Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Još malo pa diploma...
OMEGA
Posts: 19
Joined: Fri Jun 29, 2012 11:24 am

Odg: Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by OMEGA »

Ispit: 04.02.2013.
doc. dr. Anita Duraković
Obligaciono pravo (integralno)

Zadaci:
1. Razlika između obligacije i obligacionog odnosa?
2. Confusio?
3. Šteta uzrokovana motornim vozilima u pokretu?
4. Odgovornost za štetu ortaka?
5. Ugostiteljska ostava ?

Zadatak:
1. Radnik R je zaključio sa bolnicom B u kojoj je inače stalno zaposlen Ugovor o upućivanju zdravstvenog radnika na ugovoreni rad u bolnicu u inozemstvu. Ugovorom je R-u predviđena plaća od 1000 KM koju se obavezala isplaćivati inostrana bolnica.R je za period od 18 mjeseci primao plaću u iznosu od 700 KM od inostrane zdravstvene ustanove. Prava R?

Deyana
Posts: 57
Joined: Tue Dec 07, 2010 2:06 pm

Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by Deyana »

Pozz.. Jel zna neko ima li neka dobra skripta iz obligacionog opci dio. Odakle se uci? I koji dio se polaze pismeno a koji usmeno? Hvala :l

mirnes
Posts: 2
Joined: Wed Dec 23, 2009 2:20 pm

Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by mirnes »

kakva su iskustva sa obligacijama, zelim da se prebacim iz sarajeva, kod kojeg profesora se polaze

klondike23
Posts: 13
Joined: Tue Apr 13, 2010 5:36 pm

Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by klondike23 »

Primjer uradjenog zadatka:
1. Slucaj sutnje ponudjenog

Izdavac A posalje studentu muzike B odstampani prospekt o kuharu u 5 knjiga. U popratnom pismu izdavac se pozove na to da je student prije godinu dana od njega kupio muzicki leksikon u vise knjiga, iz cega on zakljucuje da je student zainteresiran za njegova izdanja, ukoliko se student u roku od 2 sedmice ne izjasni drugacije,on ce smatrati da student zeli da kupi ponudjeni kuhar po u prospektu navedenoj cijeni od 20 km/kom. Nakon 4 sedmice dobije student B preko poste kovertu sa racunom za placanje 100 km. Student B posalje kuhar nazad izdavacu A sa opaskom u popratnom pismu da mu kao studentu muzike kuhar nije potreban. Izdavac A smatra da je odbijanje prestalo da vrijedi unutar roka od 2 sedmice koje je studentu ostavio za izjavljivanje, posto do izjasnjavanja nije doslo u tom roku, on zahtjeva od studenta B preuzimanje knjige i placanje kupoprodajne cijene. Da li je zahtjev izdavaca A osnovan?

Osnov zahtjeva izdavaca A za placanje prodajne cijene i preuzimanje knjige od strane studenta B morao bi biti clanak (..)
1. Pretpostavka za zahtjev A prema B je da je izmedju njih zakljucen ugovor o prodaji u smislu clanka (..) na osnovu koga bi B bio u obavezi prema A da preuzme ponudjeni kuhar i za to isplati 100 km. Ugovor o prodaji se kao i svaki drugi ugovor zakljucuje shodno clanku (..)iznosenjem ponude jedne strane i prihvatanjem ponude od druge strane.
a) Ponuda za zakljucenje odredjenog ugovora je jednostrana izjava volje putem koje se jedno lice obavezuje prema drugom na zakljucenje odredjenog ugovora. nastanak ugovora zavisi jos samo od saglasnosti druge strane
aa) Da bi ugovor bio zakljucen saglasavanjem druge strane ponuda mora da bude ucinjena odredjenom licu i mora da sadrzi sve bitne sastojke ugovora. Kod ugovora o prodaji to su predmet prodaje i cijena koju za njega treba platiti.
bb) A  je u popratnom pismu licu B ispoljio svoju volju da posalje i preda kuhar(predmet prodaje) uz izlaganje cijene i zakljucenje ugovora ostavio na volju licu B. Takvo pismo samim tim sadrzi ponuvaznu ponudu izdavaca A za zakljucenje ugovora o prodaji sa licem B.

b) Prihvacanje ponude je izjava volje kojom primalac ponude ispoljava svoju neogranicenu saglasnost za zakljucenje predlozenog ugovora. ponuda je prihvacena kad ponudilac primi izjavu ponudjenog da prihvata ponudu. prihvatanje ponude mora biti ucinjeno u posebnoj formi ukoliko zakon zahtjeva posebnu formu za zakljucenje konkretnog ugovora.

