HEA BiH: Održana radionica “Priprema visokoškolske ustanove za institucionalnu akreditaciju”

Riječ o drugoj u nizu tematskih radionica sa predstavnicima visokoškolskih ustanova u okviru Tvininig projekta: Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta, koji finansira EU.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

U Banjaluci je 22. i 23. oktobra 2014. godine održana radionica pod nazivom “Priprema visokoškolske ustanove za institucionalnu akreditaciju u datom zakonskom okviru”.

Riječ o drugoj u nizu tematskih radionica sa predstavnicima visokoškolskih ustanova u okviru Tvininig projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta” koji finansira EU.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Dvodnevna radionica u Banjaluci dio je aktivnosti koje podržavaju primjenu sistema upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama s ciljem njegovog daljeg razvoja u unapređenja. Radionica je okupila menadžere za osiguranje kvaliteta sa javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

U uvodnom obraćanju učesnike radionice pozdravio je direktor Agencije dr Husein Nanić koji je istakao potpunu opredijeljenost Agencije da u okviru svojih nadležnosti pruži podršku visokoškolskim ustanovama u pripremi za eksternu evaluaciju. Agencija je do sada upisala 13 visokoškolskih ustanova u Državni registar, istakao je Nanić i dodao da će kontinuirana edukacija svih učesnika u ovim postupcima doprinijeti većem zajedničkom razumjevanju, kao i eliminisanju nedovoljno jasnih ili spornih pitanja u akreditacionim procedurama.

Na početku rada predstavnici Agencije upoznali su učesnike sa pravnim okvirom za eksterno osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Za izvršavanje svojih obaveza u oblasti akreditacije visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa, Agencija u svom radu primjenjuje Okvirni zakono o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i sve propise koje je donijela Agencija, Kriterije za akreditaciju i Oduku o normama kojim se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja. Agencija je, kako je rečeno, jedan od učesnika sa propisanim nadležnostima, a postupak akreditacije vode nadležna kantonalna ministarstva, u Republici Srpskoj, Agencija za akreditaciju, a u Brčko distriktu nadležno odjeljenje u Vladi Brčko distrikta BiH. Odgovornost svakog od učesnika u akreditaciji, rokovi i potrebna dokumentacija treba da bude propisana odgovarajućim aktom nadležnog obrazovnog tijela, odnosno kantonalnim pravilnicima o akreditaciji koji su doneseni u svih sedam kantona koji imaju visokoškolske ustanove u svojoj nadležnosti kao i procedurom za akreditaciju Agencije za akreditaciju RS, te Zakonom o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH.

Međunarodni stručnjaci govorili su o iskustvima koje su ustanove u Austriji i Sloveniji prošle u pripremama i provođenju modela eksterne evaluacije. Stefan Weiermann, šef Odjeljenja za razvoj i upravljanje kvalitetom, Univerziteta Mozarteum iz Salzburga predstavio je proceduru audita koja je prema novoj zakonskoj regulativi u Austiji, obavezna za sve javne univerzitete, a koja se svakih sedam godina isključivo odnosi na evaluaciju primjene sistema upravljanja kvalitetom. Za razliku od Austrije gdje akreditacija propisana za privatne visokoškolske ustanove i univerzitete za primjenjene nauke, u Sloveniji je procedura akreditacije obavezna za sve visokoškolske ustanove, istakla je Marinka Drobnič-Košorok, službenik za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Ljubljani (UL). Ona je predstavila primjer najveće visokoškolske ustanove u Sloveniji, ljubljanskog Univerziteta, način pripreme za eksternu evaluaciju, najvažnije teme te postupak izrade samoevaluacionog izvještaja koji je sa prilozima imao skoro 2000 stranica zaključujući da akreditacija u Sloveniji predstavlja dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi.

Drugi dan radionice u Banjaluci bio je posvećen praktičnim temama u okviru akreditacionih procedura u Bosni i Hercegovini. Kako obraditi propisane kriterije za akreditaciju te kriterije za ocjenjivanje, koja dokumentacija teba da bude dostavljena kao dokaz iznesenom stanju, samo su neka od pitanja o kojima se raspravaljalo. U okviru radnih grupa, učesnici su na praktičnom primjeru iz perspektive komisije stručnjaka za akreditaciju analizirali i ocjenjivali kriterij koji se odnosi na procedure ocjenjivanja studenata na visokoškolskoj ustanovi. Radionica je završena studijom slučaja iz Bosne i Hercegovine. Iskustvo u pripremama i povođenju eksterne evaluacije predstavio je Ozren Trišić sa već akreditovanog Univerziteta u Banjoj Luci.

Rezimirajući uspješan dvodnevni rad, stalne tvining savjetnice iz zemlje članice Maria Weber i zemlje korisnice Maca Macan najavile se da je slijedeća aktivnost u okviru komponente upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama predviđena već za sredinu januara naredne godine kada je za menadžere za osiguranje kvaliteta planirana studijska posjeta visokoškolskim ustanovama u Austriji, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina.

(STUDOMAT.ba)