PFSA: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Podforum studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
bubu
Posts: 35
Joined: Mon Oct 26, 2009 4:59 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by bubu »

Zadaća- KLASIČNI PRAVNI TEKSTOVI

INIURIA- ANIMUS INIURIANDI

Tekstovi:

1. D.47.10.3.1- 2 (ULPIANUS libro quinquagensimo sexto ad edictum)

Jasno je da ima nekih lica koja ne mogu učiniti injuriju- na primjer, duševno oboljeli i maloljetnik koji nije odgovoran za dolus, jer oni mogu pretrpjeti injuriju, ali je ne mogu učiniti. Budući da se injurija sastoji od namjere počinioca, treba u skladu s tim reći da se ne može smatrati da su navedeni počinili injuriju, bilo da nekoga udare, bilo da mu nešto uvredljivo kažu. Zbog toga injuriju može pretrpjeti i onaj koji je ne osjeća/razumije/, ali je učiniti može samo onaj ko zna da to čini, makar i ne znao kome je čini.

2. D. 47.10.44 (IAVOLENUS libro nono ex posterioribus Labeonis):

Ako vlasnik kuće koja se nalazi niže susjedove pušta namjerno na susjedovu kuću dim, ili ako vlasnik kuće koja se nalazi više susjedove nešto baca ili pušta da nešto teče na susjedovu kuću, Labeon odriče pravo na vođenje spora iz injurije: smatram da je to pogrešno ako se sve ovo pušta upravo radi toga da bi se nanijela injurija.

Pitanja:

1. Koji bitan elemenat injurije proizilazi iz ova dva teksta?
2. Da li se injurija može učiniti iz nemara (nepažnje, nehata)?
3. Pročitaj drugi (Javolenov) tekst i navedi na koji se još način može pričiniti injurija. Zašto Labeon smatra da puštanje dima ili bacanje odnosno prolivanje nečega na susjednu kuću nije injurija? Na koji slučaj, vjerovatno, misli Labeon? Javolen ne izražava suštinsko neslaganje sa Labeonom, nego on precizira, to jest nadopunjuje Labeonovo mišljenje. Na koji način ? U kojem slučaju se po njegovom mišljenju puštanje dima, bacanje i prolivanje na susjedovu kuću može smatrati injurijom?

Zadatak:

Marko je nepažnjom udario štapom Gajevog roba Stiha i slomio mu ruku.

- Da li je Marko odgovoran za to što se dogodilo?
- Da li će Marko odgovarati za injuriju?

PRONAĆI RJEŠENJA U MODERNIM ZAKONODAVSTVIMA.

SRETNO!

imrah
Posts: 30
Joined: Sat May 30, 2009 9:03 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by imrah »

jel mi moze neko reci jel li tacno da se injurija ne moze uciniti iz nemara, nepaznje?? hvala unaprijed!

bubu
Posts: 35
Joined: Mon Oct 26, 2009 4:59 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by bubu »

Zadaća- Klasični pravni tekstovi

FURTUM
PRAVO PODIZANJA ACTIO FURTI

Tekstovi:

1. Gai Institutiones, 3.203-207:

Pravo na tužbu iz krađe pripada onome ko ima interes da se stvar sačuva, makar i ne bio vlasnik. A i sam vlasnik ne može podići tužbu osim ako ima interes da stvar ne propadne. 204. Otuda može podići actio furti povjerilac kome je ukradena založena stvar, i to tako da će imati pravo na tužbu čak i kada je sam vlasnik tj. sam dužnik uzeo ovu/svoju/ stvar. 205. Isto tako, ako je suknar /fulon/ uzeo odjeću da je očisti i uredi ili ako je krojač uzeo da je okrpi za određenu naknadu, njemu pripada pravo na actio furti protiv onog ko je ukrao, a ne vlasniku, jer se vlasnika ne tiče da li je odjeća ukradena, budući da ima pravo na tužbu iz ugovora o djelu /actio locati/ protiv suknara ili krojača kojom će tražiti svoju stvar, pod uslovom da suknar ili krojač imaju sredstva da isplate naknadu za stvar. A ako su insolventni, tako da vlasnik ne može da dobije svoje, i njemu pripada pravo na tužbu iz krađe, jer je zainteresovan da stvar ne propadne. 206. Ono što je rečeno za suknara i krojača primjenjuje se i na lice kome smo stvar dali na poslugu. Kao što i oni odgovaraju za čuvanje stvari- custodia, tako i onaj koji je uzeo stvar na poslugu treba da odgovara za čuvanje stvari. 207. Međutim, lice kome je stvar data u ostavu /depositum/ ne odgovara za čuvanje /custodia/ i odgovaraće samo ako je sam nešto zlonamjerno učinio. Iz tog razloga, ako njemu stvar bude ukradena pošto na osnovu depozita ne odgovara, niti po tom osnovu ima interes da sačuva stvar, ne može pokrenuti tužbu iz krađe nego ta tužba pripada vlasniku.

Pitanja:

1. Kojem licu u načelu pripada pravo na actio furti?
2. Iz Gajevog teksta vidimo da je krug lica koja mogu podići actio furti protiv lopova proširen. Koja su to lica? Zašto se ovim licima daje pravo na tužbu iz krađe?
3. Šta je to custodia? Od čega se sastoji ovaj oblik odgovornosti? U kakvoj vezi je ovaj oblik odgovornosti s pravom na podizanje tužbe iz krađe?
4. Može li se tužba iz krađe podići, u slučaju da lopov umre, protiv njegovog nasljednika? Obrazložite odgovor.

Zadaci:

1. Marko je, vraćajući se sa dugog puta u Rim, svratio u gostionicu da se odmori i prenoći. Svoj prtljag povjerio je na čuvanje vlasniku gostionice Gaju. Međutim, tokom noći Markov prtljag je ukraden.

a) Ko ima pravo da podigne tužbu iz krađe. Zašto?
b) Koju tužbu može da podigne Marko protiv Gaja zbog gubitka prtljaga? Da li se Gaj može uspješno odbraniti tvrdeći da je prtljag čuvao s najvećom pažnjom?
c) U kojem slučaju bi Marko imao pravo da podigne actio furti umjesto Gaja?

2. Marko je dao na poslugu svoga trkaćeg konja Pegaza Gaju. Konj Pegaz je tokom noći ukraden zajedno sa Gajevim konjima za vuču.

a) Ko ima pravo da podigne actio furti?
b) Da li je Gaj odgovoran Marku po osnovu ugovora o posluzi? Obrazložite odgovor.
c) Da li bi isti slučaj bio ukoliko je Marko dao Gaju konja Pegaza u ostavu (depositum)?

SRETNO!


Nermica
Posts: 548
Joined: Sat Sep 12, 2009 4:14 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by Nermica »

da li je danas profesor na predavanjima diktirao jos neki zadatak ? za iducu sedmicu

selmicaaa
Posts: 471
Joined: Thu Oct 01, 2009 10:10 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by selmicaaa »

Nismo imali danas predavanja kod profesora, asistentica je rekla da ne znaju hoce li davati zadatak za iduci put pa ako bude opet ce Benjamina staviti ko i prije na forum i fb :d055:

Nermica
Posts: 548
Joined: Sat Sep 12, 2009 4:14 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by Nermica »

hvala ti selma puno !

selmicaaa
Posts: 471
Joined: Thu Oct 01, 2009 10:10 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by selmicaaa »

Nista i drugi put :P

bubu
Posts: 35
Joined: Mon Oct 26, 2009 4:59 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by bubu »

ZADAĆA- KLASIČNI PRAVNI TEKSTOVI II

Damnum injurija datum i lex Aquilia
- Actio legis Aquiliae, actio iniuriarum, actio locati.