AA) Student B nije izricito izjavio da prihvata ponudu koju mu je ucinio izdavac A. Kako za zakljucenje ugovora o prodaji knjige nije potrebna posebna forma treba provjeriti da li je student B ponudu prihvatio konkludentnim radnjama odnosno preduzimanjem neke radnje koja se na osnovu ponude moze smatrati kao izjava o prihvatanju. U konkretnom slucaju to znaci da treba ispitati da li je student B na neki nacin izrazio svoju volju da zeli da kupi od izdavaca A kuhar po cijeni od 100 km. Prema izlozenom stanju stvari to medjutim nije slucaj. Na pismo izdavaca A student B nije uopste reagirao, i nije svojim ponasanjem stavio do znanja izdavacu A  da zeli da kupi ponudjeni kuhar. Ponasanje studenta b ne moze se drugacije protumaciti nego kao sutnja ponudjenog, medjutim shodno clanku... ne znaci prihvatanje ponude. Sutnja ponudjenog na ponudu za zakljucenje odredjenog ugovora nije izjava volje i moze se jedino smatrati kao odbijanje ponude. Izjava ponudioca data u ponudi da ce sutnja ponudjenog smatrati kao prihvatanje ponude ne stvara za ponudjenog obavezu da na ponudu odgovori. shodno clanku ... nema dejstva odredba u ponudi da ce se sutnja ponudjenog ili neko drugo njegovo propustanje, posebno ako ne odbije ponudu ponudu u odredjenom roku smatrati kao prihvacanje. ponudjeni student B nije dakle bio u obavezi da izricito odbije prispjelu ponudu u njegova sutnja ne moze se razumijeti kao prihvatanje ponuda izdavaca A.                                           

Pravilo da sutnja ponudjenog ne znaci i saglasavanje za ponudom ima medjutim odredjene izuzetke. Prvi izuzetak se tice ponude za izvrsavanje odredjenog naloga, pa kako u datom slucaju nije u pitanju ugovor o nalogu vec o prodaji, taj izuzetak se ne moze primijeniti. Izuzetak postoji u situaciji kada je ponudjeni u stalnoj poslovnoj vezi s ponudjacem u pogledu odredjene robe. U tom slucaju se smatra da je ponudjeni prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu, ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio. Izmedju izdavaca A i studenta B je do iznosenja ponude za kupovinu kuhara zakljucen samo jedan ugovor o prodaji i to za prodaju muzickog leksikona. Samim tim ne moze se smatrati da su izdavac A i student B u stalnoj poslovnoj vezi, i to kako u pogledu stalnosti zakljucenja odredjene vrste ugovora tako i u predmetu ugovora. Sutnja ponudjenog moze se shodno nacelu slobode ugovaranja smatrati kao prihvatanje ponude i u slucaju da je izmedju ponudioca i ponudjenog od ranije ugovoreno da ce se sutnja smatrati kao izjava o prihvatanju. takav ugovor nije zakljucen. Pasivno drzanje studenta B se dakle u konkretnom slucaju nikako ne moze smatrati kao punovazno precutno prihvatanje ponude.

BB) Student B nije prihvatio ponudu izdavaca A
Kako student B nije prihvatio ponudu ponudu A odnosno nije se saglasio sa njegovom ponudom izmedju njih shodno clanku (..) nije zakljucen ugovor o prodaji. Samim tim nije nastao ni ugovorni zahtjev izdavaca A prema studentu B.

2. Rezultat: Izdavac A ne moze shodno clanku (..) zahtjevati od studenta B placanje prodajne cijene od 100 km.

odvjetnikk
Posts: 10
Joined: Thu Jun 18, 2015 10:52 pm

Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by odvjetnikk »

ima li neko materijal za ucenje Obligacionog?

Post Reply

Return to “Treća godina”