KULT BiH: Implementacija sporazuma s Federalnim ministarstvom kulture i sporta

U saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta, Institut za razvoj mladih KULT započeo je proces izrade strategije prema mladima FBiH. Kako bi strategijom bili obrađeni aktuelni problemi i potrebe mladih, Institut trenutno provodi istraživanje o problemima mladih u FBiH.


kult bih 2

U saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta, Institut za razvoj mladih KULT započeo je proces izrade strategije prema mladima FBiH. Kako bi strategijom bili obrađeni aktuelni problemi i potrebe mladih, Institut trenutno provodi istraživanje o problemima mladih u FBiH.

kult bihNavedeno istraživanje će obuhvatiti sva federalna ministarstva i organizacije koje rade na rješavanju pitanja mladih u FBiH.

Tim povodom Institut za razvoj mladih KULT potpisao je sporazum o saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta. Sporazumne strane su se obavezale da će obostrano da doprinose ispunjavanju odredaba iz Zakona o mladima Federacije BiH, koji je usvojen u junu 2010. godine.

Trenutni problemi i potrebe koji sprječavaju razvoj vladinog i nevladinog omladinskog sektora, ogledaju se u:

  • nepostojanju usvojene politike prema mladima u potpunosti i na svim nivoima vlasti, a da su u skladu sa Zakonom,
  • nepostojanju dovoljnog administrativnog i stručnog osoblja za provođenje Zakona,
  • nedovoljnoj informiranosti mladih o mjerama koje Vlada FBiH preduzima u cilju poboljšanja položaja mladih.

Saradnja ugovornih strana ogleda se u stvaranju sredine koja je usmjerena na uspostavljanje i poboljšanje institucionalnih mehanizama za brigu o mladima u FBiH, a u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, saopšteno je iz Instituta za razvoj mladih KULT.

(STUDOMAT.ba)