PFSA: Komparativna pravna historija

Podforum studenata prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Dincica_
Posts: 949
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:48 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by Dincica_ » Tue Jun 10, 2014 1:23 pm

  1. Krivična djela u Engleskoj?!   Krivična djela u Engleskoj su se vremenom podijelila na osnovu težine:   · High treason (vele izdaja) – krivična djela protiv kralja, njegove supruge, budućeg nasljednika, visokih državnih službenika … i za ova djela se pripisivala smrtna kazna · felony (teški zločini)  - kriviča djela poput ubistva, pljačke, razbojništva, silovanja za koja se također većinom pripisivala smrtna kazna · misdermenaour (lakši zločini) – ostala krivična djela kažnjavana novčano   2. Krivična djela po šerijatu?   U šerijatskom pravu postoje tri vrste krivičnih djela:   · krivična djela protiv života i tijela (ubistvo, ranjavanje) · Krivična djela koja su spomenula u Kur’anu i za koje su određene fiksne kazne (krađa, razbojništvo, vanbračni polni odnosi, pijene alkohola, istupanje iz vjere) · Krivična djela koja nisu preiczno definisana:  TAZIR (javno kršenje islamskih normi od strane muslimana, zlostavljanje životinja i sl.. ), SIJASI (različiti akti ugrožavanja javne sigurnosti uključujući vršenje krivičnih djela u povratu)   3. Redoslijed nasljeđivanja u Bizantiji?   Djeca ili unuci, otac, majka, djed, baka, braca i sestre, drugi bliski rođaci, supruga umrlog, državna blagajna   4. Smrtna kazna u Engleskoj?   Smrtna kazna u Engleskoj je bila zastupljena sve do 1823 godine, kada je donesen Krivični zakon koji je sistematizovao ovu oblast i ukinuo smrtnu kaznu za najveći broj teških djela.             5. Ekloga (oslobađanje robova) ?   VIII glava Ekloga govori u oslobođenju I padanju u ropstvo. Rob je sticao slobodu javnom izjavom gospodara u crkvi pred 5 prijatelja, pismo gospodara potpisano od srane više svjedoka ili oporuka, ako je volji umrlog ili sa njegovim odobrenjem išao u pogrebnoj povorci noseći bijelo platno, ako ga gospodar oženi slobodnom osobom, ako uz saglasnost gospodara postane sveštenik.   6. Načini razvoda po šerijatu?   · Jednostavnim muževim otkazom (morao je ponoviti izjavu tri puta) · Hul – postupak u kojem se žena razvodi u od muža plaćajuci mu kompenzaciju ·  Ostvarivanjem zakletve muža da četiri mjeseca neće imati bračne odnose za suprugom · Proceudrom međusobnog proklinjanja   7. Kako se dolazi na poziciju halife? · Izborom · Imenovanjem od strane pretkodnika · Silom   8. Ideja deklaracije nezavisnosti?   Nekon rata Velike Britanije I Francuske oko prevlasti u kolonijama, Velika Britanija je pretrpjela velike ekonomske troškove. U namjeri da ih namiri, izvršila je ekonomski pritisak na kolonije. To je uzrokovalo otporu kolonijalaca I suboki su ekalirali u rat iz kojeg su ujedinjene kolonije izasle nezavisne (4.juli.1776) i nastaju SAD.   9. Kako je ukinuto ropstvo u Americi?   Godine 1860. za predsjednika SAD izabran je Abraham Lincon koji je bio veliki protivnik ropstva. U septbemru 1862. On izdaje “Proklamaciju o oslobađanju” kojom se ukida ropstvo, i da sva su sva lica koja su u robovskom statusu udubuće slobodna.   10. Sta su Bazilike?   Bazilike je pravni zbornik izdan od strane imperatora Lava VIMudrog. Spadaju u jedan od izvora Bizantijskog prava.     11. Heabes corpus acti?   Jedan od najvažnijih akata u engleskoj historiji kojim je zabranjeno zatočenje preko mora, pravo optuženog  da bude pušten nakon plaćanja kaucije, zabranjeno lišavanje slobode bez sudskog naloga..   12. Bill of rights ?   Zakon o pravima u kojem su građanima SAD-a garantovana individualna prava koja treba da ih zaštiti od nasilja od strane državnih I feudalnih autoriteta. Ta prava su posebno prebrojana u prvih deset amandmana na Ustav  SAD.   13. Ustav Francuska?   · Prvi ustav (1791) – zasniva se na principu narodnog suvereniteta I predstavničke vlade. · Montarnjarski Ustav – donešen od strane Narodne skupđštine za vrijeme “vladavine terora” ali nije nikad stupio na snagu · Ustav iz 1795 – Francuska je republika,nedjeljica, zasnovana na narodnom suverenitetu     14. Nepisani Ustav, od čega se sastoji?   Ovakav Ustav je apstraktne I kompleksne prirode, tačnije rečeno, ovakav Ustav čini više izvoa koji se mogu identifikovati. U Engleskoj (u ovom slučaju ona je ta koja ga ima) ti izvori su:   · Kraljevske prerogative · Common Law · Zakoni parlamenta     15. Funkcije predsjednika SAD?   U SAD-u izvršnu vlast predstavlja predsjednik koji je istovremeno ceremonijalni šef države, predstavnik vlade i vrhovni komandant oružanih snaga. U oblasti vanjskih poslova on sklapa međunarodne ugovore, imenuje ambasadore uz saglasnost Senata, također i prima strane ambasadore uz saglasnost Senata. Ima i izvršnu vlast nad brojnim vladinim odsjecima I agencijama.         16. Položaj žene u Islamskoj državi u pogledu imovine I nasljeđivanja?   Na području imovinskog prava, žena je imala pravo vlasništva nad pokretnim stvarima, a muž je bio obavezan da joj obezbijedi sve potrebne stvart za život. U nasljednom pravu, žena je spadala među lica prve kategorije ( Ashabu-l-feraid) zakonskog nasljeđivanja.   17. Kategorije stanovništva u Franačkoj državi?   U Franačkoj državi postojalo je nekoliko kategorija stanovništva, a to su bili:   · Slobodni ljudi (Franci I Galorimljani) · Oslobođenici · Lidi · Robovi   18. Institucije nadomještanja nepostojećeg testamenta u Franačkoj?   U Salijskom zakonu se reguliše ustanova AFFATOMIE, odnosno nadomještanje nepostojanja testamenta. Lice koje želi raspolagati imovinom, baca grančicu u krilo drugog lica s kojim nije u srodstvu I na koga prenosi određenu imovinu. Zatim se to lice nastanjuje u kući ostavioca te je dužan da u roku od godinu dana pred kraljevim sudom baci grančicu u krilo onima koji su oređeni za nasljednika, i da im predje imovinu koju je ostavilac ostavio.   19. Naziv Kitab i značaj za Medinu?   Kitab je ustvari Ustav iz 623. godine  kojim su uređeni  unutrašnja organizacija I međusobni odnosi unutar Medine.   20. Bill of rights iz 1689. godine?   Zakon o pravima iz 1689. godine osigurao je davanje parlamentarne saglasnosti za suspenziju zakona ili razrezivanja poreza, redovima, redovna parlamentarna zasjedanja I ograničenja u pogledu kaucije, kazni te okrutnog I neuobičajenog kažnjavanja. Također je dokument koji je zaslužn za stvaranje tradicionalnog prava Engleza u kojem oni nisu više podanici već “slobodni Englezi” (free Englishmen).   21. Specifičnost državne ideologije Francuske (nabrojati 5 ideja) ?   Republikanizam, narodni suvrenitet, građanska jednakost, centralizam, laicizam.     22. Na koje 3 ideje se zasnivalo Bizantijsko cartsvo?   Na ideji kontinuiteta Rimskog carstva, grčkom jeziku i hršćanstvu.   23. Da li je islamska država teokratska ili despotska? Zašto?   Islamska država nije bila niti teokratska niti despotska, zato što u Islamskoj državi nije postojala vladavina svešteničkog staleža već su postojali samo učenjaci (uleme), i vladar nije imao neograničenu moć. Iznad njega je uvijek bio šerijat kojeg vladar nije mogao mijenjati, niti je mogao ići protiv njegovih odredaba i nije mogao prekoračiti ovlaštenja koja mu je šerijat dao.   24. Laicizam u Francuskoj?   