UNSA: Imenovana Komisija stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu.


univerzitet u sarajevu cover2

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu.

Komisija je imenovana na osnovu prijedloga nadležne obrazovne vlasti, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Imenovana Komisija ima pet članova od kojih su dva iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Stručnjaci su imenovani s liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu s članom 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Komisija stručnjaka je nezavisno tijelo čiji zadatak je da sistemski, objektivno i dokumentovano obavi reviziju kvaliteta visokoškolske ustanove, da ocjenu ispunjenosti definisanih standarda i kriterijuma, te donese mišljenje o ishodu akreditacije sa preporukama za unapređenje kvaliteta. Na osnovu mišljenja komisije stručnjaka, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta daje preporuku o akreditaciji visokoškolske ustanove koja se dostavlja nadležnom obrazovnom organu koji donosi rješenje o akreditaciji. Upis u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini vrši Agencija koja je, u skladu sa Okvirnim zakonom, ovlaštena da vodi ovaj Registar.

Univerzitet u Sarajevu je četvrta visokoškolska ustanova u postupku akeditacije u Kantonu Sarajevo od ukupno pet visokoškolskih ustanova koje rade u ovom Kantonu. Prethodno, postupci akreditacije pokrenuti su za Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology, Internacionalni univerzitet u Sarajevu i International Burch University, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.

Prilog:

(hea.gov.ba)