Zdravstveno osiguranje: Obavještenje za redovne studente na području Kantona Sarajevo

Obavještenje za studente koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.


Redovni studenti/ice visokoškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo, koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/20) svoje zahtjeve za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu upućuju Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Advertisements

Zahtjevi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, kao i zahtjevi za odjavu sa evidencije se mogu preuzeti na web stranici www.mon.ks.gov.ba i u šalter sali Kantona Sarajevo na adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1.

Advertisements

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje zdravstvene zaštite navedena je na obrascu zahtjeva. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se predaje na protokol Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, šalter sala.