Stipendije Vlade Srednjobosanskog kantona za akademsku 2013/2014. godinu

Vlada Srednjobosanskog kantona raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2013/2014. godinu.


vlada sbk cover

Vlada Srednjobosanskog kantona raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2013/2014. godinu.

Na osnovu člana 2 Programa i kriterija utroška sredstava sa transfera za stipendije, koji je usvojen na 67. sjednici Vlade SBK/KSB održanoj dana 20.02.2014.godine, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

KONKURS
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2013/2014 godinu

I . Pravo na dodjelu stipendije

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2013/2014 godinu studentima II, III, IV, V i VI godine redovnog studija za stjecanje VII stepena stručne spreme i prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja II, III i IV godine studija.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. djeca branitelja bez oba roditelja,
 2. djeca šehida / poginulih branitelja,
 3. djeca umrlih vojnih invalida,
 4. djeca vojnih invalida,
 5. djeca nosioca ratnog priznanja – odličja,
 6. djeca demobiliziranih branilaca.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:

 1. studenata prve godine studija,
 2. studenata koji su upisali studij za stjecanje zvanja magistra struke (masters, diplomski i postdiplomski studij),
 3. studenata koji su smješteni u studentske domove,
 4. vanrednih studenata,
 5. studenata – apsolvenata,
 6. studenata koji su na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija,
 7. studenata koji primaju stipendiju drugog davaoca,
 8. studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi 400,00 KM,
 9. studenata koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života.

Prihod iz tačke 8. ne odnosi se na studente djecu branitelja bez oba roditelja, kao i studente djecu poginulih branitelja.

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netačne podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.

Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz jednog porodičnog domaćinstva.

IV. Kandidati uz prijavu prilažu slijedeće dokaze:

 1. uvjerenje o prebivalištu-CIPS –ne starije od 30 dana, original,
 2. potvrdu o redovnom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
 3. izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovjerena u općini, ne starija od 30 dana, original,
 4. smrtni list za oca (za djecu bez oba roditelja),
 5. smrtni list za majku (za djecu bez oba roditelja),
 6. za porodice poginulih i vojne invalide, uvjerenje o visini porodične ili lične invalidnine, ne starije od 30 dana, original,
 7. za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
 8. za demobilizirane branioce, uvjerenje o vremenu provedenom u oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
 9. ovjerena kućna lista, ne starija od 30 dana, original,
 10. kopiju tekućeg računa,
 11. potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
 12. rodne listove za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
 13. vjenčani list za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija,
 14. rješenje o razvodu razvedenih roditelja, original ili ovjerena kopija,
 15. dokaz o visini alimentacije, original ili ovjerena kopija,
 16. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, original,
 17. uvjerenje od PIO / MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji nezaposlenih lica, nisu u radnom odnosu i nisu korisnici penzije, ne starije od 30 dana, original,
 18. potvrdu o visini prosječne plaće u zadnja 3 mjeseca – original,
 19. potvrdu o visini prosječne plaće u zadnja 3 mjeseca, za vlasnike samostalnih radnji i vlasnike poduzeća, izdanu od nadležne službe Porezne uprave, original,
 20. potvrdu o iskazanoj dobiti u zadnjoj godini, za vlasnike samostalnih radnji i vlasnike poduzeća, izdanu od nadležne službe Porezne uprave, original,
 21. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje od PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 30 dana, original,
 22. ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 90 dana, original,
 23. dokaz o visini inostrane penzije/mirovine, ne stariji od 90 dana, original,
 24. potvrdu o visini primanja po osnovu socijalne i dječje zaštite, izdanu od nadležnog centra za socijalni rad, ne stariju od 30 dana, original.

V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.

VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

VII. Stipendija za akademsku 2013/2014. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 100,00 KM mjesečno.

VIII. Konkursni postupak sprovodi se u skladu sa Programom i  kriterijima za utrošak sredstava sa transfera za stipendije, koji je usvojen na 67.sjednici Vlade SBK/KSB održanoj dana 20.02.2014.godine.

IX. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se općinskim službama nadležnim za branioce/branitelje, prema mjestu prebivališta studenta.

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade SBK/KSB.

X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI. Zaprimljene prijave i dokumentacija za dodjelu stipendija ne vraća se podnosiocima zahtjeva za dodjelu stipendije.

Prilozi:

(sbk-ksb.gov.ba)