Općina Novi Grad Sarajevo: Konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku/akademsku 2016/2017.

Općina Novi Grad Sarajevo raspisala je Konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku/akademsku 2016/2017. godinu.


Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/15), te na osnovu Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za tekuću godinu, ekonomski kod 614200 tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata, Odluke Općinskog vijeća o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“broj 34/01), Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, broj 02-05-19720 od 25.10.2013. godine i Odluke broj 02/06-05-23415/16 od 17.10.2016. godine, Općinski načelnik r a s p i s u j e:

Advertisements

K O N K U R S
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2016./2017. godinu

Advertisements

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici završnog razreda osnovnih škola, učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana. Stipendiju Općine Novi Grad Sarajevo mogu ostvariti i učenici završnog razreda novogradskih osnovnih škola čije je prebivalište na području susjedne općine. Pravo učešća na Konkursu imaju redovni učenici i studenti koji ne obnavljaju godinu, a koji su ostvarili uspjeh u školi, odnosno fakultetu/visokoškolskoj ustanovi i to:

 • učenici završnog razreda osnovnih škola sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz prethodnog razreda,
 • učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz prethodnog razreda,
 • studenti I godine fakulteta /visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom najmanje 4,5 iz završnog razreda srednje škole,
 • studenti II, III, IV,V i VI godine fakulteta/visokoškolske ustanove sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 svih položenih ispita.
 • Studenti I i II godine drugog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 svih položenih ispita iz prvog i drugog ciklusa.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se za 10 mjeseci (septembar – juni) iz namjenski predviđenih budžetskih sredstava, a po strukturi kako slijedi:

 • cca 45 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se studentima
 • cca 30 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima srednjih škola
 • cca 10 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima završnih razreda osnovnih škola
 • cca 15 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima i studentima sa specifičnim potrebama i izuzetno nadarenim učenicima i studentima za kulturno-umjetničko i sportsko stvaralaštvo.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

 • za učenike završnog razreda osnovne škole ………… 50 KM
 • za učenike srednjih škola …………………………….. 75 KM
 • za studente ……………………………………………. 100 KM

Stipendija Općine Novi Grad Sarajevo može se dodijeliti samo jednom učeniku ili studentu iz iste porodice.

Stipendiju Općine Novi Grad Sarajevo ne može ostvariti učenik/student koji prima stipendiju po nekom drugom osnovu, te studenti i učenici čija primanja po članu u njihovom domaćinstvu prelaze 450,00 KM.
Ugovorna obaveza stipendiste je da se volonterski angažira na poziv Općine u projektima od javnog značaja za lokalnu zajednicu.

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti slijedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):

 • prijavu na Konkurs sa tačnom adresom, brojem kontakt telefona i ostalim traženim podacima (obrasci prijava na konkurs za završni razred osnovne škole, srednje škole, I godine studija i ostale godine studija nalaze se na info punktu Općine i na web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba )
 • svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija, a za ostale studente potvrdu sa fakulteta/visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
  potvrdu o upisu u 2016./17. školsku godinu,
 • za učenike i studente I godine studija dokaz o postignutim rezultatima u prethodnoj školskoj godini na takmičenjima općinskog, kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa iz obrazovnih predmeta a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja,
 • izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • kućnu listu izvađenu u Općini Novi Grad Sarajevo, za sve punoljetne članove domaćinstva dokaz o primanjima ili drugom statusu (studenti, nezaposleni, penzioneri i sl.)
 • NA UVID – prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, a imaju jednak broj bodova prednost pri rangiranju za dodjelu imaju učenici /studenti sa nižim prosjekom primanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (19.10.2016. godine).

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija Općine Novi Grad Sarajevo se predaju na šalteru Općine, Bulevar Meše Selimovića 97, sa naznakom : “Prijava za stipendije”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad Sarajevo (sobe 412 i 413) ili putem e-maila obrazovanje@novigradsarajevo.ba

(STUDOMAT.ba)

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!