Javni oglas: Volonteri u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Konkurs je raspisan za poziciju volontera sa završenim: ekonomskim fakultetom (tri izvršioca), pravnim fakultetom (jedan izvršilac) i filozofskim fakultetom (jedan izvršilac).


Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH», br. 26/04, 7/05 i 48/05 i 60/10 ), a u skladu sa članom 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 52/05 i 102/09) i Odluke ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 07-2-34-2433/12 od 07.09.2012. godine, raspisuje se

Advertisements

JAVNI OGLAS
za prijem volontera u
 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

1/01 Volonter sa završenim ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – tri (3) izvršioca;

1/02 Volonter sa završenim pravnim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac;

1/03 Volonter sa završenim filozofskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova- jedan (1) izvršilac;

Opis poslova i radnih zadataka:

Volonteri će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog), odnosno javnog ispita, na period od godinu dana.

Opšti uslovi koje kandidat za volontera treba da ispunjava su:

 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova iz svoje struke.

Posebni uslovi koje kandidat za volontera treba da ispunjava su:

 • visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
 • ovjerenu kopiju rješenja nadležnog organa iz Bosne i Hercegovine o priznavanju diplome u slučaju
 • da fakultet nije zvršen u Bosni i Hercegovini;
 • da nema ostvaren radni staž preko jedne godine nakon stečenog visokog obrazovanja;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti:

Advertisements

Kandidati su dužni da uz prijavu dostave kratku biografiju sa kontakt podacima i ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • dokaz o nevođenju krivičnog postupka, koji izdaje nadležni sud, ne stariji od tri mjeseca;
 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (ovjerena kopija rješenja nadležnog organa iz Bosne i Hercegovine o priznavanju diplome);
 • dokaz da nema ostvaren radni staž duže od jedne godine u struci nakon diplomiranja (ovjerena kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje);
 • izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena kod nadležnog općinskog organa, po mjestu prebivališta, ne starija od tri mjeseca;
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom iz indeksa i
  dokaz o poznavanju rada na računaru, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili ovjerenom kopijom iz indeksa.

Po završetku izborne procedure, i to prije zaključivanja ugovora o volontiranju, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje, ne starije od tri mjeseca.

Podnošenje prijave

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs dostavljaju se preporučeno putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH, Musala 9, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „ Javni oglas za prijem volontera – ne otvarati“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

(ads.gov.ba)