U pogledu odnosa religijskog i političkog autoriteta francuska revolucija je usvojila princip njihovog odvajanja (laicite), potiskivanja religije kao izvora prava i neutralnosti javne sfere. Ovakva politika bila je rezultat negativnog odnosa prosvjetiteljskih autoriteta prema Crkvi I religiji uopšte te konkretnih sukoba koji su izbili u toku revolucije između revolucionara, kao zagovornika radikalne promjene, i Katoličke crkve kao branioca “starog režima”. Država je također  preduzela I pravne mjere za zakonsko uređenje sveštenstva I crkvene hijerarhije putem Zakona o građanskom ustrojstvu sveštenstva iz juna. Prema ovom zakonu dotadašnje crkvene opštine su zamijenjene novim koje odgovaraju državnim teritorijalnim jedinicama, svešteniča zvanja su uproštena, izbor demokratizovan, vjernost stranim autoritetima razriješena, uvedena plaća od strane države, sveštenstvo stavljeno pod kontrolu opština i obavezano da se zakune na vjernost Ustavu. Ovaj akt je doveo do sukoba sa katoličkoj hijerarhijom i Rimom i deoveo do polarizacije na klarikalce i antiklarikalce. Ovako definisan laicizam nije predviđao neutralnost države prema religiji, nedo podvrgavanje religije svjetovnom autoritetu.   25. Izvori prava u Bizantiji?   · Justinijanova kodifikacija (Codex iuris civilis) iz 6. Stoljeća. Zakonik čine: Codex Iustinianis, Institutiones, Digesta, Codex repetitiae prealectionis i Novellae · Ecloga – ima 18 glava od kojih prvih 16 govori od građanskom pravu, 17 o krivičnom i poljednja o ratnom pravu · Procheiros nomos (Prohiron) – zbornik izdat s ciljen da zamijeni Eklogu, koja je smatrana za djelo heretičkih vladara. · Basilike – zbornik koji se sastojao od 60 knjiga a obuhvatao je javno, administrativno, građansko, krivično pravi u sudski postupak     26. U Bizantijskom carstvu vladareva vlast je ograničena sa 2 faktora. Koja?   · Vladarevom obavezom da poštuje izvorna načela rimskog prava · Vladarevom svješću da je suveren primio vlast od naroda, te da bi je nekad mogao I vratiti   27. Idžtihat je?   Tumačenje šerijatskog prava.     28. Šta su kraljevske prerogative?   Kraljevske prerogative su cjelina ovlaštenja, privilegija i imuniteta koje Opšte pravo priznaje Kruni.     29. Federalni sudovi u SAD-u su imali 2 funkcije ustavnosti. Koje?   · Tumačenje zakona i upravnih propisa · Kontrola ustavnosti   30. Ukratko objasnite kako je izgledalo porodično pravo u Francuskoj?   Revolucija u Francuskoj izvršila je sekularizaciju braka. Dobio je karakter građanskopravnog ugovora koji se sklapa pred civilnim organima.Odnosi u braku uređeni su tako da supruga duguje pokornost mužu, a muž je dužan da je stiti. Bez muževog odobrenja supruga ne može sticati imovinu, s njom raspolagati ili nastupati pre državnim organima. Imovnski režim među supružnicima odrežuje se ugovorm pri sklapanju braka.  Razvod braka dozvoljen je slučajevima bračnog nevjerstva, sramotnog ponašanja, maltretiranja i teških povreda.   31. Monarh u Engleskoj?   Do revolucije 1699, monarh, s titulom kralja odnosno kraljice, široko je koristio svoja ovlaštenja, dovodeći u pitanje i samo postojanje parlamenta. Nakon donošenja Takona o nagodbi iz 1700. Prerogative monarha su znatno smanjenje i svedene na simboličku funkciju.   32. Objasni narodnu suverenost u Francuskoj?   U francuskoj Deklaraciji o pravima čovjeka i građannina iz 1789. Kaže se da princip svakog suvereniteta suštinski počiva u narodu. “Nijedno tijelo, nijedan pojedinac ne može vršiti vlast koja otud izrijekom ne proističe.   33. Karakteristike Halife?   Halifa je bio politički šef države i vjerski poglavar muslimana. Pravni teoretičari postavljali su zahtjeve da halifa mora biti muškarac, musliman, sposoban za tumačenje šerijatskog prava (idžtihat) , bez fizičkih i mentalnih nedostataka, pravedan, sposoban za zaštitu svojih podanika i hrabar.   34. Historijski period u Islamskoj državi!?!   …   35. Izvori prava u SAD-u?   · Ustav SAD – najstariji Ustav na svijetu koji sadrži 7 članova i 27 amandmana · Zakoni (Statues and Ordinances) · Američko Opšte pravo (American Common Law) · Uredbe (Regulations)   36. Objasni pojam građanska jednakost kao idela u Francuskoj?   Građanstvo je egalitarni i sveobuhvatni status. Egalitaran je jer sve pojedince stavlja u istu poziciju. Istovremeno je sveobuhvatan jer uljučuje sve pojedince na državnom teritoriju bez obzira na njihove odlike kao što su: jezik, etnička pripadnost, religija, i sl. Da bi se ovakav status mogao uvesti bilo je potrebno definisati prava dužnosti i ograničiti vlast vladaa putem koncepta narodnog suvereniteta.   37. Uloga parlamenta u Engleskoj?   Nakon 1700. godine ovo tijelo postaje glavna instanca u Engleskoj. Sastoji se od Kune, Gornjeg doma (House of Lords) i Donjeg doma (House of Commons). Zakoni se donose u Donjem domu, šalju u gornji dom na razmatranje a suveren im daje kraljevsku saglasnost. Nakon revolucije u 17 vijeku, Donji dom preuzima ključnu ulogu u parlamentu.     38. Na koji se način birao imperator u Bizantiji?   Bizantski impetaror uvijek je bio formalno izabran od strane senata, vojske i naroda Carigrada prije nego što bi bio krunisan.   39. Koji su centralni a koji lokalni organi vlasti u Islamskoj državi?   Centralni organi vlasti su halifa i vezir, a lokalni valije i amili.   40. Objasni sistem cheeks and balances?   Cheeks and balances je ustvari sistem “kontrole i ravnoteže koji je jedan od izraženih i važnih ideja britanske ustavnosti.   41. Crkveni sud u Engleskoj?   Crkveni sud u Engleskoj je bio nadležan za rješavanje religijskih prekršaja kao što je bračna nevjera, incest..   42. Šta je idžma?   Kada se u jednom invididualnom tumačenju postigne saglasnost svih kompetentnih pravnika jednog doba, onda je postignut idžma (koncenzus).   43. Uticaj hršćanstva na krivično pravo u Bizantiji?   Uticaj hrščanstva na krivinčno pravo u Bizantiji ogledalo se u ograničenju smrtne kazne, širokim korištenjem tjelesne kazne, pojačanom zaštitom hršćanskog učenja i hršćanske crkve, kako je to vidljivo u Eklogi.   44. Vlada u Franačkoj (karakteristike)?   Centralnu vlast u Franačkoj predstavlja monarh i njegov dvor. Monarh je bio nosilac državne vlasti i u tom svojstvu proglašavao ili dopunjavao zakone, donosio opšte dekrete, bio komandant vosjke, proglašavao rat i mir, imenovao funckionere, određivao poreze i bio vrhovni sudija.  Uz vladara, postojao je njegov dvor (palatium) koji je predstavljaju jednu vrstu administrativnog centra.           45. Proklamacija o oslobađanju robova?   Izdana u septembru 1862 godine od strane predsjednika Abrahama Lincona, kojom je proglašeno da su sva lica u  robovskom statusus “od sada pa nadalje i ubuduće slobodna”.     46. Šta je osiguravalo legitimizaciju vlasti u Bizantiji?   Legitimizaciju vlasti u Bizantiji osiguravalo je hršćanstvo. Imperator je smatran za Božijeg namjesnika na zemlji.   47. Prohiron je?   Zakonik koji je izdao imperator Vasilije I Makedonac s ciljem da zamijeni Eklogu jer je smatrana djelom heretičkih vladara.     48. Koja je ključna vrijednost Šerijata?   Ključna vrijednost šerijata jeste pravda koja se traži od svakog pojedinca a posebno od vladara, sudija i svjedoka jer su oni u situaciji da ako su nepravedni oštete nekoga.   49. Nasljedni redovi po Šerijatu?   Šerijatsko pravo poznaje dva osnovna tipa za nasljeđivanje: oporuka i zakonski nasljedni red. Oporuka ima prednost pred zakonskim nasljeđivanjem.   Zakonski nasljedni red sadrži tri kategorije lica a to su : · Ashabu-l-feraid (otac, djed, majka muž, žena,kćer, unuka, sestra, sestra po ocu…) · Asaba  (sin, otac, djed) · Zevu-l-erham (kćer, kćer od sina, sestra osaviočevog oca, braća i sestre ostaviočeve majke…)   50. Glavne ustanove monarhije u Engleskoj?   Monarh, parlament, vlada.    

