Općina Velika Kladuša: Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022. godinu

Objavljen je javni konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2021/2022. godini.


Coins and a calculator, expensive education and low scholarship
Ilustracija: Envato

Na Javni konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022. godini može se prijaviti kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete iz Pravilnika o dodjeli stipendija („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/18, 11/18 i 7/22).

Advertisements

Svi kandidati koji učestvuju u postupku Javnog konkursa, bez obzira da li su već bili stipendisti Općine Velika Kladuša ili prvi put apliciraju za dodjelu stipendije, pored općih uvjeta, moraju ispunjavati najmanje jedan od posebnih uvjeta:

Svaki kandidat za stipendiju mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da ima prebivalište na području općine Velika Kladuša u trajanju od najmanje pet godina, bez prekida, računajući od
 • datuma objave Konkursa za dodjelu stipendije;
 • da PRVI put upisuje, kao redovni student, određenu godinu studija, na jednoj od državnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
 • da nije korisnik druge stipendije;
 • da nema status apsolventa i
 • da ispunjava i druge uvjete iz Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022. godini i ovog Pravilnika.

Svaki kandidat za stipendiju, pored općih, mora ispunjavati najmanje jedan od posebnih uvjeta:

 • da je student koji je prvi put upisan na prvu godinu studija i da je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi ili da ima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole 5,0;
 • da je student II ciklusa koji je proglašen za studenta generacije I ciklusa;
 • da je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću;
 • da je ostvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenjima u znanju ili sportu u kalendarskoj godini koja prethodi akademskoj godini u kojoj se vrši dodjela stipendije;
 • da je student bez oba roditelja;
 • da je student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%;
 • da je student bez roditeljskog staranja;
 • da je student fakulteta koji obrazuje kadrove za deficitarna zanimanja iz člana 3. Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022. godini i
 • da je socijalni slučaj po osnovu kriterija iz Pravilnika o dodjeli stipendija.

Pravo prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2021/2022. godinu imaju studenti prvog i drugog ciklusa studija po Bolonjskom sistemu, kao i studenti prve do šeste godine po starom sistemu školovanja (zavisno od dužine trajanja studija).

Pravo na stipendija imaju:

 • svi izuzetno uspješni studenti (student koji je prvi put upisan na prvu godinu studija i koji je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi ili ima prosječnu ocjenu 5,0 u završnom razredu srednje škole; student II ciklusa koji je proglašen za studenta generacije I ciklusa; student koji je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću; student koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenjima u znanju ili sportu u kalendarskoj godini koja prethodi akademskoj godini u kojoj se vrši dodjela stipendije);
 • svi najteži socijalni slučajevi (student bez oba roditelja; student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%; student bez roditeljskog staranja);
 • po četiri studenta za svako deficitarno zanimanje (doktor medicine; magistar farmacije; diplomirani veterinar ili doktor veterine; diplomirani inženjer, master ili bachelor geodezije; diplomirani inženjer, master ili bachelor informatike; diplomirani inženjer, master ili bachelor arhitekture, diplomirani inženjer, master ili bachelor građevine, diplomirani inženjer, master ili bachelor mašinstva, diplomirani inženjer, master ili bachelor elektrotehnike, profesor njemačkog jezika; profesor muzičke kulture i profesor likovne kulture.
 • određeni broj studenata iz kategorije socijalni slučaj (na osnovu bodovanja slijedećih elemenata: godina studija; uspjeh u prethodnoj godini studija (školovanja); broj članova domaćinstva; invalidnost roditelja studenta (tjelesna ili radna); studenti iz porodice u kojoj jedan ili više članova porodice boluju od teške bolesti i nisu sposobni za rad, a nemaju rješenje o invalidnosti; student bez jednog roditelja; student neutvrđenog očinstva; student rastavljenih roditelja ili student samohranog roditelja; broj studenata iz domaćinstva; broj učenika u osnovnoj i srednjoj školi i mjesečni prihod po članu domaćinstva).

Kandidati koji su prijavljeni za općinsku stipendiju po osnovu deficitarnih zanimanja, ako ne ostvare stipendiju po ovom osnovu, njihove prijave će biti bodovane kao socijalni slučaj.

Sve Prijave će se bodovati, bez obzira na visinu prihoda po članu domaćinstva.

Općina Velika Kladuša će isplatiti 150 stipendija za akademsku 2021/2022. godinu.

Mjesečni iznos stipendije za kandidate koji ispune uvjete iz Javnog kokursa za 2021/2022. godinu je jednak za sve stipendiste i iznosi 200,00 KM mjesečno.

Stipendija se isplaćuje za 10 mjeseci za period od 01. oktobra 2021. godine do 31. jula 2022. godine.

Isplata stipendije će se vršiti prema dinamici koja će biti utvrđena ugovorom o stipendiranju.

