Opština u BiH raspisala Konkurs za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u 2023. godini

Konkurs za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u 2023. godini.


school students hard work classroom sitting with his head his hand reading writing notes sheets
Ilustracija: Freepik / STUDOMAT

Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su studenti prve ili više godine studija,
 • da su upisani prvi put na odgovarajuću godinu studija, kao redovni studenti na visokoškolskim ustanovama;
 • da imaju prebivalište na području opštine Ribnik najkraće tri godine prije podnošenja zahtjeva po javnom konkursu za dodjelu stipendija;
 • da nisu u radnom odnosu;
 • da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije;
 • da nisu stariji od 26 godina života na dan raspisivanja konkursa, izuzev studenata čiji studiji traju više od osam semestara, koji ne mogu biti stariji od 27 godina života.

Stipendija se ne odobrava za vrijeme apsolventskog staža.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Studenti koji ostvare pravo na stipendiju, a koji pripadaju:

a) porodicama poginulih i nestalih boraca, porodicama ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije invalidnosti,

b) studenti iz višečlanih porodica od kojih je bar dvoje redovnih studenata,

v) studenti prve godine studija koji su na prijemnom ispitu osvojili 90 i više bodova,

g) studenti iz socijalno ugroženih porodica imaju pravo na stipendiju u iznosu uvećanom za 30% u odnosu na osnovnu stipendiju;

Studenti koji ostvare pravo na stipendiju:

a) sa prosjekom ocjena 9 i više;

b) studenti bez oba roditelja imaju pravo na stipendiju u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na osnovnu stipendiju.

Redovni studenti koji ostvare pravo na stipendiju mogu ostvariti pravo na uvećan iznos stipendije samo po jednom od osnova iz stava 1. i 2. ovog člana.

Višečlana porodica u smislu ove odluke je porodica sa četvoro i više djece (u daljem tekstu višečlana porodica).

Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju učenici JU SŠC „Lazar Đukić“ Ribnik, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1. da su završili sve razrede osnovne škole sa prosjekom ocjena 5,0 (za učenike prvog razreda),

2. da imaju prosjek ocjena od 4,8-5,0 (za učenike drugog i viših razreda),

3. da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, porodicama ratnih vojnih invalida I do IV kategorije;

4. da pripadaju višečlanim porodicama sa prosjekom ocjena od 4,0 – 5,0.

5. da su učenici bez oba roditelja;

Redovni učenici srednje škole mogu ostvariti pravo na stipendiju samo po jednom od osnova iz stava 1. ovog člana.

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • Potvrda o stalnom mjestu prebivališta na području opštine Ribnik ili kopija lične karte (dostavljaju svi kandidati),
 • Uvjerenje o prvi put upisanoj odgovarajućoj godini studija ili školskoj godini (dostavljaju svi kandidati),
 • Ovjerena izjava da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (dostavljaju svi kandidati),
 • Ovjerena izjava da student nije u radnom odnosu (dostavljaju svi kandidati studenti),
 • Prosjek ocjena iz prethodnih godina studija (dostavljaju studenti koji imaju prosjek 9,00 i više),
 • Prosjek ocjena da su sve razrede osnovne škole završili sa 5,00 (dostavljaju učenici prvog razreda srednje škole),
 • Prosjek ocjena od 4,8 – 5,00 (dostaljaju učenici drugog i viših razreda srednje škole),
 • Prosjek ocjena od 4,00 do 5,00 (dostavljaju učenici iz višečlanih porodica – porodice sa četvoro i više djece),
 • Potvrda da je student prve godine studija na prijemnom ispitu osvojio 90 i više bodova (dostavljaju studenti prve godine studija),
 • Kućna lista (dostavljaju kandidati iz višečlanih porodica koji konkurišu za uvećanu studentsku stipendiju ili za učeničku stipendiju),
 • Uvjerenje da je student bez jednog ili bez oba roditelja (dostavljaju kandidati bez jednog ili oba roditelja),
 • Uvjerenje da su studenti ili učenici djeca poginulih ili nestalih boraca ili RVI od I – IV kategorije (dostavljaju kandidati djeca poginulih ili nestalih boraca ili RVI od I – IV kategorije),
 • Kopija tekućeg računa (dostavljaju svi kandidati).

Prijava za podnošenje zahtjeva za stipendiju može se preuzeti u Šalter sali Opštinske uprave, a nalazi se i na internetu, na oficijalnoj stranici opštine Ribnik, www.opstinaribnik.org.

Popunjen obrazac prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova studenti i učenici podnose u Šalter sali opštine Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb, 79288 Ribnik, sa naznakom “Komisiji za dodjelu stipendija”, prenosi opstinaribnik.org.