Javni oglas: prijem pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade FBiH

01. Pripravnik - dipl. pravnik, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke - 2 (dva) izvršioca 02. Pripravnik - dipl. ekonomista, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke - 2 (dva) izvršioca


vlada fbih

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH

01. Pripravnik – dipl. pravnik, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke – 2 (dva) izvršioca

02. Pripravnik – dipl. ekonomista, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke – 2 (dva) izvršioca

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

za poziciju 01
– VSS – dipl. pravnik ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne struke

za poziciju 02
– VSS –dipl. ekonomist ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija VII stepena stručne spreme,
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60 % i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na perod od 1 (jedne) godine.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužani dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za prijem pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 (adsfbih.gov.ba