Konkurs za izbor sekretara Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku

Univerzitet u Travniku raspisuje Konkurs za izbor sekretara Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.


Foto: Novo Vrijeme
Foto: Novo Vrijeme

Na osnovu odluke Upravnog odbora Univerziteta u Travniku br. 587/13 od 19.12.2013. godine i odluke Senata br. 603/13 od 27.12.2013. godine, Univerzitet u Travniku raspisuje

K O N K U R S

za popunu radnih mjesta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku

SEKRETAR FAKULTETA – 1 (jedan) izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

  • VSS/VII, prvi ili drugi ciklus bolonjskog sistema studiranja – pravne struke
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci
  • poznavanje rada na računaru
  • poželjno poznavanje stranog jezika

Uz prijavu na konkurs kandidati obavezno prilažu: CV, fakultetska diploma, potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja VSS, dokaz o poznavanju rada na računaru, dokaz o poznavanju stranog jezika.

Kandidati čije prijave ne budu potpune, neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu  Pravni fakultet, Azapovići bb, 71 250 Kiseljak, sa naznakom: “Prijava na konkurs za prijem sekretara na Pravnom fakultetu”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

(pfk.edu.ba)