Dincica_
Posts: 949
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:48 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by Dincica_ » Tue Jun 10, 2014 1:24 pm

51.Stare decisis?   Teorija koja obavezuje sudove da se drže ranije donijetih presuda u istim ili sličnim stvarima. Dakle presuda sudije u jednom sporu ne važi samo za taj slučaj, vec se na osnovu sličnosti i analogije primijenjuje i na nove slučajeve.   52. Nadležnost Vrhovnog suda u SAD-u?   Vrhovni sud SAD-a je nadležan za sve slučajeve koji po zakonu ili pravičnosti proističu iz Ustava SAD, zakonai ugovora, na sve slučajeve koji se tiču diplomatskih predstavnika SAD, na sve slučajeve Admiraliteta i pomorskog prava, na skoporove u kojima su SAD stranka, na sporovima između dvije ili više država, između jedne države i građana neke druge države, između građana različitih država i između jedne države ili njenih građana i stranih država , građana podanika.   53. Jedna od najvažnijih tekovina Francuske revolucije je bila garancija pravne jednakosti? Da li je to dosljedno pravedno?   Narodna skupština radi na ustavu i  26.augusta.1789. usvaja preambulu ovog temeljnog zakona koja je postala poznata kao Deklaracija o pravima čovjeka i građanina. U Francuskoj se također ukida feudalni ored, zabranjuje prodaja javnih službi, izuzimanje od plaćanja poreza i pravo Katoličke crkve da kupi desetinu. Ustav je proglašen 4.juna.1791. i po njemu je Francuska postala ustavna monarhija. Ona traje samo godinu dana jer francuski kralj nije bio spreman da prihvati ovakvo preuređenje države i zajedno da feudalnom aristokracijom sarađuje sa inostranim feudalnim državama radu njihove vojne intervencje protiv revolucionara.   54. Bog – zakon- imperator ?   U razvijenom bizantsinskom pravu pod uticajem hršćanstva konstruiše se trijada Bog – zakon – imperator oko koje se kreće novo shvatanje prava i pravde.   55. Smrtna kazna u Bizantiji?   Smrtna kazna je bila predviđena za zavjeru protiv cara i “hršćanske crkve”, incest, homosexualizam, vračanje, ubistvo, potezanje mača sa smrtnim ishodom i razbojništvo. Izvršavana je mačem ili vješanjem.   56. Prema shvatanju muslimanskih pravnika, zemlje u tadašnjem svijetu dijelile su se na:   · Daru – l –islam (islamska teritorija gdje vlada muslimanski vladar i primjenjuje se islamsko pravo) · Daru- l –ahd (prijateljske nemuslimanske držđave) · Daru – harb (neprijateljske nemuslimanske države) 57. Faze francuske revolucije!?!   Ne znam tačne nazive faza, necu da opširno pisem iz knjige. Ako ne zna nek napiše u komentaru.     58. Ideje državne ideologije SAD-a?   Ideje državne ideologije SAD-a uključuju:   · Pojedinac rodđenjem stiče neotuđiva prirodna prava · Legitimitet države zasniva se na saglasnosti onih kojima se vlada · Pravo naroda na revoluciju · Cilj vlasti je da osigura bezbjednost i sreću građanima   59. Reforme engleskog krivičnog prava?   Tokom 19. Stoljeća izvršene su značajne reforme krivičnog prava Engleske. Godine 1823. Ukinuta je smrtna kazna za najveći broj teših krivičnih djela, a 1827. Godine donijet je i Krivični zakon koji je sistematizirao ovu oblast. Od 1838. Optuženi ima pravo da dovede pred sud svjedoke i da ima pomoć pravnika koji će u njegovo ime unakrsno ispitivati svjedoke. Od kraja 19.stoljeća optuženi ima pravo i da se sam brani.     60. Razlika između podanika i građanina u Engleskoj?   U srednjovjekovnoj Engleskoj položaj pojedinca u odnosu prema vlasti bio je izražen terminom podanik (subject) koji je bio “pod vlašću” vladara. Od 13. Stoljeća počinju se ustanovljavati određena prava koja pripadaju pojedincima nazvana “prava Engleza” (rights of Englishmen). Za uspostavljanje i definisanje tih prava važna su tri dokumenta: Magna Carta, The Petition of Rights i Bill of rights koja su postala dio Common Law-a. Svim ovim promjenama englezi su suštinski promijenili svoj status od podanika do građana.                   61. Sudstvo u Franačkoj?   U cantenama, manjim teritorijalnim jedinicama koje su davale stotinu vojnia, odvijao se najveći broj sudskih procesa. O njima je odlučivao skup slobodnih ljudi (mallum) por predsjedavanjem lokalnog starješine (tungin). On bi samo usmjeravao postupak i objavljivao presudu koju su donosili “dobri ljudi” (rachimburgii) kao poznavaoci prava kojih je obično bilo sedam. Karlo Veliki umjesto tungina suđenje daje u nadležnost grofova uz koje se pojavljuje i sedam skabina koji su doživotno bili izabrani za tu funkciju a suđenju su mogli prisustvovati svi slobodni građani. Na nivou države postojao je kraljevski sud kojeg su činile sudije (audiotri). Ovaj sud je bio apelaciona instanca u slučaju zločina izdaje ili poreskih prekršaja.   62. Prestanak braka po Šerijatu?   Odgovor imate u 6-om pitanju. Samo je drugačije koncipirano pitanje.  

