Na Mašinskom fakultetu nabavljena oprema za mjerenje temperature i analizu dimnih plinova

Oprema se koristi pri istraživanjima u Laboratoriji za sagorijevanje čvrstih goriva u letu.


mf unsa
Foto: MF UNSA

Mašinski fakultet UNSA je, putem UNDP BiH kao partnera u realizaciji projekta Eksperimentalno istraživanje mogućnosti primjene alternativnih goriva u pravcu nužne energetske tranzicije Bosne i Hercegovine, izvršio nabavku nove i dodatne mjerne opreme. Istraživačko-razvojni projekat po javnom pozivu iz 2021. godine finansira Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Konkretno, nabavljen je aparat za mjerenje temperature i analizu dimnih plinova tip Testo 350 (komponente CO2, CO, NO, NO2, NOx, SO2), te prenosni detektor Dräger X-am 5100 za detekciju plinovitih hidrogenfluorida HF i hidrogenhlorida HCl. Oprema se koristi pri istraživanjima u Laboratoriji za sagorijevanje čvrstih goriva u letu, Katedra za energetiku, (fosilnih, obnovljivih i alternativnih, npr. komponentnih goriva mrkog i lignitnog uglja, otpadne drvne biomase i RDF/SRF goriva nastalih iz komunalnog otpada).

Prijemu opreme od strane predstavnika firme isporučioca MPS-Lab d.o.o. Sarajevo, prisustvovala je i predstavnica UNDP BiH te član istraživačkog tima Mašinskog fakulteta, student III ciklusa mr Kenan Kadić.

U sklopu realizacije navedenog projekta definirana je i od strane članice istraživačkog tima (Amina Terzić, II ciklus studija) urađena tema završnog rada pod naslovom Stanje primjene RDF/SRF goriva u Bosni i Hercegovini i program za laboratorijska istraživanja sagorijevanja tih goriva sa ugljem.