Studenti između zakona, ministrice Nikolić i populističkih inicijativa o oslobađanju od školarina

Saga sa oslobađanjem studenata na UNSA od pune cijene školarina se nastavlja.


unsa

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanja i mlade KS pripremaju izmjene Zakona o visokom obrazovanju KS samo nekoliko mjeseci nakon što je usvojen novi Zakon. Ovo je jasan pokazatelj koliko se ne razmišlja o posljedicama kada se usvajaju raznorazne skupštinske inicijative, a čija bi realizacija vodila u nezakonito postupanje kao što se dogodilo u slučaju oslobađanja od školarina redovnih samofinansirajućih studenata i promjene statusa u redovne studente.

Senat UNSA od resorne ministrice Aleksandre Nikolić, odnosno Vlade KS, zatražio je saglasnost za oslobađanje studenata koji su ispunili predviđene uslove od školarina smatrajući da studenti imaju stečena prava prema ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, ali ministrica Nikolić nije dala saglasnost pozivajući se na član 31. Zakona o visokom obrazovanju KS, piše Nap.ba.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Univerzitetu je uputilo akt 20.12.2022. u kojem je navelo da Ministarstvo ne može predložiti Vladi KS donošenje odluke o davanju saglasnosti UNSA na oslobađanje troškova školarine studenata koji su u određenoj studijskoj godini položili sve ispite i ostvarili prosjek ocjena najmanje 8,00 te prvi put upisuju višu studijsku godinu u akademskoj 2022/2023 jer bi takvo postupanje bilo suprotno članu 31. ZVO.

Međutim, isto Ministarstvo 23. januara 2023. godine Univerzitetu u Sarajevu šalje „ispravljeni“ akt u kojem navodi da je u ranijem aktu došlo do „tehničke greške“ i to kod pozivanja na zakonsku odredbu i obrazloženje te se pozivaju na član 10. Zakona o visokom obrazovanju KS.

Time je ministrica Nikolić pokušala svu odgovornost za povrat sredstava i oslobađanje od školarina prebaciti na Univerzitet u Sarajevu.

No, Zakon o visokom obrazovanju je jasan. Član 31. na koji se prvobitno pozvala Nikolić ili onaj ko je pisao odgovor predviđa da „student koji plaća školarinu i prvi put je upisan u tekuću godinu i koji je položio sve ispite iz tekuće školske godine i prema postignutom prosjeku iz prethodne studijske godine spada u 20% studenata sa najvišim prosjekom, oslobođen je plaćanja školarine za nastavak studija na tom ciklusu. Svojim zaključkom, a najkasnije 30 dana prije početka upisa u novu školsku godinu, Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade, može utvrditi dodatne kriterije i uslove za oslobađanje od plaćanja školarine ili gubitak statusa studenta oslobođenog od plaćanja školarine za studente prvog i drugog ciklusa studija, te integrisanog studija prvog i drugog ciklusa studija koji se realizuju u okviru javne visokoškolske ustanove”.

Međutim, u inspekcijskom nadzoru koji je provela inspektorica za visoko obrazovanje navedeno je da se kao tehničke greške mogu ispravljati slova, brojevi i sl., a Ministarstvo je novim aktom u potpunosti promijenilo sadržaj i suštinu, pa i zakonitost akta.

Iako je Senat UNSA donio odluku o oslobađanju studenata školarine i prelazak iz statusa redovnog samofinansirajućeg u redovnog studenta, zbog odredbi Zakona o visokom obrazovanju KS takvu odluku može donijeti jedino Skupština KS. Senat UNSA po važećim odredbama ZVO nema ovlaštenje utvrđivati dodatne kriterije u pogledu oslobađanja nego ta ovlaštenja ima jedino Skupština KS na prijedlog Vlade KS.

Univerzitet u Sarajevu upravo se zbog različitog tumačenja dva zakonska rješenja i pravne sigurnosti obratio Vladi KS putem resornog Ministarstva na dalje postupanje.

Senat Univerziteta u Sarajevu danas će raspravljati o ovom problemu koji zapravo izlazi iz nadležnosti Senata UNSA. Ono što se može pojaviti kao problem je što je veći broj dekana izvršio povrat novca i oslobodio studente plaćanja, a zbog nalaza inspekcije koja je poništila takvo rješenje, pitanje je da li je takva odluka zakonita i može li ostati na snazi čak ako se i promijeni zakon jer bi to značilo da se retroaktivno primjenjuje.

Jedan dio dekana još uvijek nije izvršio povrat sredstava, a na potezu su Skupština KS i Vlada KS. Još uvijek nije zakazana sjednica Skupštine KS, a upisni rokovi traju do kraja ovog mjeseca. Iako je jasno da su zbunjeni i studenti, očito je zbunjena i ministrica Nikolić ali i Vlada KS.

Inače, Zakonom o visokom obrazovanju 36/22 propisana je mogućnost primjene Zakona o visokom obrazovanju iz 2017. godine ali samo u odnosu na uslove za izbore u akademska zvanja, a ne na statusna pitanja kao što je školarina studenata.

Dva akta koja su iz Ministarstva upućena prema Univerzitetu u Sarajevu, a odnose se na istu tematiku pisale su različite dvije osobe. Oba akta potpisala je ministrica Nikolić.

Ukoliko bi Skupština KS i usvojila određene izmjene Zakona o visokom obrazovanju KS, pitanje je kako opravdati odluke dekana koji su već oslobodili studente obaveza jer su dekani odgovorni za budžet.

Iako se zakonom vrlo precizno može urediti oblast studentskih prava to nije urađeno ni ovog puta, pa je Vlada KS očito nastavila raniju praksu da zakon prilagođava zastupničkim inicijativama iako su finansijski planovi Univerziteta u Sarajevu i budžet jasno precizirani i određeni. Ukoliko se nastavi ovakva praksa, Zakon o visokom obrazovanju može se donositi svake godine, ali to u konačnici opet ne bi donijelo veća prava studentima na koje se vrlo često svi pozivaju, a najviše pred izborne cikluse.