Inspekcija naložila UNSA-i da van snage stavi zaključak o produženju roka za uplatu druge rate školarine

Inspekcija je stava da Senat UNSA-e ne može u konkretnom slučaju svojim zaključkom produžavati rok za uplatu školarine.


unsa 1
Foto: Raport

Prosvjetna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS donijela je rješenje kojim se naređuje Univerzitetu u Sarajevu da stavi van snage Zaključak Senata kojim odobrava produženje roka za uplatu druge rate školarine za ljetni semestar na fakultetima UNSA-e za studente koji su ostvarili prosjek ocjena najmanje 8,0 u akademskoj 2021/2022. godini, te prvi put upisali višu studijsku godinu u akademskoj 2022/2023.

Inspekcija je postupala po prijavi da se na Stomatološkom fakultetu sa stomatološkim kliničkim centrom krši Zaključak Senata, u smislu da studenti nisu upisani u ljetni semestar akademske 2022/2023 godine, čime im se, kako se navodu u prijavi, onemogućava ostvarivanje statusnih prava.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Zaključak i instrukcija

Inspekcija je sredinom marta izvršila nadzor na Stomatološkom fakultetu te krajem marta na UNSA-i.

Na sjednici Senata od 22.2.2023. godine, Senat je donio Zaključak kojim se odobrava produženje roka za uplatu druge rate školarine za ljetni semestar. Dan kasnije prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, donijela je Instrukciju u cilju realizacije Zaključka Senata. U instrukciji je bilo navedeno da aneksom ugovora o studiranju za studente koji su ostvarili prosjek ocjena 8,0 u akademskoj 2021/2022 godini te prvi put upisali u višu studijsku godinu u akademskoj 2022/2023. godini prema propisima koji su bili na snazi na dan početka upisa u akademsku 2022/2023. godinu izvrše izmjene u dijelu finansiranje studija, u kojem je utvrđen rok za uplatu druge rate školarine.

Instrukcija je sadržavala i naznaku da je rok za uplatu druge rate školarine potrebno uskladiti sa produženim rokom od 30 dana počevši od 27.02.2023. godinu, piše Raport.ba.

Obligacioni odnos

Tokom nadzora na Stomatološkom fakultetu, inspektori su pregledali ugovore samofinansirajućih studenata te utvrdili je finansiranje studija regulisano na sljedeći način:

 – Student je obavezan platiti Fakultetu školarinu koja za jednu godinu studija iznosi 7.000 KM, što je odlukom propisala Vlade Kantona KS o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija. Student je iznos školarine dužan uplatiti jednokratno u punom iznosu prije upisa u prvu godinu studija.

U ugovorima se navodi da se eventualne izmjene vrše zaključivanjem posebnog aneksa, što nije učinjeno.

Tako su inspektori zaključili da, kako je zaključivanjem ugovora o studiranju nastao obligacioni odnos ugovornih strana kojim se regulišu njihova međusobna prva obaveze, a koji se mogu mijenjati samo njihovom saglasnošću, inspekcija je stava da Senat UNSA-e ne može u konkretnom slučaju svojim zaključkom produžavati rok za uplatu školarine.