Za učešće na Javnom konkursu za dodjelu stipendije kandidati moraju priložiti dokumentaciju zavisno od kategorije u koju su svrstani:

Svi kandidati moraju priložiti:

 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje da je student PRVI put u svojstvu REDOVNOG studenta upisao određenu godinu studija u akademskoj godini za koju se raspisuje Konkurs za dodjelu stipendije i
 • Ovjerenu Izjavu da student nema drugu stipendiju i da će se staviti na raspolaganje Općini Velika Kladuša po okončanju studija.

Uvjerenje o prebivalištu, za sve učesnike Konkursa, će pribaviti nadležna služba Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša, po službenoj dužnosti (ako se na osnovu pribavljenog dokaza po službenoj dužnosti ne može dokazati prebivalište duže od pet godina, od kandidata za stipendiju će biti naknadno zatraženo da priloži jedan od dokaza iz člana 13. stav 3. Pravilnika o dodjeli stipendija: izjave svjedoka, uvjerenje o pohađanju srednje škole u V. Kladuši ili drugo dokazno sredstvo).

Osim dokumenata od 1. do 3.

Izuzetno uspješni studenti i studenti najteži socijalni slučajevi prilaže i:

 • Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2021/2022. godinu – Obrazac broj 1. i
 • Jedan od slijedećih dokaza:
 • Potvrdu ili dokument o izboru za učenika generacije u srednjoj školi (Studenti prve godine fakulteta koji su proglašeni učenicima generacije srednje škole),
 • Potvrdu ili ovjerenu kopiju svjedočanstva završnog razreda srednje škole (Studenti prve godine fakulteta koji imaju prosjek 5,0 u završnom razredu srednje škole),
 • Potvrdu ili drugi dokument kojim dokazuje da je u prethodnoj akademskoj godini proglašen studentom generacije na I ciklusu studija (Student II ciklusa koji je proglašen studentom generacije u I ciklusu),
 • Uvjerenje ili ovjereni prepis ocjena za prethodnu akademsku godinu (Student koji je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću),
 • Ovjerenu kopiju diplome, uvjerenja ili drugi dokument kao dokaz za prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnom takmičenju u znanju ili sportu u kalendarskoj godini koja prethodi akademskoj godini za koju se vrši dodjela stipendije (Student koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenja u znanju i sportu),
 • Izvode iz matične knjige umrlih za oba roditelja (Student bez oba roditelja),
 • Rješenje ili potvrdu Centra za socijalni rad da je kandidat osoba sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%, odnosno rješenje ili potvrdu Centra za socijalni rad da je kandidat bez roditeljskog staranja (Student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60% i student bez roditeljskog staranja).

Studenti deficitarnih zanimanja i studenti koji apliciraju za stipendiju po osnovu socijalnog statusa prilažu i:

 • Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2021/2022. godinu – Obrazac broj 2. (deficitarno zanimanje) ili Obrazac broj 3. (socijalni slučajevi);
 • Uvjerenje o položenim ispitima za prethodnu akademsku godinu ili ovjereni prepis ocjena za prethodnu akademsku godinu, a za studente prve godine prepis ocjena iz završnog razreda srednje škole ili ovjerenu kopiju svjedočanstva završnog razreda;
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
 • Uvjerenje za svakog učenika ili studenta iz domaćinstva da redovno pohađaju osnovnu, odnosno srednju školu ili fakultet;
 • Platne liste i/ili odreske od penzije za dva zadnja mjeseca za sve članove domaćinstva koji prihod ostvaruju po osnovu rada ili penzije;
 • Uvjerenje o nezaposlenosti za roditelja/e ako je/su nezaposlen/i od Biroa rada, ili ovjerenu izjavu da nisu u radnom odnosu za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva, kao i za članove domaćinstva starije od 15 godina, koji nemaju status učenika ili studenta;
 •  Ovjerenu kopiju rješenja nadležnog organa o invalidnosti za roditelje kandidata za stipendiju ako su invalidi;
 • Dokaz o razvodu braku za rastavljene roditelje (kopija sudske presude, Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih sa konstatacijom razvoda braka);
 •  Potvrdu mjesne zajednice da student živi u domaćinstvu sa samohranim roditeljem;
 • Uvjerenje Porezne uprave za nezaposlene članove domaćinstva da nemaju ostvarenih prihoda po osnovu redovnog radnog odnosa i
 • Ovjerenu izjavu studenta – kandidata za stipendiju o visini prihoda domaćinstva

U izjavi se navode svi prihodi svih punoljetnih članova domaćinstva ostvareni u zemlji i inostranstvu po osnovu plata, penzija (radna, invalidska i porodična), prihodi od samostalne djelatnosti, prihodi od poljoprivrede, prihodi od imovine, kamata i drugi prihodi domaćinstva.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o dodjeli stipendija, u prihod domaćinstva se ne računa naknada za ishranu (topli obrok), naknada za prevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor, dječiji dodatak, stalne i jednokratne novčane pomoći, naknada za tuđu njegu i pomoć, ortopedski i invalidski dodaci, druge novčane pomoći Centra za socijalni rad, humanitarnih i drugih institucija koje imaju socijalni karakter, prihodi od Biroa rada za slučaj nezaposlenosti, stipendije, subvencije prevoza učenika i druge subvencije).