Dincica_
Posts: 949
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:48 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by Dincica_ » Tue Jun 10, 2014 1:25 pm

To su ta pitanja i sretno :D

Point.
Posts: 87
Joined: Fri Aug 09, 2013 4:18 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by Point. » Tue Jun 10, 2014 3:04 pm

Kolegice, hvala puno. ;)

Amra1507
Posts: 78
Joined: Mon Nov 19, 2012 10:51 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by Amra1507 » Tue Jun 10, 2014 4:38 pm

koliko pitanja bude na integralnom ispitu

armina89
Posts: 19
Joined: Thu Mar 25, 2010 12:39 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by armina89 » Wed Jun 11, 2014 12:04 pm

Ako je integralni ispit od 50 bodova, kako onda da osvojim 55 za prolaz, jer nemam bodova iz eseja i parcijale? Moze li mi neko objasniti molim vas

Nejra4
Posts: 3069
Joined: Wed Nov 10, 2010 11:05 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by Nejra4 » Wed Jun 11, 2014 12:13 pm

Nama je integralni bio 100 bodova, 10 pitanja po 10 bodova.

xx94
Posts: 67
Joined: Thu Sep 19, 2013 1:49 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by xx94 » Wed Jun 11, 2014 3:54 pm

Integralni nosi 80 bodova ukupno

Dincica_
Posts: 949
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:48 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by Dincica_ » Wed Jun 11, 2014 10:17 pm

Tacno 80 bodova nosi, a 20 bodova se moglo na eseju dobiti.

harunica
Posts: 1
Joined: Tue Dec 06, 2011 2:34 pm

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by harunica » Thu Jun 19, 2014 2:38 pm

