Javni oglas: prijem 23 pripravnika i 90 volontera u ministarstvima SBK

Svako ministarstvo će formirati svoju komisiju za prijem volontera, a resorni ministar će odlučivati o mjestu odrađivanja pripravničkog odnosno volonterskog rada. Kandidati trebaju navesti za koje ministarstvo apliciraju.


SBK grb

Predmet Javnog poziva je prijem 23 pripravnika i 90 volontera slijedećih zanimanja:

I. Pripravnici

Visoka stručna sprema VII stupanj ili najmanje 180 ETCS bodova (Bolonjski sistem, ili Viša školska sprema VI stupnja sa završenim fakultetom kako slijedi:

-Pravni fakultet ………………………… 5 kandidata

-Ekonomski fakultet …………………… 4 kandidata

-Kriminalistički fakultet …………………5 kandidata

Visoka stručna sprema VII stupanj ili najmanje 180 ETCS bodova (Bolonjski sistem) sa završenim fakultetom kako slijedi :

-Filozofski fakultet smjer psihologija ili filozofija…….. 2 kandidata

-Fakultet političkih nauka smjer socijalni rad…………. 1 kandidata

-Fakultet političkih nauka smjer žurnalistika…………..1 kandidat

-Saobraćajni fakultet……………………………………1 kandidat

-Fakultet informacijskih tehnologija ili poslovne informatike… 1 kandidat……………………………………………….. 2 kandidata

-Elektrotehnički fakultet……………………………….. 2 kandidata

Prijem pripravnika vrši se radi osposobljavanja za rad u Upravi policije u skladu sa Pravilnikom o obavljanju pripravničkog staža u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Uz prijavu na konkurs za prijem pripravnika kandidati su dužni dostaviti:

-prijavu sa kraćom biografijom i kontakt telefonom

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje o državljanstvu

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.

Prijave sa priloženom dokumentacijom ( original ili ovjerene kopije) slati isključivo putem pošte sa naznakom “za konkurs – pripravnici”, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, Ul. Aleja konzula bb. 72270 Travnik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

II. Volonteri

Kantonalna ministarstva u kojima će se obavljati volonterski rad su slijedeća:

1.Ministarstvo pravosuđa i uprave ( 8 volontera)

-pravnik ….….. 6 kandidata

-ekonomist…… 2 kandidata

2.Ministarstvo finansija (8 volontera)

-ekonomist …….. 8 kandidata

3.Ministarstvo privrede ( 15 volontera)

-ekonomist ……….…… 3 kandidata

-inžinjer saobračaja……. 2 kandidata

-pravnik……………..…..3 kandidata

-inžinjer hemije…………1 kandidat

-inžinjer elektrotehnike ….2 kandidata

-inžinjer tehnologije….…..1 kandidat

-inžinjer mašinstva………..3 kandidata

4.Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede (17 volontera)

-inžinjer poljoprivrede …………..5 kandidata

-vetereinar…………………………3 kandidata

-inžinjer šumarstva………………. 4 kandidata

-ekonomist …………………. 1 kandidat

-pravnik ……………………. 1 kandidat

-inžinjer prehrambene tehnologije…………1 kandidat

-inžinjer građevine- hidrotehnički smjer …. 1 kandidat

-inžinjer- tehnolog – hemijsko-tehnološki smjer ……….1 kandidat

5.Ministarsvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (17 volontera)

-pravnik …………..…….. 3 kandidata

-ekonomist ……………….3 kandidata

-prof. bosanskog jezika…..2 kandidata

-prof. hrvatskog jezika …..2 kandidata

-pedagog…………………..2 kandidata

-psiholog ………………….2 kandidata

-prof. razredne nastave …..2 kandidata

-informatičar ……………..1 kandidat

6.Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka ( 10 volontera)

-Arhitektonski fakultet ………………. 2 kandidata

-Građevinski fakultet, niskogradnja ….1 kandidat

-Elektrotehnički fakultet ………………..1 kandidat

-Tehnološki fakultet …………………….1 kandidat

-Prirodno matematički fakultet ( geografija-regionalno i prostorno planiranje)……..1 kandidat

-Ekonomski fakultet …………………2 kandidata

-Pravni fakultet……………………… 2 kandidata

7.Ministarstvo zdravstva i socijalne politike ( 15 volontera)

-pravnik …………………… 3 kandidata

-ekonomist ………………….1 kandidat

-socijalni radnik …………….8 kandidata

-sanitarni inžinjer…………….3 kandidata

Opći uslovi:

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove predviđene članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BIH”, broj 29/03,23/04, 39/04, 54/04, 67/05 I 8/06) i to:
1.da su državljani BIH
2.da su stariji od 18 godina
3.da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koja se prijavljuju
4.da se protiv njih ne vodi krivični postupak
5.da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne I Hercegovine

Posebni uslovi: Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1.Za sve pozicije: Dokaz o završenoj VSS – diploma ili uvjerenje o diplomiranju- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ( 180 ETCS bodova) ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja tražene struke ( 240 ili više ETCS bodova)

Spisak potrebnih dokumenata:

1. Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon

2.Diplomu o završenom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunajvanje općih uslova iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BIH izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog oglasa.

Ostale napomene:

Kandidati trebaju navesti za koje ministarstvo apliciraju.

Pripravnici imaju pravo na novčanu naknadu u skadu sa članom 42. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasi SBK, Službene novine SBK/KSB, broj: 2/2012.)

Volonteri imaju pravo na novčanu naknadu u skadu sa članom 43. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasi SBK, Službene novine SBK/KSB, broj: 2/2012.), uz napomenu da će se i volonterima isplaćivati naknade za topli obrok prijevoz.

Svako ministarstvo će formirati svoju komisiju za prijem volontera.

Resorni ministar će odlučivati o mjestu odrađivanja pripravničkog / odnosno volonterskog rada.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za zajedničke poslove, Ul. Stanična 43. Travnik ( prijava na javni oglas – volonteri za ministartvo _________________________)- ne otvaraj (navesti za koje ministarstvo se aplicira)

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Večernji list”Mostar i ”Oslobođenje” Sarajevo, kao i Internet adresi (web): www.sbk-ksb.gov.ba (06.08.2012. godine)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 (sbk-ksb.gov.ba