Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je Javni oglas za prijem pripravnika sa završenim Pravnim, Ekonomskim i Fakultetom političkih nauka u radni odnos u Ministarstvo vanjskih poslova BiH.


ministarstvo vanjskih poslova bih

Na osnovu člana 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 60/10), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 52/05 i 102/09) i Odluke MVP BiH broj: 09/1-22-34-1340/13 od 24.06.2013. godine, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos

u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

1/01 Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 2 (dva) izvršioca;

1/02 Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac;

1/03 Pripravnik sa završenim Fakultetom političkih nauka, odsjek međunarodni odnosi – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova –1 (jedan) izvršilac.

Uslovi za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 2. Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
  1. Završen Pravni fakultet-diplomirani pravnik visoke stručne spreme (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
  2. Završen Ekonomski fakultet-diplomirani ekonomista visoke stručne spreme (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
  3. Završen Fakultet političkih nauka, odsjek međunarodni odnosi -visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
   • aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika;
   • poznavanje rada na računaru;
   • da nema ostvaren radni staž godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom koju su dužni svojeručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diplomu ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji),
 • dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu i više (potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (orginal ili ovjerana kopija),
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • dokaz o aktivnom znanju jednog od diplomatskih jezika (orginal ili ovjerana kopija),
 • dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija).

Izabrani kandidati će biti dužni prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 mjeseca (uvjerenje izdaje nadležni sud), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu.

Napomena:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

Radni odnos zasniva se na period od jedne godine.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za prijem pripravnika.

Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave oglasa, putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za prijem pripravnika”

71000 Sarajevo, Musala broj 2.

Krajnji rok za prijave je 25.07.2013. godine.

(ads.gov.ba)