Objavljen Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo

Pravo prijave na konkurs imaju učenici/studenti sportisti po osnovu ostvarenih rezultata za proteklu takmičarsku sezonu, a imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo.


Foto: Envato
Foto: Envato

Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo po osnovu ostvarenih rezultata za proteklu takmičarsku sezonu.

OPĆE ODREDBE

Pravo prijave na konkurs imaju učenici/studenti sportisti po osnovu ostvarenih rezultata za proteklu takmičarsku sezonu, imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo i ispunjavaju sljedeće opće uslove;

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 • da je državljanin BiH,
 • da ima prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje godinu dana,
 • da je redovan(vandredan) učenik/student,
 • da ima navršenih četrnaest (14) godina, sa izuzetkom gimnastike gdje je donja dobna granica šest (6) godina,
 • da je takmičar u kontinuitetu najmanje tri godine i takmičar kluba koji je prijavljen u sportskom savezu,
  pravo učešće po konkursu( do navršenih 26 godine života),
 • da podnosilac prijave nije ostvario stipendiju po drugom osnovu iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo.

Dodjela stipedije vrši se na osnovu rezulatata za proteklu takmičarsku sezonu. Stipendije će se isplaćivati za period od deset mjeseci u iznosu do 100,00 KM mjesečno, iz namjenski obezbijeđenih Budžetskih sredstava Općine Novi Grad Sarajevo.

U zavisnosti od broja kandidata koji ispunjavaju uslove, visina stipendije može varirati u odnosu na iznos iz predhodnog stava i to tako da bude utvrđena manja visina stipendije proporcionalno broju kandidata koji ispunjavaju uslove.

Budžetska sredstva obezbjeđena za stipendiranje učenika i studenata sportista će se rasporediti po strukturi kako slijedi:

 • cca 60 % od ukupnih sredstava za individualne sportove
 • cca 40 % od ukupnih sredstava za kolektivne/timske sportove.

U slučaju manjeg broja prijavljenih kandidata i kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa iz kolektivnih sportova ili individualnih sportova, sredstva će se dodjeljivati proporcionalno na ostale prijavljene kandidate koji ispunjavaju kriterije konkursa, po gore navedenoj strukturi.

KRITERIJI

Izbor kandidata se vrši na osnovu kriterija utvrđenih Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, a na osnovu ostvarenih rezultata završene takmičarske sezone .

U pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji na državnim prvenstvima i međunarodnim takmičenjima priznatim od svjetskih i evropskih federacija, kako slijedi:

 • za osvojeno 1.,2. i 3. mjesto na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i kupovima, evropskim prvenstvima i kupovima, Evropskim i Mediteranskim igrama, Balkanijadi, Državnom prvenstvu i Univerzijadi ,
  za ostvareno najmanje četvrt finale na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i kupovima, evropskim prvenstvima i kupovima,
 • za učešće na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama,
 • za osvojeno 1.,2. i 3. mjesto na Federalnom prvenstvu i Kantonalnom prvenstvu za ekipna takmičenja,
 • vrednovanje rezultata vrši se tako što se boduje najbolji aktuelni (posljednji) rezultat takmičara. Ukoliko je takmičar postigao više rezultata na jednom takmičenju bodovat će se samo jedan najbolji rezultat. Za takmičenja koja se realizuju na državnom nivou, bodovat će se rezultat ostvaren na državnom prvenstvu koje prema očitovanju matičnog sportskog saveza ima status krovnog prvenstva,
 • ukoliko dva kandidata imaju isti broj bodova nakon bodovanja najboljeg aktuelnog rezultata rangiranje se vrši na osnovu drugog postignutog rezultata, sve dok se ne utvrdi razlika u bodovima,
 • ukoliko dva kandidata nakon svih bodovanja imaju isti broj bodova prednost će imati aplikant koji ima najviše nastupa na zvaničnim utakmicama (potvrda od Saveza),
 • takmičarima iz strukovnih saveza koji nemaju jedinstvenu međunarodnu federaciju, broj bodova za plasmane na međunarodnim takmičenjima umanjuje se za 30%,
 • rezultati u neolimpijskim sportovima vrednuju se sa 20% bodova manje u odnosu na olimpijske sportove. (Potvrdu o članstvu u Olimpijskom komitetu BiH pribavlja služba za tekuću godinu),
 • za takmičare iz jednog sporta može biti dodijeljeno najviše 30% sredstava namijenjenih za stipendije,
 • ukupan zbir bodova za dobijanje stipendije je najmanje 30 bodova,
 • takmičar koji ima najmanje tri zvanična nastupa u juniorskoj, kadetskoj i senorskoj kategoriji (uključuje i paraolimpijce) na reprezentativnom nivou u timskim sportovima boduje se sa 10 bodova,
 • potvrda od Minstarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (za tekuću godinu) da je takmičar perspektivni sportista boduje se sa 10 bodova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumetaciju po konkursu potrebno je dostaviti (original ili ovjerena kopija), kako sljedi:

