KS: Javni poziv za dodjelu stipendija za izuzetno uspješne studente

Komisija za raspisivanje i provođenje procedure po Javnom pozivu za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisala je Javni poziv za dodjelu stipendija za izuzetno uspješne studente Kantona Sarajevo za rezultate ostvarene zaključno sa 2011/12. studijskom godinom.


monk sa

Na osnovu člana 8. i 9. Uredbe o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima Kantona Sarajevo, Komisija za raspisivanje i provođenje procedure po Javnom pozivu za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA IZUZETNO USPJEŠNE STUDENTE KANTONA SARAJEVO ZA
REZULTATE OSTVARENE ZAKLJUČNO SA 2011/2012. STUDIJSKOM GODINOM

1. PREDMET POZIVA

Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu osigurana su sredstva za stipendiranje izuzetno uspješnih učenika i studenata Kantona Sarajevo u skladu s Uredbom o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima Kantona Sarajevo, a za rezultate ostvarene zaključno sa 2011./2012. studijskom godinom.

Naziv stipendije glasi: Stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za izuzetno uspješne studente (u daljem tekstu: stipendija).

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju na visokoškolskoj ustanovi registriranoj na području Kantona Sarajevo, na osnovu rezultata ostvarenih tokom cjelokupnog studiranja, a zaključno sa 2011./2012. studijskom godinom.

Student/ica koji aplicira na Javni poziv treba da ispunjava slijedeće uvjete:

 • da je u studijskoj 2012./2013. godini upisan kao redovan ili redovan samofinansirajući student prvog ciklusa studija druge, treće i četvrte godine studija u zavisnosti od trajanja prvog ciklusa studija (studenti koji studiraju po Bolonjskom konceptu studija) odnosno student dodiplomskog studija po ranijem sistemu studiranja;
 • da je u studijskoj 2012./2013. godini upisan kao student drugog ciklusa studija prve ili druge godine u zavisnosti od trajanja drugog ciklusa studija na izabranom studijskom programu;
 • da ima prebivalište na području Kantona najmanje posljednjih pet godina;
 • da ima status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta na visokoškolskoj ustanovi registrovanoj na području Kantona Sarajevo i da nije obnavljao godinu;
 • da ima prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju najmanje 9,00
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;

3. OSTALE ODREDBE

I

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednake uvjete za stipendiju, prednost će se dati kategorijama lica definisanim odredbama čl. 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca- branitelja Bosne i Hercegovine.

II

Iznosi stipendija za studente će ovisiti o broju kandidata koji ispune kriterije, a utvrdit će ih ministar na prijedlog Komisije.

III

Pravo na stipendiju kandidat ne može ostvariti ukoliko je već ostvario pravo na stipendiju od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava ili javna preduzeća), za ostvarene rezultate u studijskoj 2011./2012. godini.

IV

Stipendija se dodjeljuje nakon provedenog javnog poziva, a na osnovu kriterija propisanih Uredbom o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima Kantona Sarajevo.

V

Stipendije se isplaćuju jednokratno ili u ratama, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona Sarajevo. Sredstva dobijena stipendiranjem se ne vraćaju, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija na internet-stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.

VII

Kandidat može podnijeti pisani prigovor na preliminarnu listu u roku od 15 dana od dana objavljivanja iste. Prigovor se upućuje ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Ministar je dužan donijeti odluku po prigovoru u roku od osam dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka po prigovoru je konačna.

4. SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE

Prijava na javni poziv mora obavezno biti podnesena na prijavnom obrazacu propisanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a koji kandidati mogu preuzeti sa internet-stranice Ministarstva www.monks.ba ili na šalter-sali Kantona Sarajevo.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena fotokopija od strane nadležne općinske službe (ne starije od 6 mjeseci),
 • Originalno uvjerenje/potvrda visokoškolskih ustanova registriranih na području Kantona Sarajevo da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student i da nije obnavljao godinu studija,
 • Uvjerenje o kretanju – original ili ovjerena fotokopija od strane nadležne općinske službe (ne starije od 6 mjeseci),
 • Prijava prebivališta (CIPS),
 • Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nije ostvario pravo na stipendiju od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća), za rezultate ostvarene u studijskoj 2011./2012. godini.
 • Originalno uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student visokoškolske ustanove registrirane na području Kantona Sarajevo kojim se potvrđuje da su studenti prvog ciklusa studija druge, treće i četvrte godine studija u zavisnosti od trajanja prvog ciklusa odnosno dodiplomskog studija na izabranom studijskom programu ili studenti drugog ciklusa studija prve i druge godine u zavisnosti od trajanja drugog ciklusa studija na izabranom studijskom programu sa prosječnom ocjenom najmanje 9,00, postignutom tokom cjelokupnog prethodnog studija (u potvrdi/uvjerenju se trebaju nalaziti podaci o svim ocjenama po godinama studija za sve predmete i izvedena prosječna ocjena studija za svaku studijsku godinu).

Pravo učešća po Javnom pozivu nemaju studenti u statusu apsolventa.

Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

NAPOMENA: Tekst Uredbe o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima Kantona Sarajevo nalazi se na internet-stranici Ministarstva (www.monks.ba).

Krajnji datum za podnošenje prijava je 30.10.2012. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično na šalter salu Kantona Sarajevo ili poštom preporučeno na adresu:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
s naznakom “Stipendije za izuzetno uspješne studente Kantona Sarajevo – ne otvaraj (otvara Komisija)“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

PRILOZI:

(STUDOMAT.ba)