Nova rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru je Alena Huseinbegović

Rukovodstvo Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je preuzela Alena Huseinbegović, redovna profesorica Pravnog fakulteta koju je Senat u Mostaru izabaro na čelo najstarije visokoškolske institucije u Hercegovini.


rektorica
Foto: Google

Rukovodstvo Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru je preuzela Alena Huseinbegović, redovna profesorica Pravnog fakulteta koju je Senat u Mostaru izabaro na čelo najstarije visokoškolske institucije u Hercegovini.

Rukovođenja Univerzitetom nakon što je istekao mandat dosadašnjem rektoru Elviru Zlomušici je povjereno novoj rektorici tajnim glasanjem Senata, na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Alena Huseinbegović rođena je 1973. godine u Mostaru, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” diplomirala je 1998. godine, a 1999. godine izabrana je za asistenticu na predmetima Privredno pravo i Građansko procesno pravo, piše klix.ba.

Magistrirala je 2007. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je iste godine birana u zvanje više asistentice na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Naučni stepen doktora pravnih nauka stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 2010. godine, uspješno odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom “Načela civilnog izvršnog postupka”. Sljedeće godine izabrana je u zvanje docenta na predmetima Građansko parnično procesno pravo i Građansko vanparnično i izvršno pravo.

U zvanje vanredne profesorice izabrana je 2016. godine, a u zvanje redovne profesorice na naučno područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Građansko pravo i građansko procesno pravo izabrana je 2022. godine.

Od 2008 do 2010. godine obnašala je funkciju v.d. prodekanice Pravnog fakulteta.

Od 2015.do 2022. godine obnašala je funkciju v.d. dekanice, a potom i dekanice Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Kao autorica i koautorica objavile je 4 knjige i preko 30 naučnih i stručnih radova. Osim na matičnom fakultetu, kao gostujuća profesorica predavala je na Pravnom fakultetu u Zenici i Tuzli.

Učestvovala je u više projekata i bila edukatorica i referentica na preko 50 domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova, konferencija, okruglih stolova i seminara, te učestvovala u radu različitih tijela i komisija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru i izvan njega.