 12.

Finasiranje obuke: Općina Novi Grad Sarajevo, Academy387 i polaznici/e obuke.

Uvjeti: Mlade osobe koje podnesu prijavu po ovom javnom pozivu moraju zadovoljiti:

a) opće uvjete:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena fco lične karte),
  • da posjeduju VSS – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (dokaz: ovjerena kopija diplome),
  • da imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo prije objavljivanja ovog javnog poziva (dokaz: ovjerena fco lične karte i prijavnica CIPS-a),
  • da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba (dokaz: uvjerenje JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“-Biro Novi Grad),
  • da su mlađe od 37 godina,

b) posebne uvjete:

  • osnovno poznavanje rada na računaru,
  • posjedovanje vlastitog laptopa,
  • spremnost na vlastito finansijsko učešće u iznosu od 50,00 KM (dokaz: izjava).

Izbor kandidata/kandidatkinja: Izbor polaznika obuke izvršit će:

  • Općina Novi Grad Sarajevo – formalno ispunjavanje uvjeta,
  • Academy387 – intervju i stručna selekcija.

Rok za dostavu prijava: Javni poziv ostaje otvoren do 13.8.2014. godine.

Dostava prijave: Prijavu sa CV i traženom dokumentacijom/dokazima dostaviti u zapečaćenoj koverti putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 17 sati, ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Novi Grad Sarajevo
-Općinska služba za obrazovanje, kulturu,
sport i lokalni integrisani razvoj
Bulevar Meše Selimovića br. 97
sa naznakom „Program za mlade“

Kontakt osobe: Esad Baždar, tel.: 033 291 255, e-mail: esad@novigradsarajevo.ba – ispred Općine Novi Grad Sarajevo, i Ines Avdić; tel.:033 941 261, e-mail: ines.avdic@gmail.com – ispred Academy387.

(STUDOMAT.ba)