TEKST:

D.9.2.5.3 (ULPIANUS libro octavo decimo ad edictum)

Ako učitelj za vrijeme podučavanja rani ili ubije roba, postavlja se pitanje da li on odgovara po Akvilijevom zakonu, kao da je protipravno učinio štetu. Julijan piše da onaj ko učeniku izbije oko u toku podučavanja odgovara po Akvilijevom zakonu. To više treba reći ako dođe do ubistva. Kod njega je naveden sljedeći primjer: obućar je dječaka, kaže on, učenika, slobodnog filius familiasa, koji je loše napravio ono što mu je pokazao, tako udario kalupom po glavi da je učeniku izbio oko. Julijan kaže da tu ne dolazi u obzir primjena actio iniuriarum, jer ga on nije udario u namjeri da učini iniuriu, nego radi opominjanja i učenja; Julijan sumnja da bi mogla doći u obzir actio locati, jer je učitelju dozvoljen samo lakši oblik kažnjavanja. Ja uopšte ne sumnjam da se u ovom slučaju može voditi spor po osnovu Akvilijevog zakona.

PITANJA:

1. Tekst govori o primjeni tužbe na osnovu Akvilijevog zakona u slučaju ubistva odnosno ranjavanja roba pri poučavanju, a Julijan dodaje i mogućnost da se tužba primijeni za slučaj ranjavanja slobodnog filius familiasa. Da li je ovdje riječ o proširenoj primjeni zakona? Ko je za to zaslužan? Koja će se tužba podići u ovom slučaju? Šta će u ovom slučaju moći da traži otac odnosno filius?

2. Zašto Julijan isključuje mogućnost primjene actio iniuriarum? Koji elemenat nedostaje da bi postojala iniuria? Konstruišite situaciju u kojoj bi moglo doći do primjene ove tužbe? Da li bi se u tom slučaju actio iniuriarum i actio legis Aquiliae primjenjivale alternativno ili kumulativno? Obrazložite odgovor.

3. Zašto bi moglo doći do primjene actio locati? Da li bi u tom slučaju primjena ove tužbe isključivala actio legis Aquiliae ili bi se te dvije tužbe mogle podići kumulativno? Obrazložite odgovor? ( Osnovno pravilo je da se dvije ili više penalnih tužbi kumuliraju, dvije ili više reipersekutornih tužbi primjenjuju alternativno, penalna i reipersekutorna tužba se kumuliraju dok se mješovita tužba može kumulirati sa penalnom, ali ne i sa reipersekutornom. Objasnite zašto je to tako?)

ZADACI:

Mazge su vukle natovarena kola uz kapitolsko brdo. Iznenada, kola su počela da se kotrljaju unazad. Goniči su pokušali da ih zaustave, tjerali su mazge naprijed i pridržavali kola. Na kraju su pobjegli da ne bi bili zgaženi, jer su se kola kotrljala unazad sve brže. Kola su pregazila Markovog roba Stiha. (Sličan slučaj saopštava republikanski jurisprudent Alfenus Varus, D.9.2.52.2).

a) U čemu se ogleda krivica za štetu goniča mazgi?
b) Da li se može zamisliti da je njihova odgovornost za štetu istovremeno deliktna (na osnovu Akvilijevog zakona) i kontraktna? O kojem ugovoru bi ovdje bila riječ i kojom tužbom bi goniči mogli biti tuženi?
c) Da li bi se acitio legis Aquiliae i tužba po osnovu ugovora primijenile alternativno ili kumulativno?
d) Pod kojim okolnostima dolazi u obzir odgovornost vlasnika mazgi u ovom primjeru? Na osnovu koje tužbe?

SRETNO!

Nermica
Posts: 548
Joined: Sat Sep 12, 2009 4:14 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by Nermica »

sta ste u cetrtak radili na predavanjima? ako neko moze da napise hvala

Post Reply

Return to “III godina”