Javni oglas: prijem pripravnika u Institut za mjeriteljstvo BiH

Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac


institut_za_mjeriteljstvo_bih.gif

Na osnovu člana 8. i člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (¨Službeni glasnik BiH¨, br: 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 102/09), Odluke o potrebi prijema jednog pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine broj: 01-34-4-1389-1/12 od 27.09.2012. godine i člana 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Imstituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
 za prijem pripravnika
 u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

I. PRIPRAVNIK

1. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.

Mjesto rada: Sarajevo

II. USLOVI ZA PRIJEM

1. Opći uslovi:

 • Kandidat mora ispunjavati opšte uslove, a koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), to su: da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, da nije obuhvačen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

2. Posebni uslovi:

 • Kandidat mora ispunjavati slijedeće posebne uslove: visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; da nema ostvaren radni staž u trajanju od godinu ili više u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

III. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

 • Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV. POTREBNI DOKUMENTI

1. Potrebno je da svaki od prijavljenih kandidata, uz prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostavi slijedeću dokumentaciju u ovjerenoj fotokopiji ili originalu:

 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci;
 • izjavu da nije obuhvačen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, ne starije od tri (3) mjeseca;
 • dokaz da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,: što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje
 • dokaz o poznavanju rada na računaru
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika

2. Izabrani kandidat dužan je prije početka zasnivanja pripravničkog staža, naknadno donijeti slijedeću dokumentaciju:

 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti;
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od tri mjeseca.

V. PROCEDURA IZBORA

 • Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.
 • Neblagovremene, neuredne i nepotopune prijave, kao i kopija tražene dokumentacije koja nije ovjerena, neće se uzimati u razmatranje.
 • Prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, predaje se najkasnije do 11.10.2012. godine putem pošte preporučeno na adresu:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
ul. Augusta Brauna broj 2, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni oglas za prijem pripravnika – NE OTVARAJ”

(ads.gov.ba)