Transparency International BiH: Škola integriteta 2015

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) po prvi put organizuje Školu integriteta koja će se održati u Travniku, Trebinju, Bijeljini i Bihaću.


transparency international bih skola integriteta 2015

Prva Škola integriteta održaće se u Travniku 18. i 19. septembra, a tačni termini održavanja u Trebinju (oktobar), Bijeljini (novembar) i Bihaću (decembar) biće naknadno saopšteni.

Škola integriteta je namijenjena studentima i srednjoškolcima završnih godina (od 18-28 godina) koji su zainteresovani za teme koje obrađuju borbu protiv korupcije, razorne posljedice koje korupcija izaziva u različitim društvenim sferama, ali i značaj vrijednosti kao što su transparentnost i integritet. Rad sa plaznicima Škole će biti zasnovan na principu dvodnevnog intenzivnog kursa i stručnih predavanja u okviru kojih će biti obrađene sljedeće teme:

 • Vladavina prava i prakse dobrog upravljanja.
 • Uticaj korupcije na ekonomski razvoj.
 • Transparentnost i sloboda pristupa informacijama.

Osnovni cilj Škole integriteta je približiti polaznicima teme koje objašnjavaju uticaj korupcije, kao i metode efikasne borbe protiv korupcije, i to:

 • uvidom u najnovija teorijska dostignuća i prikazivanjem praktičnih iskustava, čime će se podići svijest i unaprijediti znanje polaznika škole na izabrane teme,
 • i motivisanjem polaznika da budu društveno angažovani, te da u praksi primjenjuju stečenaznanja i razvijene analitičke sposobnosti.

Zadate teme koje će biti detaljnije obrađene posebno će biti sagledane kroz uticaj korupcije i značaj antikoruptivnih politika, a predavanja će voditi iskusni stručnjaci i praktičari.

Vladavina prava i prakse dobrog upravljanja

Predavač: Srđan Blagovačnin

Opis teme: Polaznicima će se prikazati teorijski, ali i praktični značaj vladavine prava, posebno u kontekstu borbe protiv korupcije, analiziranjem praksi dobrog upravljanja, što podrazumijeva odabir oglednih primjera i njihovo predstavljanje, a pod praksama dobrog upravljanja podrazumijeva se prikaz funkcionisanja institucija vlasti, njihova međusobnu povezanost i uslovljenost, ali i ukupna posloženost u okviru pravnog poretka. Rad na temi podrazumijeva i približavanje fenomena korupcije kroz odnos sa konceptom vladavine prave i pravne države. Ova tema će naročito biti prikazana kroz ilustrativne praktične primjere, u dijelu koji se odnosi na prakse dobrog upravljanja, sa ciljem da se kroz odabrane primjere naglase prednosti dobrog i funkcionalnog upravljanja, ali i njihov značaj u suzbijanju i eliminisanju koruptivnih praksi.

Uticaj korupcije na ekonomski razvoj

Predavačica: Svetlana Cenić

Opis teme: Kroz obradu ove teme prikazaće se štetnost korupcije i njen uticaj na/odnos sa ekonomskim razvojem, kroz različite teorijske pristupe i poglede kako bi polaznici dobili što svestraniji uvid. Polaznicima će biti predstavljeni i praktični primjeri, sa ciljem da se na što razumljiviji način približi fenomen korupcije i odnos sa ekonomskim razvojem. Kombinovaće se predavanje o osnovnim pojmovima i terminima sa dubljim pristupom temi, a, između ostalog, razmatraće se pitanja kao što su vrsta uticaja korupcije na ekonomski razvoj, dalekosežne efekte koja ona izaziva, ali i kratkoročni značaj po ekonomsku politiku.

Transparentnost i sloboda pristupa informacijama

Predavači: Uglješa Vuković i Marko Vujić

Opis teme: Polaznicima će se prikazati praktični značaj koncepta transparentnosti i slobodnog pristupa informacijama, kao efikasnog sredstva u borbi protiv korupcije. Obrada teme podrazumijevaće uvid u teorijsku podlogu kojom se legitimiše značaj slobodnog pristupa informacijama, ali i prikaz praktičnih primjera, uz poseban naglasak na obradu zakonskog okvira u oblasti pristup informacijama od javnog značaja u BiH i svijetu. Cilj je ukazati na aktuelne trendove u oblasti slobodnog pristupa informacijama, ali i političke inicijative koje potcrtavaju značaj otvorene vlade.

Uslovi učešća:

 • Polaznici moraju biti izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama koje se odnose na borbu protiv korupcije, i ne moraju biti nužno studenti društveno-ekonomskih nauka.
 • Polaznici mogu biti srednjoškolci završnih godina i studenti u dobi od 18 do 28 godina.
 • Od polaznika se očekuje da budu posvećeni, da aktivno učeštvuju u diskusijama i radu, te da pročitaju preporučenu literaturu prije početka Škole integriteta.
 • Svi polazinici su obavezni napisati završni esej na jednu od izabranih tema po dogovoru sa predavačima, a najbolji radovi će po izboru TI BiH biti objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji.
 • Prednost u izboru polaznika imaće studenti i srednjoškolci iz gradova gdje će se Škola integriteta održati.
 • Po deset najboljih i najmotivisanijih polaznika iz svakog grada gdje će Škola integriteta biti održana okupiće se na završnoj radionici u Banjaluci.

Metodologija i način rada

Škola integriteta će zasnivati svoj rad na stručnim predavanjima i diskusijama koje će moderirati predavači radi što aktivnijeg učešća polaznika u samom radu. Škola će biti organizovana kroz intenzivni dvodnevni kurs koji će trajati po cijeli dan sa pauzama za kafu i ručak. Svi polaznici će dobiti literaturu koju će biti obavezni unaprijed pročitati, a u svakom gradu je predviđeno učešće od po 30 polaznika.

Troškovi učešća

Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, i to u potpunosti pokriva Transparency International BiH uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Škola ne pokriva eventualne troškove smještaja, kao ni troškove puta polaznika, zbog čega u odabiru polaznika prednost imaju kandidati iz gradova gdje će se održati Škola integriteta.

Nagrade

Po četri najbolje napisana eseja iz svakog grada gdje će Škola biti održana biće nagrađeni simboličnom novčanom nagradom u iznosu od 100 KM, a najbolje ocijenjeni radovi biće objavljeni u posebnoj publikaciji koja će potom biti promovisana širom zemlje.

Način prijavljivanja

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu skolaintegriteta@ti-bih.org najkasnije do 31.8.2015. godine za Školu integriteta koja će održati u Travniku (18. i 19. septembar)

Za Školu integriteta u Trebinju (oktobar) prijave slati najkasnije do 30.septembra, za Bijeljinu (novembar) do 31. oktobra, za Bihać (decembar) do 30. novembra.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati na: 051/224-520. Kontakt osobe su Uglješa Vuković i Marko Vujić.

(TI-BiH)