Prijavite se na pripravnički staž Evropske komisije

Otvoren konkurs za pripravnički staž u Evropskoj komisiji u trajanju od pet mjeseci.


EU Commission 1

Evropska komisija (EK) izvršna je grana Evropske unije, odgovorna za predlaganje zakona, sprovođenje odluka, pridržavanje ugovora o EU i upravljanje svakodnevnim poslovanjem EU. Povjerenici polažu zakletvu na Evropskom sudu u Luksemburgu, obavezujući se da će poštovati ugovore i biti potpuno nezavisni u izvršavanju svojih dužnosti tokom svog mandata. Za razliku od Vijeća Evropske unije, gdje se članovi biraju direktno i indirektno, i Evropskog parlamenta, gdje se članovi biraju neposredno, povjerenike predlaže Vijeće Evropske unije, na osnovu prijedloga nacionalnih vlada , a zatim ih je imenovalo Evropsko vijeće nakon odobrenja Evropskog parlamenta.

Da biste se prijavili potrebno je ispunjavati sljedeće uslove:

  • Imati univerzitetsku diplomu ili ekvivalent, najmanje tri godine studija, što odgovara kompletnom ciklusu
  • Imati vrlo dobro znanje (nivo C prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike) iz dva službena jezika EU, od kojih jedan mora biti proceduralni jezik: engleski ili francuski ili njemački
  • Za državljane koji nisu članice EU potreban je samo jedan proceduralni jezik
  • Ne imati prethodno radno iskustvo bilo koje vrste, duže od šest sedmica u bilo kojoj instituciji, tijelu ili agenciji EU-a, delegacijama EU-a, sa poslanicima u Parlamentu ili generalnim advokatima u EUCJ-u

Za više informacija o načinu prijave posjetite ovaj link.

Rok za prijavu je 31.01.2021. godine.