[quote="Dincica_"]
  1. Krivična djela u Engleskoj?!  Krivična djela u Engleskoj su se vremenom podijelila na osnovu težine:  · High treason (vele izdaja) – krivična djela protiv kralja, njegove supruge, budućeg nasljednika, visokih državnih službenika … i za ova djela se pripisivala smrtna kazna · felony (teški zločini)  - kriviča djela poput ubistva, pljačke, razbojništva, silovanja za koja se također većinom pripisivala smrtna kazna · misdermenaour (lakši zločini) – ostala krivična djela kažnjavana novčano  2. Krivična djela po šerijatu?  U šerijatskom pravu postoje tri vrste krivičnih djela:  · krivična djela protiv života i tijela (ubistvo, ranjavanje) · Krivična djela koja su spomenula u Kur’anu i za koje su određene fiksne kazne (krađa, razbojništvo, vanbračni polni odnosi, pijene alkohola, istupanje iz vjere) · Krivična djela koja nisu preiczno definisana:  TAZIR (javno kršenje islamskih normi od strane muslimana, zlostavljanje životinja i sl.. ), SIJASI (različiti akti ugrožavanja javne sigurnosti uključujući vršenje krivičnih djela u povratu)  3. Redoslijed nasljeđivanja u Bizantiji?  Djeca ili unuci, otac, majka, djed, baka, braca i sestre, drugi bliski rođaci, supruga umrlog, državna blagajna  4. Smrtna kazna u Engleskoj?  Smrtna kazna u Engleskoj je bila zastupljena sve do 1823 godine, kada je donesen Krivični zakon koji je sistematizovao ovu oblast i ukinuo smrtnu kaznu za najveći broj teških djela.            5. Ekloga (oslobađanje robova) ?  VIII glava Ekloga govori u oslobođenju I padanju u ropstvo. Rob je sticao slobodu javnom izjavom gospodara u crkvi pred 5 prijatelja, pismo gospodara potpisano od srane više svjedoka ili oporuka, ako je volji umrlog ili sa njegovim odobrenjem išao u pogrebnoj povorci noseći bijelo platno, ako ga gospodar oženi slobodnom osobom, ako uz saglasnost gospodara postane sveštenik.  6. Načini razvoda po šerijatu?  · Jednostavnim muževim otkazom (morao je ponoviti izjavu tri puta) · Hul – postupak u kojem se žena razvodi u od muža plaćajuci mu kompenzaciju ·  Ostvarivanjem zakletve muža da četiri mjeseca neće imati bračne odnose za suprugom · Proceudrom međusobnog proklinjanja  7. Kako se dolazi na poziciju halife? · Izborom · Imenovanjem od strane pretkodnika · Silom  8. Ideja deklaracije nezavisnosti?  Nekon rata Velike Britanije I Francuske oko prevlasti u kolonijama, Velika Britanija je pretrpjela velike ekonomske troškove. U namjeri da ih namiri, izvršila je ekonomski pritisak na kolonije. To je uzrokovalo otporu kolonijalaca I suboki su ekalirali u rat iz kojeg su ujedinjene kolonije izasle nezavisne (4.juli.1776) i nastaju SAD.  9. Kako je ukinuto ropstvo u Americi?  Godine 1860. za predsjednika SAD izabran je Abraham Lincon koji je bio veliki protivnik ropstva. U septbemru 1862. On izdaje “Proklamaciju o oslobađanju” kojom se ukida ropstvo, i da sva su sva lica koja su u robovskom statusu udubuće slobodna.  10. Sta su Bazilike?  Bazilike je pravni zbornik izdan od strane imperatora Lava VIMudrog. Spadaju u jedan od izvora Bizantijskog prava.    11. Heabes corpus acti?  Jedan od najvažnijih akata u engleskoj historiji kojim je zabranjeno zatočenje preko mora, pravo optuženog  da bude pušten nakon plaćanja kaucije, zabranjeno lišavanje slobode bez sudskog naloga..  12. Bill of rights ?  Zakon o pravima u kojem su građanima SAD-a garantovana individualna prava koja treba da ih zaštiti od nasilja od strane državnih I feudalnih autoriteta. Ta prava su posebno prebrojana u prvih deset amandmana na Ustav  SAD.  13. Ustav Francuska?  · Prvi ustav (1791) – zasniva se na principu narodnog suvereniteta I predstavničke vlade. · Montarnjarski Ustav – donešen od strane Narodne skupđštine za vrijeme “vladavine terora” ali nije nikad stupio na snagu · Ustav iz 1795 – Francuska je republika,nedjeljica, zasnovana na narodnom suverenitetu    14. Nepisani Ustav, od čega se sastoji?  Ovakav Ustav je apstraktne I kompleksne prirode, tačnije rečeno, ovakav Ustav čini više izvoa koji se mogu identifikovati. U Engleskoj (u ovom slučaju ona je ta koja ga ima) ti izvori su:  · Kraljevske prerogative · Common Law · Zakoni parlamenta    15. Funkcije predsjednika SAD?  U SAD-u izvršnu vlast predstavlja predsjednik koji je istovremeno ceremonijalni šef države, predstavnik vlade i vrhovni komandant oružanih snaga. U oblasti vanjskih poslova on sklapa međunarodne ugovore, imenuje ambasadore uz saglasnost Senata, također i prima strane ambasadore uz saglasnost Senata. Ima i izvršnu vlast nad brojnim vladinim odsjecima I agencijama.        16. Položaj žene u Islamskoj državi u pogledu imovine I nasljeđivanja?  Na području imovinskog prava, žena je imala pravo vlasništva nad pokretnim stvarima, a muž je bio obavezan da joj obezbijedi sve potrebne stvart za život. U nasljednom pravu, žena je spadala među lica prve kategorije ( Ashabu-l-feraid) zakonskog nasljeđivanja.  