UNSA inicirao formiranje Mreže zainteresiranih strana u obrazovanju nastavničkih zanimanja

Diskutovali o problemima i uzrocima malog broja upisanih studenata na nastavnička zanimanja.


unsa
Foto: UNSA

Univerzitet u Sarajevu je inicirao formiranje Mreže zainteresiranih strana u obrazovanju nastavničkih zanimanja.

Na konstituirajućem sastanku Mreže, održanom 12. oktobra 2023. godine, bili su prisutni pomoćnica ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Lamija Husić (Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo), pomoćnica ministra za nauku Azemina Njuhović i stručna savjetnica Elmedina Pandžić (Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo), direktorica Senada Salihović, članovi Stručnog vijeća i viši saradnici Instituta (JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo).

U ime Univerziteta u Sarajevu sastanku su prisustvovali prorektorica za kvalitet prof. dr. Dušanka Bošković i prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Dženana Husremović, zatim predstavnici sedam fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu: Fakulteta političkih nauka, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Filozofskog fakulteta, Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke akademije, Pedagoškog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Organizator prvog sastanka, prorektorica za kvalitet prof. dr. Dušanka Bošković, je obrazložila razloge za formiranje Mreže kao radnog i svajetodavnog tijela pri Univerzitetu u Sarajevu sa primarnim ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog rada u Kantonu Sarajevo. Svi prisutni su istakli problem statusa nastavnika i smanjenja ugleda nastavničkog zanimanja u društvu, što značajno utiče na motiviranost mladih da se opredjele za ovo zanimanje.

Direktorica JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo je upoznala prisutne da Institut u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo provodi kurikularnu reformu u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo i istakla je činjenicu da 467 prosvjetnih radnika u sljedeće četiri godine odlazi u penziju.

Svi prisutni su se složili da se formiranjem Mreže mogu uskladiti aktivnosti svih strana na procesima kurikularne reforme i da se obezbijedi bolja saradnja između ustanova preduniverzitetskog obrazovanja i Univerziteta, a posebno sa onim članicama koje obrazuju buduće nastavnike. Također, istaknuta je i potreba da se poveća vidljivost ove teme u medijima.

Predstavnici studijskih programa obrazovanja nastavničkih zanimanja su diskutovali o problemima i uzrocima malog broja upisanih studenata na nastavnička zanimanja kao i mogućim aktivnostima kojim bi se studenti motivisali i poticali da se opredijele za ove studije.

Na konstituirajućem sastanku su se obratile i pomoćnice u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo koje su pozdravile formiranje mreže nastavničkih zanimanja i istakle probleme sa gledišta ministarstava u vezi upisa na nastavničke fakultete, a i probleme usklađenosti ovih studijskih programa sa modernizacijom kurikuluma u preduniverzitetskom obrazovanju.