Međunarodno javno pravo I i II

Još malo pa diploma...
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

MJP I - pitanja za 1. parcijalu

Post by Alniyat »

Pitanja za 1. parcijalu:

1. Država kao subjekt međunarodnog prava
2. Temeljna prava i dužnosti država
3. Sukcesija država
4. Trajno neutralne države
5. Priznanje vlada i država
6. Sveta stolica i Država Vatikanskog grada
7. Organi države u međunarodnim odnosima
8. Diplomatski zastupnici
9. Diplomatski privilegij i imuniteti
10. Konzularno pravo
11. Pojam, pravo i podjela međunarodnih organizacija
12. Međunarodne organizacije kao subjekti međunarodnog prava
13. Preteče i osnivanje UN-a
14. Članovi UN i položaj država nečlanica
15. Organi UN
16. Čovjek kao subjekt međunarodnog prava
17. Državljani i stranci
18. Međunarodna zaštita čovjeka
19. Međunarodna zaštita manjina
20. Kaznena odgovornost pojedinca

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Međunarodno javno pravo I i II

Post by Alniyat »

Ispitna pitanja za MJP II

1. parcijala
1. Prostor državnog područja. Teritorijalna suverenost države
2. Državne granice
3. Zračni prostor
4. Međunarodno pravo mora u razvoju
5. Unutrašnje morske vode
6. Arhipelaške vode arhipelaških država
7. Teritorijalno more
8. Vanjski morski pojas
9. Epikontinentalni pojas
10. Gospodarski pojas (isključiva ekonomska zona)
11. Otvoreno more
12. Slobode otvorenog mora
13. Međunarodna zona

2. parcijala
1. Načini mirnog rješavanja sporova
2. Izravni pregovori, dobre usluge i posredovanje
3. Istraga i mirenje
4. Arbitraža
5. Međunarodni sud u Haagu i ostali stalni sudski organi
6. Rat i druge vrste oružanih sukoba
7. Ograničenja ratovanja obavezna u svim oružanim sukobima
8. Pravila humanitarnog prava primjenjiva u nemeđunarodnim oružanim sukobima
9. Početak i prestanak međunarodnog oružanog sukoba. Pravne posljedice ratnog stanja

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Međunarodno javno pravo I i II

Post by Alniyat »

Pitanja sa 1. parcijale MJP II:

1. Značenje načela uti possidetis?
2. Na Čikaškoj konferenciji je raspravljano o kojih 5 sloboda tj. prava?
3. Gospodarski pojas (pojam i režim, nadležnost)
4. Unutrašnje morske vode (esejsko pitanje)

Pitanja sa 2. parcijale MJP II:

1. Ograničenja ratovanja sa obzirom na objekte
2. Razlika između istrage i mirenja?
3. Nadležnost Međunarodnog suda u Haagu
4. Arbitraža (esejsko pitanje)

Post Reply

Return to “Treća godina”