HEA BiH: Agencija podnijela zahtjev za punopravno članstvo u ENQA-i i EQAR-u

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) BiH podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).


ENQA

U zahtjevu upućenom Odboru ENQA-e navodi se da je Agencija formirala Tim za izradu samoevaluacionog izvještaja koji čine zaposleni u Agenciji te je utvrdila plan i dinamiku daljnjih aktivnosti uključujući termine podnošenja Izvještaja Agencije kao i posjete panela međunarodnih eksperata. Agencija je podnijela zahtjev i za izlistavanje u Evropskom registru za osiguranje kvaliteta (EQAR).

Prva radna verzija samoevaluacionog izvještaja Agencije već je pripremljena tokom implementacije  IPA Twinning projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta” koji je završen u septembru 2015. godine. U narednom periodu Agencija će organizovati niz susreta sa zainteresovanim stranama na temu aplikacije Agencije za punopravno članstvo.

Podsjećamo da je  Vijeće ministara BiH  na 105. sjednici, održanoj 18.11.2009. godine ovlastilo Agenciju da pokrene proceduru učlanjenja u slijedeće asocijacije: ENQA, Evropski registar za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR), Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (CEENQA) i Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE). Agencija je od 2010. godine pridruženi član ENQA-e, dok je punopravni član CEENQA-e i INQAHEE-e.

ENQA je osnovana 2000. godine, i krovna je organizacija koja predstavlja organizacije za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) zemalja članica. Misija ENQA-e je da značajno doprinese očuvanju i unapređenju kvaliteta evropskog visokog obrazovanja na visokom nivou, te da djeluje kao jedan od glavnih pokretača razvoja osiguranja kvaliteta u svim zemljama potpisnicama Bolonje.

Glavni preduslov za podnošenje zahtjeva za punopravno članstvo u ENQA-i je da se aktuelno osiguranje kvaliteta obavlja i provodi u trajanju od najmanje dvije godine.

Da bi postale punopravne članice, agencije moraju zadovoljiti evropske standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) čiju revidiranu verziju su usvojili evropski ministri zaduženi za visoko obrazovanje u maju 2015. godine u Jerevanu. Prva verzija ESG-a usvojena je 2005. godine u Bergenu.

Punopravno članstvo naše Agencije u ovoj uglednoj evropskoj asocijaciji  od izuzetnog  je značaja za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u smislu jasnog pozicioniranja visokog obrazovanja i međunarodnog priznanja kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama u BiH, navodi se na kraju saopštenja iz Agencije.

Korisni linkovi:

(STUDOMAT.ba)