Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je Javni oglas za prijem pripravnika sa završenim Pravnim, Ekonomskim i Fakultetom političkih nauka u radni odnos u Ministarstvo vanjskih poslova BiH.


Na osnovu člana 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 60/10), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 52/05 i 102/09) i Odluke MVP BiH broj: 09/1-22-34-1340/13 od 24.06.2013. godine, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos

u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

1/01 Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 2 (dva) izvršioca;

1/02 Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac;

1/03 Pripravnik sa završenim Fakultetom političkih nauka, odsjek međunarodni odnosi – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova –1 (jedan) izvršilac.

Uslovi za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 2. Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
  1. Završen Pravni fakultet-diplomirani pravnik visoke stručne spreme (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
  2. Završen Ekonomski fakultet-diplomirani ekonomista visoke stručne spreme (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
  3. Završen Fakultet političkih nauka, odsjek međunarodni odnosi -visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
   • aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika;
   • poznavanje rada na računaru;
   • da nema ostvaren radni staž godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom koju su dužni svojeručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diplomu ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji),
 • dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu i više (potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (orginal ili ovjerana kopija),
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • dokaz o aktivnom znanju jednog od diplomatskih jezika (orginal ili ovjerana kopija),
 • dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija).

Izabrani kandidati će biti dužni prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 mjeseca (uvjerenje izdaje nadležni sud), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu.

Napomena:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

Radni odnos zasniva se na period od jedne godine.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za prijem pripravnika.

Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave oglasa, putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za prijem pripravnika”

71000 Sarajevo, Musala broj 2.

Krajnji rok za prijave je 25.07.2013. godine.

(ads.gov.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X