HEA BiH: Radionice sa ministarstvima obrazovanja i HEAARS – podrška provođenju postupaka akreditacije

U sklopu projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“ koji finansira EU organizirane su dvije radionice kao dio Aktivnosti 4.1. pod nazivom „Podrška provođenju postupaka akreditacije“.


hea bih logo cover

U sklopu projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“ koji finansira EU organizirane su dvije radionice kao dio Aktivnosti 4.1. pod nazivom „Podrška provođenju postupaka akreditacije“.

Advertisements

Prva radionica održana je u prostorijama Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (HEAARS) 24. septembra, dok je drugoj, održanoj 25. septembra, domaćin bila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA). Prva radionica okupila je predstavnike HEA, HEAARS i stručnjake angažirane na kraći vremenski period Twinning projekta. Tatjana Radaković i Jugoslav Tepić iz HEAARS poželjeli su dobrodošlicu gostima, a stalni savjetnik za pitanja Twinning projekta Maria E. Weber nastavila je i iznijela ideje vezane za ovu, već drugu, radionicu u sklopu navedene aktivnosti.

Govorila je o značaju zajedničkog shvatanja Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), te o značaju razgovora o konkretnim postupcima, zadacima i aktivnostima HEA i HEAARS, zasnovanim na pojedinačnim odgovornostima i uvjetima za provođenje akreditacije u skladu sa ESG, te o davanju prijedloga za poboljšanje predstojećih postupaka akreditacije, na osnovu naučenog iz ranijih pregleda.

Stručnjaci angažirani na kraći vremenski period, Dietlinde Kastelliz, šef Odjeljenja za preglede i konsalting Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ Austria), i Almir Kovačević, stručnjak za pitanja osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, dali su informacije o tome zašto je obuka komisija stručnjaka važna, šta ona treba da obuhvata, kakva znanja, vještine i kompetencije treba da obuhvata, te kako materijali za obuku i njena struktura treba da se izrade kako bi bili relevantni i korisni.

HEAARS je dala informacije o tome kako su oni obučavali komisije stručnjaka za konkretne postupke i podijelila je svoja iskustva, dok je šef Sektora za osiguranje kvaliteta Benjamin Muhamedbegović iz HEA govorio o zajedničkoj odgovornosti za obuku i rad sa komisijama stručnjaka, o mogućnostima za najadekvatniji pristup u datom okviru, te o tome kako bi se materijali za obuku mogli pripremiti a zadaci podijeliti.

U toku poslijepodnevnog sastanka, bilo je razgovora o izvještavanju, o značaju davanja dobrih izvještaja komisija stručnjaka, te o tome kako bi se moglo osigurati da izvještaji pokazuju nezavisnost i kompetentnost uključenih stručnjaka, da oni budu napisani na jasan i razumljiv način i da se zasnivaju na dokazima, sve u cilju osiguranja transparentnosti, dosljednosti i vjerodostojnosti procesa. Predstavnici HEAARS govorili su o svojim iskustvima u oblasti izvještavanja i radu sa komisijama stručnjaka na izvještajima.

Pored toga, učesnici su razgovarali o utvrđivanju jasnog smjera za provođenje predstojećih postupaka akreditacije i pripremi njihovog rasporeda, jer postoji mogućnost organiziranja promatračkih misija u sklopu Twinning projekta, sa međunarodnim stručnjacima koji bi se pridružili komisijama stručnjaka i promatrali konkretne postupke kako bi se dao pregled praktične implementacije postupka akreditacije, kao i preporuke o samom procesu. Još jedno pitanje o kojem se razgovaralo tokom radionice bilo je pitanje značaja zajedničkog shvatanja posljedica neakreditiranja VŠU-a.

Radionica održana u prostorijama HEA okupila je predstavnike Ministarstva prosvjete i kulture RS, Ministarstvо obrazovanja i nauke FBiH, i kantonalnih ministarstava obrazovanja Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog i Livanjskog kantona, te Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH. Stručnjaci angažirani na kraći vremenski period također su uzeli učešća u radionici, zajedno sa predstavnicima HEA.

Advertisements

Centralna tema radionice odnosila se na odabir članova komisija stručnjaka za provođenje postupaka akreditacije sa Liste stručnjaka, koju su odobrila sva nadležna ministarstva obrazovanja u BIH i Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta BiH.

Direktor HEA, dr. Husein Nanić, i dr. Weber poželjeli su učesnicima radionice dobrodošlicu u svojim uvodnim riječima. Podsjećajući učesnike na raniju radionicu, održanu sa nadležnim obrazovnim vlastima u mjesecu junu, direktor Nanić je naglasio značaj aktivne uloge nadležnih obrazovnih vlasti u ovim postupcima. „Nakon završetka ovog projekta, sve visokoškolske ustanove trebalo bi da budu upisane u Registar, kao i dio studijskih programa“, rekao je Nanić i dodao da realizacija ovih ambicioznih ciljeva, uz sinergijsko djelovanje svih aktera u ovom procesu, zahtijeva od nadležnih ministarstava i HEA da obezbijede neophodne pretpostavke kako bi visokoškolske ustanove mogle podnijeti zahjeve za akreditaciju.

Dio radionice bio je posvećen prezentaciji principa ESG-a, budući da se jedan od glavnh obaveznih rezultata koji Twinning projekt treba postići, fokusira na primjenu ESG-a na svim nivoima koji se bave osiguranjem kvaliteta u BiH. Govoreći o primjeni ESG-a u BIH, dr. Weber je navela da je potrebno utvrditi da li postoji isto shvatanje unutrašnjeg i vanjskog osiguranja kvaliteta, te de li je to blizu onoga kako se navedeni standardi doživljavaju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

„Jedna od osnovnih uloga ESG-a jeste da oni predstavljaju instrument za izgradnju povjerenja u kvalitet visokog obrazovanja uopće i u osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju“, zaljučila je dr. Weber. Stručnjaci Kastelliz i Kovačević naglasili su činjenicu da ESG nisu zakon i da se kao takav i ne trebaju promatrati, nego treba da se shvate kao smjernice koje osiguravaju duh koji treba biti osnov svih aktivnosti u oblasti unutrašnjeg i vanjskog osiguranja kvaliteta.

U tematskom dijelu radionice, razgovaralo se o odabiru stručnjaka za komisije stručnjaka kao prvom koraku u procesu akreditacije, a predstavnici ministarstava govorili su o dosadašnjim iskustvima u predlaganju stručnjaka za akreditaciju, konkretnim koracima koje primjenjuju, te izazovima koje su identificirali u realizaciji ovog zadatka. Međunarodni stručnjaci su ponovili da bi odabir stručnjaka trebalo da bude transparentan, dosljedan i vjerodostojan.

Za kraj su učesnici radionice obaviješteni o mogućnosti organiziranja promatračkih misija za predstojeće postupke akreditacije, baš kao i učesnici prve radionice prethodnog dana.

Na kraju oba događaja najavljeno je da se sljedeće radionice u sklopu Aktivnosti 4.1. planiraju između 15. i 19. decembra 2014. godine, te da bi trebalo da uključuju istu grupu aktera, saopšteno je iz Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

(STUDOMAT.ba)