Od 21 visokoškolske ustanove u RS do sada akreditovano njih osam

U Republici Srpskoj ukupno ima 21 visokoškolska ustanova. Do sada je akreditovano 8, a u procesu akreditacije su trenutno tri visokoškolske ustanove.


Foto: Panoramio.com
Foto: Panoramio.com

U Republici Srpskoj ukupno ima 21 visokoškolska ustanova. Do sada je akreditovano 8, a u procesu akreditacije su trenutno tri visokoškolske ustanove.

Piše: Maja Isović, 6yka.com

Akreditovane visokoškolske ustanove u RS su: Univerzitet u Banjaluci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet za poslovne studije, Visoka škola Banja Luka College, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi i Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac.

Tatjana Radaković, viši stručni saradnik za IKT, analize i statistiku u Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske rekla je za BUKU da su oba javna univerziteta akreditovana, a ostalo su privatne visokoškolske ustanove.

Uslove za pristupanje procesu institucionalne akreditacije svaka visokoškolska provjerava uvidom u Uputstvo za pristup procesu akreditacije.

– Pored posjedovanja validnih licenci i ispunjavanja svih zakonskih uslova za osnivanje i početak rada, visokoškolska ustanova kao uzorak za institucionalnu akreditaciju može prijaviti samo studijske programe koji se izvode godinu dana duže od trajanja studijskog programa. Broj studijskih programa koji se prijavljuju kao uzorak za institucionalnu akreditaciju je definisan u Proceduri za akreditaciju visokoškolskih ustanova koja je dostupna na sajtu Agencije. Za univerzitete je to najmanje pet studijskih programa iz tri obrazovne oblasti a za visoke škole najmanje jedan iz jedne obrazovne oblasti, objasnila je Radaković.

Radaković dodaje da od momenta predavanja prijave za akreditaciju, što se smatra početkom procesa, pa do dobijanja Rješenja o akreditaciji obično prođe godinu dana.

– Proces akreditacije počinje predavanjem zahtjeva za akreditaciju, nakon čega se sa utvrđenih lista stručnjaka (lista međunarodnih stručnjaka, lista stručnjaka domaće akademske zajednice, lista stručnjaka iz privrede i prakse i lista studenata), formira Komisija koja će izvršiti eksternu evaluaciju. Članovi Komisije proučavaju dokumentaciju koju je visokoškolska ustanova predala Agenciji za akreditaciju VŠU RS zajedno sa popunjenim Aplikacionim obrascem, nakon čega se zakazuje posjeta visokoškolskoj ustanovi u trajanja od dva do tri dana, zavisno od obima prijavljenih uzoraka studijskih programa, objašnjava ona.

Dodaje da nakon obavljene posjete, Komisija piše izvještaj o eksternoj evaluaciji čija se konačna verzija stavlja na uvid javnosti, i daje mišljenje o akreditaciji nakon čega Agencija donosi Rješenje uzimajući u obzir mišljenje Komisije.

Sagovornica BUKE ističe da sve visokoškolske ustanove u RS ispunjavaju uslove za osnivanje i početak rada i imaju licence za rad i izvođenje studijskih programa izdate od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS.

– Zakonom o visokom obrazovanju se licenciranje visokoškolske ustanove naziva početna akreditacija i shodno tome proces akreditacije koji sprovodi Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS shodno BiH Kriterijumima za akreditaciju i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) samo slijedi proces licenciranja i predstavlja jedan od zahtjeva Bolonjskog procesa, a to znači da su diplome i neakreditovanih visokoškolskih ustanova validne, zaključuje ona.

(buka.ba)