Kako primijeniti strategiju aktivnog učenja?

Najbolje rezultate u učenju možete postići korištenjem strategije aktivnog učenja. To je učenje kroz rad, izvršavanje zadataka i ličnu akciju.


1. Prethodni pregled knjige

Prethodnim pregledom gradiva stičete uvid u to šta ćete učiti, tj. dobijate uvid u smisaonu cjelinu gradiva. Prelistavanjem i pregledanjem sadržaja neke knjige, njenog predgovora, naslova, podnaslova, tabela i dijagrama, možete zaključiti kakva je opšta koncepcija i struktura knjige. Na taj način uviđate koje su teorijske postavke autora i kako on naglašava pojedine probleme.

U ovoj fazi je potrebno da obratite pažnju na sva istaknuta mjesta u tekstu: riječi koje su boldirane, riječi obilježene kosim slovima, razna nabrajanja koja su označena brojevima ili slovima. Treba i da pročitate prvih nekoliko rečenica svakog poglavlja jer se često u njima izlaže osnovni koncept cijelog poglavlja kao i redoslijed kojim će materija biti izlagana. U ovoj fazi učenja „preletit ćete” tekst, površno ga čitate, tražite ključne riječi i pojmove u tekstu.

Na taj način se upoznajete sa gradivom, vršite njegovu selekciju, saznajete na šta treba obratiti pažnju, procjenjujete potrebno vrijeme za učenje. Na osnovu svega toga – bićete u stanju da kreirate i isplanirate tok učenja.