Javni oglas za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе BiH

Javni oglas za prijem dva pripravnika sa završenim ekonomskim, pravnim, filozofskim fakultetom ili fakultetom političkih nauka u Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine.


konkurencijsko vijeće BiH

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i člana 1. Odluke o prijemu pripravnika KV-a br. 01-50-1-01-I/13 od 04.01.2013.godine, Konkurencijsko vijeće raspisuje:

Advertisements

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе

1/1 Pripravnik – sa završenim ekonomskim, pravnim, filozofskim fakultetom ili fakultetom političkih nauka (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija ekonomskog, pravnog, filozofskog ili fakulteta političkih nauka koji je vrednovan sa 180, odnosno 240 ECTS bodova– 2 (dva) izvršioca.

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

I. Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava slijedeće opće uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH (da ima navršenih 18 godina života; da je državljanin Bosne i Hercegovine; da protiv njega nije pokrenut krivični postupak; da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca)

II. Pored općih uslova propisanih zakonom, pripravnik mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS- završen ekonomski, pravni, filozofski fakultet ili fakultet političkih nauka (VII stepen), odnosno završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog, pravnog, filozofskog ili fakulteta političkih nauka koji je vrednovan sa 180 odnosno 240 ECTS bodova; da nema ostvaren radni staž оd godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni da uz prijavu sa kratkom biografijom dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

Advertisements

– diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); dokaz da nema ostvaren radni staž od jednu godinu ili više nakon sticanja VSS (radna knjižica ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje); uvjerenja o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci); uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca); dokaz o poznavanju rada na računaru;  dokaz o poznavanju engleskog jezika; dokaz da se ne nalazi pod optužbom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX stav1. Ustava Bosne i Hercegovine) što se dokazuje izjavom lica datom pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerenom kod nadležnog općinskog organa po mjestu prebivališta ne starijom od tri mjeseca.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije početka obavljanja pripravničkog staža.

Napomena:

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine. Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos („Službeni glasnik BiH“ broj 52/05 i 102/09) sprovodi Komisija za izbor.

Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama putem pošte preporučeno na adresu:

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine
“Javni oglas za prijem pripravnika – NE OTVARAJ”
Ul. Radićeva br. 8, 71000 Sarajevo, BiH

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, se neće uzimati u razmatranje.

(ads.gov.ba)