Napustila nas je prof. dr. Nerimana Traljić sa katedre za građansko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Profesorica Traljić dala je nemjerljiv doprinos izgradnji domaćeg pravnog sistema i reformi porodičnog prava.


Prof. dr. Nerimana Traljic

Prof. dr. Nerimana Traljić rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1959. godine, te položila studijski ispit. U martu 1962. godine izabrana je za asistenta za predmet Porodično pravo. Stepen magistra pravnih nauka stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1970. godine odbranivši magistarski rad pod naslovom „Oduzimanje djece od roditelja i lišenje roditeljskog prava”.

U maju 1974. godine doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju o temi „Pravne posljedice razvoda braka”. Radni vijek je provela na sarajevskom Pravnom fakultetu od 1962. do 2005. godine, prešavši akademski put od asistentice do redovne profesorice. Kao autorica i koautorica objavila je pet knjiga te više od 40 naučnih i stručnih radova.

Kao najkompetentnija autorica u oblasti porodičnog prava u Bosni i Hercegovini, profesorica Traljić je objavljenim udžbenicima i naučnim radovima obogatila domaću literaturu porodičnog prava, a angažmanom i aktivnim učešćem na velikom broju simpozija, naučnih skupova i seminara uspijevala je stručnim krugovima i široj javnosti skrenuti pažnju na najznačajnija i najaktuelnija pitanja iz oblasti porodice i porodičnih odnosa.

Kao članica Komisije za donošenje porodičnih zakona SR BiH i FBiH dala je nemjerljiv doprinos izgradnji domaćeg pravnog sistema i reformi porodičnog prava.

Njen naučni, stručni, pedagoški i angažman u nastavni bio je ne samo na matičnom fakultetu već i u odjeljenjima i centrima odnosno, nakon njihovog osamostaljivanja, na pravnim fakultetima u Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli i Zenici. U nastavnom radu poseban napor je uložila radeći u nemogućim uvjetima u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu.

O njenom doprinosu razvoju pravne misli i prakse na našim prostorima najbolje govori izvod iz Izvještaja Komisije za izbor profesorice Traljić u zvanje redovne profesorice:

Prof. N. Traljić je uvijek pravovremeno reagirala na sva akutna i složena zbivanja u porodici, kako u mirnim tako i u ratnim uvjetima. Njihovom rješavanju je prilazila ne samo sa jurističkog aspekta već ih je uvijek sagledavala, osobito probleme žene i djeteta, i sa općeljudskog stanovišta, što njenom naučnom opusu daje osobenu humanu dimenziju. Zahvaljujući širokoj pravnoj kulturi, profesorica Traljić je uspjela da sva dostignuća pravne nauke u ovoj oblasti učini pristupačnim našoj pravnoj literaturi i, istovremeno, u traženju novih rješenja, osobito na planu zakonodavstva, da predlaže uvijek ona rješenja koja će pomoći čovjeku u složenim uvjetima današnjeg života.