Poziv studentima: Prilika za ferijalni rad u Njemačkoj

Za Bosnu i Hercegovinu je odobreno 50 mjesta.


njemacka

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uputila je poziv zainteresovanim studenticama i studentima univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, da dostave prijave za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini, prenosi Oslobodjenje.

Poziv je dijelom Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 16 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH dva mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u BiH koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uvijeti:

 •  vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi,
 • prethodno radno iskustvo je prednost.

Sadržaj prijave:

 •  dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,
 • dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 • dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,

Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

 • uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku (ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja),
 • kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),
 • ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

Način podnošenja prijava

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavne dokumente preporučeno poštom na sljedeći način:

 •  studenti visokoškolskih ustanova u FBiH prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti visokoškolskih ustanova u RS-u prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje BiH na adresu:

 • Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
 • Đoke Mazalića 3
 • 71000 Sarajevo

sa naznakomPrijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2021“. Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 22. mart 2021. godine.

Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima.

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata

 •  spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
 • prednost će imati studentici koji do sada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
 • u obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).

Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studentica i studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH nakon izvršene selekcije.

Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi ARZ BiH.

Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu FB – Informationsblatt, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i ARZ BiH.

Kontakt osobe

 1.  Merima Planinčić,  tel.: 033/560 – 354, e-mail: merima.planincic@arz.gov.ba
 2. Spomenka Došenović,  tel.: 033/201 – 600,  e-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba