Konkurs za smještaj u Studentski dom Tuzla 2012/2013

Konkurs za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini.


untz logo

Konkurs za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini.

UNIVERZITET U TUZLI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 03-5250-11.3/12 od 20.06.2012. godine,

r a s p i s u j e

K O N K U R S
za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini

I

U akademskoj 2012/2013. godini u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu Studentski centar) bit će primljeno 553 studenata fakulteta /Akademije Univerziteta u Tuzli, na smještaj i ishranu, od čega 539 studenata državljana Bosne i Hercegovine i 14 studenata stranih državljana.

II

Pravo smještaja u studentske domove Studentskog centra imaju redovni studenti fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli koji ispunjavaju slijedeće uslove:

– da su u akademskoj 2012/2013. godini prvi puta upisali prvu, odnosno narednu godinu studija,
– da je mjesto prebivališta, odnosno boravišta studenta udaljeno od Tuzle više od 30 km.

III

Uz prijavu na konkurs koji se može naći i na Web stranici Univerziteta www.untz.ba potrebno je da kandidat dostavi slijedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje da je redovan student koji prvi put upisuje prvu, odnosno narednu godinu studija;
2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj u prethodnoj godini studija, odnosno u srednjoj školi, ili kopija indeksa sa ocjenama prethodne godine studija;
3. Kopiju lične karte, a studenti strani državljani dostavljaju ovjerenu kopiju pasoša;
4. Kopiju prijave o prebivalištu odnosno boravištu (CIPS-ov dokument)
5. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista;
6. Potvrdu o prosječnoj plaći za svakog zaposlenog člana užeg porodičnog domaćinstva ostvarenoj u posljednja tri mjeseca, odnosno ovjerenu fotokopiju tri posljednja čeka od penzije za svakog člana užeg porodičnog domaćinstva koji primaju penziju;
7. Uvjerenje o katastarskom prihodu svakog člana užeg porodičnog domaćinstva iz prethodne godine;
8. Uvjerenje za članove užeg porodičnog domaćinstva koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
9. Potvrda da je student iz porodice koja je korisnik socijalne pomoći i visini te pomoći;
10. Uvjerenje da je student izbjeglo i raseljeno lice;
11. Uvjerenje da je student iz porodice šehida ili poginulog borca;
12. Uvjerenje da je student RVI ili član porodice ratnog vojnog invalida sa procentom invalidnosti;
13. Uvjerenje da je student invalid ili član iz porodice invalida sa procentom invalidnosti;
14. Uvjerenje o učešću u oružanim snagama BiH studenta ili člana užeg porodičnog domaćinstva;
15. Izvod iz matične knjige umrlih za slučaj da je student bez oba roditelja.
16. Potvrda za studente sa Tuzlanskog kantona (da su sa mjestom prebivališta odnosno boravišta udaljeni od Tuzle više od 30 km).

IV

Rangiranje kandidata obavit će Komisja za prijem studenata u studentske domove na osnovu utvrđenih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova dobivenih iz dostavljenih dokumenata koji se traže ovim konkursom.
Rang-liste će biti objavljene na oglasnim pločama studentskih domova (internet stranici Univerziteta u Tuzli: www.untz.ba), u skladu sa planom i dinamikom realizacije konkursa.

V

Komisija za prijem studenata u studentske domove će naknadno, a nakon prispijeća i obrade svih aplikacija, odrediti kriterije raspodjele smještajnih kapaciteta, način, uslove i dinamiku useljavanja.

VI

Studenti koji zadovolje uslove kriterija i ostvare pravo na smještaj u studentske domove obavezni su koristiti usluge doma počev od 15.09. tekuće godine do 15.07. naredne godine, odnosno dužni su u cjelosti izmiriti svoje obaveze za naznačeni period.
Međusobni odnosi između Studentskog centra Univerziteta u Tuzli kao davaoca usluga i studenata kao korisnika usluga i kantonalnih i Federalnog ministarstva obrazovanja kao učesnika u sufunansiranju uredit će se posebnim ugovorom kojim će se jasno utvrditi prava i obaveze ugovornih strana za period naznačen u prethodnom stavu.
Studenti korisnici usluga koji ispunjavaju kriterije, a dolaze iz kantona sa kojima Studentski centar Tuzla nema potpisan ugovor iz prethodnog stava, dužni su prilikom zaduženja dostaviti pojedinačnu potvrdu svog kantona da prihvata subvencioniranje ishrane i smještaja za tekuću akademsku godinu.

VII

Studenti starijih godina fakulteta dužni su po završetku ispitnih rokova tekuće školske godine priložiti uvjerenje o upisu na fakultet za narednu školsku godinu, u suprotnom gube pravo na smještaj u domove.
Uz ispunjenje uvjeta iz tačke II i III konkursa, prioritet kod smještaja u studentske domove, pod jednakim uvjetima rangiranja imaju studenti koji pripadaju kategoriji lica prema Zakonu o dopunskim pravima boraca – branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 3/07, 4/08,9/08,13/09 i 8/10).

VIII

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja.

IX

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

X

Prijave na konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

UNIVERZITET U TUZLI, STUDENTSKI CENTAR
Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.7, 75000 TUZLA
Komisija za prijem studenata u studentske domove

Konkurs možete preuzeti i u elektronskoj formi ovdje.

 (STUDOMAT.ba)