Krajnji rok za podnošenje Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije za akademsku 2021/2022. godinu je 15 dana od dana objave na internet stranici Općine Velika Kladuša i Oglasnoj ploči Općine Velika Kladuša.

Advertisements

Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022. godini sa orginalima ili ovjerenim kopijama dokumenta iz tačke V Javnog konkursa, kandidati predaju u šalter sali Općine Velika Kladuša, neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Velika Kladuša, Služba za upravu, društvenih djelatnosti i zajedničke poslove, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiju“, Ul. Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša.

Obrasci:

 • Prijava na konkurs (obrazac: Prijava br. 1; obrazac: Prijava br. 2 i obrazac: Prijava br. 3),
 • Izjava da korisnik stipendije nema drugu stipendiju i
 • Izjava o visini prihoda.

Navedeni obrasci se mogu preuzeti u Šalter–sali Općine ili/i na internet adresi www.velikakladusa.gov.ba.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon: 037-770-030 lokal 231 ili e-mailom stipendije@velikakladusa.gov.ba.

Preliminarna rang lista

Komisija za dodjelu stipendije Općine Velika Kladuša će na osnovu prispjelih prijava i raspoložive dokumentacije izvršti bodovanje za kandidate iz kriterija socijalni slučaj, kao i za kandidate za stipendiju koji nisu ostvarili pravo na stipendiju za deficitarna zanimanja i utvrditi Preliminarnu rang listu kandidata.

Preliminarna rang lista će se formirati tako da se na istu prvo stave kandidati čije prijave ne podliježu bodovanju, zatim kandidati koji su ispunili uvjet za stipendiju po osnovu deficitarnih zanimanja. Nakon toga na rang listu, do ukupnog broja stipendija, koji je će utvrđen u skladu sa članom 1. stav 3. Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022. godini, stavljaju se kandidati iz kriterija socijalni slučaj, počev od kandidata sa najvećim brojem bodova.

Kandidati koji ne osvoje dovoljan broj bodova, odnosno prema broju bodova ne uđu na listu do broja odobrenih stipendija prema Odluci o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022. godini, uvrštavaju se na Preliminarnu listu kandidata, iza kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju.

Nakon kandidata koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na Preliminarnu listu se uvrštavaju kandidati koji nisu ispunili opće uvjete iz Javnog konkursa i čije prijave nisu bile potpune i/ili blagovremene.

Preliminarna lista će biti objavljena na internet stranici Općine Velika Kladuša i oglasnoj tabli Općine Velika Kladuša najkasnije 15 dana po zatvaranju Konkursa.

Konačna rang lista

Na Preliminarnu listu kandidati koji su učestvovali na Javnom konkursu za stipendiju mogu istaknuti svoje primjedbe Komisiji za dodjelu stipendija u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Primjedbe na Preliminarnu listu se dostavljaju u pismenoj formi i predaju neposredno u Pisarnici Općine ili putem pošte na adresu: „Općina Velika Kladuša-Komisija za dodjelu stipendije, Ulica Hamdije Pozderca broj 3, 77230 Velika Kladuša“.

Nakon razmatranja primjedbi na Preliminarnu listu Komisija za dodjelu stipendija će utvrditi Konačnu listu kandidata za stipendiju i istu dostaviti Općinskom načelniku.

Na osnovu Konačne liste kandidata Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija, koja sadrži podatke o kandidatima koji su ostavrili pravo na stipendiju, a čije se prijave nisu bodovale; kandidatima koji su pravo na stipendiju ostvarili po osnovu deficitarnih zanimanja; kandidatima koji su pravo na stipendiju ostvarili po osnovu dovoljnog broja bodova iz kriterija socijalni status; kandidatima koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na osnovu kriterija socijalni status i kandidatima koji nisu ispunili opće uvjete iz Javnog konkursa i čije prijave nisu potpune i/ili blagovremene.

Odluka o dodjeli stipendije objavljuje se na internet stranici Općine Velika Kladuša, internet stranici Radio televizije Velika Kladuša i oglasnoj tabli Općine Velika Kladuša.

Na Odluku o dodjeli stipendije dopuštena je žalba koja se izjavljuje Komisiji za žalbe Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša u roku od 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja Odluke.

Odluka Komisije za žalbe je konačna.

Kandidatima kojima bude odobrena stipendija, bit će ponuđeno zaključivanje Ugovora o stipendiranju za akademsku 2021/2022. godinu. Prije zaključivanja ugovora kandidat mora imati otvoren tekući račun u banci.

Javni konkurs će biti objavljen na Oglasnoj ploči i na službenim internet stranici Općine Velika Kladuša i na službenim internet stranici i u programu Radio televizije Velika Kladuša.