 • prijavu na konkurs (obrasci prijave nalazi se na info-punktu ( šalter sala Općine ) i na web stranici Općine novigradsarajevo.ba (aktuelnosti/ javni pozivi),
 • izvod iz matične knjige rođenih( ovjerena kopija),
 • uvjerenje o državljanstvu ( orginal ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),
 • potvrda da je redovan/vanredan učenik/student javne ustanove/srednje škole/visokoškolske ustanove (potvrda/uvjerenje o završenom razredu, ovjerena kopija knjižice, svedočanstva ili indexa za školsku/akademsku 2021/2022.) (orginal ili ovjerena kopija),
 • potvrda Sportskog saveza da je takmičar u kontinuitetu najmanje tri godine i takmičar kluba koji je prijavljen u sportskom savezu (orginal ili ovjerena kopija),
 • ovjerena izjava da kandidat nije ostvario stipendiju po drugom osnovu iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo,
 • NA UVID – prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 90 dana

Osim naprijed navedne dokumentacije kandidati su dužni dostaviti:

Za pojedinačna takmičenja:

 • Potvrdu matičnog Sportskog saveza BiH, Olimpijskog/Paraolipijskog komiteta BiH o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave za prethodnu takmičarsku sezonu (dokaz o ostvarenim rezultatima Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama – učešće i takmičarski rezultati, svjetskim prvenstvima i kupovima, evropskim prvenstivma i kupovima, Evropskim i mediteranskim igrama, Balkanijadi, Univerzijadi i državnom prvenstvu BiH – ostvareni rezultati),
 • Potvrda Minstarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo da je takmičar perspektivni sportista Kantona Sarajevo za 2022.g.,

Za ekipna takmičenja:

 • Potvrdu matičnog Sportskog saveza BiH, Olimpijskog/Paraolimpijskog komiteta BiH o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave za prethodnu takmičarsku sezonu (dokaz o ostvarenim rezultatima sa Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama – učešće i takmičarski rezultati, svjetskim prvenstvima, kupovima, evropskim prvenstvima i kupovima, Evropskim i mediteranskim igrama, Balkanijadi, Univerzijadi i državnom prvenstvu te na Federalnom prvenstvu – FBiH i Kantonalnom prvenstvu – Kanton Sarajevo – ostvareni rezultati),
 • Dokaz o broju nastupa u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji ( uključuje i paraolimpijce) na reprezentativnom nivou (potvrda od matičnog Saveza BiH, Olimpijskog/Paraolimpijskog komiteta BiH),
 • Potvrda Minstarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo da je takmičar perspektivni sportista Kantona Sarajevo za 2022.g.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VRIJEME TRAJANJA KOKURSA

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

PROCEDURA IZBORA

Za provođenje procedure po konkursu Općinski načelnik će imenovati Komisiju za izbor kandidata za dodjelu sportskih stipendije. Zadaci Komisije su: pregled prispjelih prijava i dokumentacije, utvrđivanje rang liste kandidata za dodjelu sportskih stipendije.

Konačna rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu sportske stipendije, će biti objavljena na Oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Učesnici na konkursu roku 8 dana od objave rang liste, mogu podnijeti prigovor za zaštitu prava Općinskom načelniku, koji donosi konačnu odluku po prigovoru.

Prijave sa po Konkursu predaju se na šalteru Općine Novi Grad Sarajevo,na obrascu za prijavu prijave ili putem pošte: adresa Bulevar Meše Selimovića broj 97 sa naznakom „Prijava za sportske stipendije“.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontakt osoba: Mehić Haris, telefon broj: 033 291 378,

e-mail: sport@novigradsarajevo.ba; kancelarija 418 (IV sprat).

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA STIPENDIJU UČENIKA I STUDENATA SPORTISTA SA PODRUČJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA PRETHODNU TAKMIČARSKU SEZONU