Inicijativa za produženju roka, za završetak studija po starom nastavnom planu

Podforum za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Post Reply
Harun2
Posts: 30
Joined: Thu Jan 15, 2015 9:40 am

Inicijativa za produženju roka, za završetak studija po starom nastavnom planu

Post by Harun2 »

Inicijativa za produženju roka, za završetak studija po starom nastavnom planu
Poštovani,
Obraćam Vam se u ime studenata,koji studiraju po starom nastavnom planu i programu i studenata koji su u prvu godinu studija upisali  2008/2009. i ranije

U četvrtak 23.10.2014. godine održana je prva univerzitetska tribina u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS).Na tribini se  vodio i dijalog o problemu roka završetka studija za studente koji studiraju po starom planu i programu na fakultetima medicinska grupacije, i upućen je dopis i pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, gdje bi se rok za završetak studija produžio do 2018. godine.

Dobili smo informaciju da će se inicijativa razmatrati na Skupštinu KS krajem januara,a i na senatu UNSA u  februaru  ,pa bi inicijativu trebalo pokrenuti ranije,a i dok su studenti na ispitima da je lakše potpisati  peticiju,pošto većina studenata dolazi sa strane,iz drugih gradova,pa bi im tako bilo lakše.
Dakle inicijativa bi trebala glasiti:

VLADA KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Predmet: Inicijativa za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju
Poštovani,
Udruženju studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu su se obratili studenti,koji studiraju po starom nastavnom planu i programu sa problemom roka o završetku školovanja koji je određen Zakonom o visokom obrazovanju. Ovim putem vam upućujemo molbu i inicijativu za što hitnije pokretanje procedure izmjene Zakona i produženju roka, a razloge i prijedlog smo napisali u produžetku teksta.


Molimo Vas da razmotrite i kao ovlašteni predlagač pokrenete proceduru izmjene člana 79.
(Retroaktivna primjena), stava (2) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo", broj:43/08, Prečišćeni tekst, „Službene novine Kantona Sarajevo",
broj:22/10). u dijelu koji se odnosi na obavezu da se započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015.godine, na sljedeći način:
U Članu 79. (Retroaktivna primjena), na kraju stava (2)  tekst: „do 30.09.2015. godine."mijenja se i glasi  do "30.09.2016",umjesto tačke dodaje se zarez i novi tekst koji glasi: „ a studenti fakulteta medicinske grupacije nauka do 30.09.2018. godine".
RAZLOZI:
- vraćanje studenata na niže godine studija i ponovno slušanje već odslušanih godina sa
obaveznim plaćanjem školarine. To bi automatski značilo i potrebu organiziranja cjelokupnog
nastavnog procesa za sve studente ove kategorije iz svih nepoloženih predmeta, a što u
krajnjem iziskuje značajno naprezanje nastavnog osoblja, dodatnih finansijskih sredstava i
infrastrukture
- inače teška socijalno-ekonomska situacija bi se značajno otežala kako studentima tako i
porodicama, a imajući u vidu i studente koji dolaze iz dijelova države koji su bili teško
pogođeni prirodnom nepogodom.

Unaprijed zahvalni

Post Reply

Return to “Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu”