Ovaj privatni fakultet u BiH ispunjava uslove za akreditaciju

Ovaj univerzitet se bavi visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom.


brcko
Foto: Evropski univerzitet

Evropski univerzitet u Brčko distriktu je obezbijedio institucionalnu akreditaciju i u naredne četiri godine će se u Državnom registru akreditovanih ustanova u BiH voditi kao akreditovana visokoškolska ustanova.

Preporuku za akreditaciju dala je, 27. januara ove godine, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, na osnovu izvještaja i mišljenja komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta o davanju prepopruke za akreditaciju visokoškolske ustanove, da Evropski univerzitet u Brčko distriktu BiH ispunjava uslove za akreditaciju, prenosi antikorupcija.info.

Na osnovu izvještaja i mišljenja Komisije, kao i preporuke Agencije HEA BiH, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta je, analizirajući dokumente, ocijenilo da su ispunjeni uslovi za akreditaciju i donijela Rješenje o institucionalnoj akreditaciji na period od četiri godine. Uz obavezu da šest mjeseci prije isteka akreditacije podnese zahtjev za reakreditaciju.

Evropski univerzitet u Brčko distriktu se bavi visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom. Emeritus prof. dr. sc. Radoslav Galić, rektor prvog i najstarijeg univerziteta u Brčko distriktu BiH, obavijestio je danas studente da sada posjeduju sve potrebne akte i zakonske pretpostavke za rad i da su im diplome priznate u svijetu. Odnosno da su obezbijedili potrebnu akreditaciju, jer se prema članu 54. stav 1 Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH akreditovanim visokoškolskim ustanovama smatraju isključivo one visokoškolske ustanove koje su upisane u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Akreditovani su sljedeći fakulteti na Evropskom univerzitetu: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Pedagoški fakultet, Tehnički fakultet, Fakultet politčkih nauka i Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo, zvanično je obavještenje studentima rektora Galića.

Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, na 83 hiljada stanovnika, koliko ih prema poslednjem popisu stanovništva u BiH ima u Distriktu, u njemu  djeluju četiri Univerziteta sa 23 fakulteta, jedna Visoka škola, Organizaciona jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo i Sveučilišta Mostar, a formalnuo u registru Vlade distrikta su još dva fakulteta Univerziteta Sarajevo.

U dosadašnjem toku aktivnosti grupa je utvrdila da je, do akreditacije Evropskog univerziteta, u Državnom registru bila samo Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA.