Poziv za slanje autorskih radova za drugi broj Časopisa “Slovo“

Pozivaju se svi zainteresirani studenti i studentice da pošalju i predstave svoje autorske radove iz oblasti nauke i umjetnosti i time uzmu učešće u kreiranju sadržaja drugog broja Časopisa Slovo.


ff unsa casopis slovo cover

Pozivaju se svi zainteresirani studenti i studentice da pošalju i predstave svoje autorske radove iz oblasti nauke i umjetnosti i time uzmu učešće u kreiranju sadržaja drugog broja Časopisa “Slovo”.

Časopis “Slovo” je prvi časopis studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i namijenjen je studentima i studenticama, prvenstveno, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali i drugih fakulteta i univerziteta u Bosni i Hercegovini i regiji koji/e žele predstaviti svoje radove iz jedne od sljedećih kategorija: izvornih naučnih radova, pregleda članaka, historijske građe, izlaganja s naučnih skupova, stručnih članaka, prikaza knjiga i periodika, književnoumjetničkih radova, novinarskih članaka, intervjua, prijevoda, fotografije, stripa, karikature.

Prilozi, dakle, mogu biti članci (seminarski, istraživački, dodiplomski, diplomski, ili magistarski radovi), prijevodi i prikazi knjiga, književnoumjetnički radovi, novinarske forme, fotografije, karikature, stripovi. Članci trebaju sadržavati najviše 15–20 stranica (cca. 8000 riječi), prijevodi 5–10  stranica (cca. 5000 riječi), prikazi 3–5 stranica (cca. 1500–2000 riječi), književnoumjetnički radovi: proza 5–10 stranica (cca. 5000 riječi), poezija 1–3 stranice (cca. 1000–1500 riječi), drama 5 – 10 stranica (cca. 5000 riječi), novinarske forme 3–5 stranica (cca. 1500–2000 riječi).

Također, autori i autorice mogu predložiti kategoriju rada, a konačnu odluku donosi Redakcija.

Oprema rukopisa

Uz radove treba poslati: 1. naslov rada i kategoriju rada, 2. ime i prezime autora/ice, 3. naziv institucije i adresu, 4. e-mail adresu, 5. sažetak i ključne riječi na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i na engleskom jeziku/summary and key words, 7. bilješke i literaturu (prilikom citiranja i navođenja literature koristiti APA stil), 8. kraću biografiju autora/ice (do 100 riječi).

Radovi mogu biti na jednom od sljedećih jezika: bosanski, hrvatski, srpski, engleski ili njemački jezik; obavezno je naglasiti kojim standardnim jezikom je rad pisan. Radove pisati fontom – Times New Roman; veličina fonta: naslovi – 16, podnaslovi – 14, tekst – 12, fusnote – 10; prored – 1.5.

Poziv ostaje otvoren do 15. juna 2014. godine, a svoje radove možete slati na e-mail adresu: redakcija.slovo@gmail.com (vaš e-mail (subject) mora nositi naziv: ime.prezime.kategorijarada), ili putem pošte na adresu: Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo (s naznakom: za Časopis Slovo, Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta u Sarajevu). Za praćenje rada Časopisa kao i za dodatne informacije možete nam se obratiti putem navedenog e-maila, putem naše web stranice: www.casopis-slovo.net, kao i putem zvaničnog Facebook profila ili Fan page-a.

Redakcija zadržava pravo konačnog odabira radova za objavljivanje. Rukopisi se ne vraćaju. Autori i autorice odabranih radova o izboru će biti obaviješteni/e putem e-maila najkasnije do 1. avgusta 2014.

Autori/ice mogu poslati najviše 3 rada, odnosno 5 fotografija.

Pristigli radovi koji ne budu ispunjavali uvjete propisane Pozivom, prethodno objavljeni radovi ili radovi pristigli nakon 15. juna, neće biti uzeti u razmatranje!

Preduvjet za objavljivanje radova i učešće na Pozivu jeste status studenta/ice prvog, drugog ili trećeg studijskog ciklusa u akademskoj 2013/2014. godini, stoji u saopštenju Redakcije Časopisa Slovo.

(STUDOMAT.ba)