17. Kategorije stanovništva u Franačkoj državi?  U Franačkoj državi postojalo je nekoliko kategorija stanovništva, a to su bili:  · Slobodni ljudi (Franci I Galorimljani) · Oslobođenici · Lidi · Robovi  18. Institucije nadomještanja nepostojećeg testamenta u Franačkoj?  U Salijskom zakonu se reguliše ustanova AFFATOMIE, odnosno nadomještanje nepostojanja testamenta. Lice koje želi raspolagati imovinom, baca grančicu u krilo drugog lica s kojim nije u srodstvu I na koga prenosi određenu imovinu. Zatim se to lice nastanjuje u kući ostavioca te je dužan da u roku od godinu dana pred kraljevim sudom baci grančicu u krilo onima koji su oređeni za nasljednika, i da im predje imovinu koju je ostavilac ostavio.  19. Naziv Kitab i značaj za Medinu?  Kitab je ustvari Ustav iz 623. godine  kojim su uređeni  unutrašnja organizacija I međusobni odnosi unutar Medine.  20. Bill of rights iz 1689. godine?  Zakon o pravima iz 1689. godine osigurao je davanje parlamentarne saglasnosti za suspenziju zakona ili razrezivanja poreza, redovima, redovna parlamentarna zasjedanja I ograničenja u pogledu kaucije, kazni te okrutnog I neuobičajenog kažnjavanja. Također je dokument koji je zaslužn za stvaranje tradicionalnog prava Engleza u kojem oni nisu više podanici već “slobodni Englezi” (free Englishmen).  21. Specifičnost državne ideologije Francuske (nabrojati 5 ideja) ?  Republikanizam, narodni suvrenitet, građanska jednakost, centralizam, laicizam.    22. Na koje 3 ideje se zasnivalo Bizantijsko cartsvo?  Na ideji kontinuiteta Rimskog carstva, grčkom jeziku i hršćanstvu.  23. Da li je islamska država teokratska ili despotska? Zašto?  Islamska država nije bila niti teokratska niti despotska, zato što u Islamskoj državi nije postojala vladavina svešteničkog staleža već su postojali samo učenjaci (uleme), i vladar nije imao neograničenu moć. Iznad njega je uvijek bio šerijat kojeg vladar nije mogao mijenjati, niti je mogao ići protiv njegovih odredaba i nije mogao prekoračiti ovlaštenja koja mu je šerijat dao.  24. Laicizam u Francuskoj?  U pogledu odnosa religijskog i političkog autoriteta francuska revolucija je usvojila princip njihovog odvajanja (laicite), potiskivanja religije kao izvora prava i neutralnosti javne sfere. Ovakva politika bila je rezultat negativnog odnosa prosvjetiteljskih autoriteta prema Crkvi I religiji uopšte te konkretnih sukoba koji su izbili u toku revolucije između revolucionara, kao zagovornika radikalne promjene, i Katoličke crkve kao branioca “starog režima”. Država je također  preduzela I pravne mjere za zakonsko uređenje sveštenstva I crkvene hijerarhije putem Zakona o građanskom ustrojstvu sveštenstva iz juna. Prema ovom zakonu dotadašnje crkvene opštine su zamijenjene novim koje odgovaraju državnim teritorijalnim jedinicama, svešteniča zvanja su uproštena, izbor demokratizovan, vjernost stranim autoritetima razriješena, uvedena plaća od strane države, sveštenstvo stavljeno pod kontrolu opština i obavezano da se zakune na vjernost Ustavu. Ovaj akt je doveo do sukoba sa katoličkoj hijerarhijom i Rimom i deoveo do polarizacije na klarikalce i antiklarikalce. Ovako definisan laicizam nije predviđao neutralnost države prema religiji, nedo podvrgavanje religije svjetovnom autoritetu.  25. Izvori prava u Bizantiji?  · Justinijanova kodifikacija (Codex iuris civilis) iz 6. Stoljeća. Zakonik čine: Codex Iustinianis, Institutiones, Digesta, Codex repetitiae prealectionis i Novellae · Ecloga – ima 18 glava od kojih prvih 16 govori od građanskom pravu, 17 o krivičnom i poljednja o ratnom pravu · Procheiros nomos (Prohiron) – zbornik izdat s ciljen da zamijeni Eklogu, koja je smatrana za djelo heretičkih vladara. · Basilike – zbornik koji se sastojao od 60 knjiga a obuhvatao je javno, administrativno, građansko, krivično pravi u sudski postupak    26. U Bizantijskom carstvu vladareva vlast je ograničena sa 2 faktora. Koja?  · Vladarevom obavezom da poštuje izvorna načela rimskog prava · Vladarevom svješću da je suveren primio vlast od naroda, te da bi je nekad mogao I vratiti  27. Idžtihat je?  Tumačenje šerijatskog prava.    28. Šta su kraljevske prerogative?  Kraljevske prerogative su cjelina ovlaštenja, privilegija i imuniteta koje Opšte pravo priznaje Kruni.    29. Federalni sudovi u SAD-u su imali 2 funkcije ustavnosti. Koje?  · Tumačenje zakona i upravnih propisa · Kontrola ustavnosti  30. Ukratko objasnite kako je izgledalo porodično pravo u Francuskoj?  Revolucija u Francuskoj izvršila je sekularizaciju braka. Dobio je karakter građanskopravnog ugovora koji se sklapa pred civilnim organima.Odnosi u braku uređeni su tako da supruga duguje pokornost mužu, a muž je dužan da je stiti. Bez muževog odobrenja supruga ne može sticati imovinu, s njom raspolagati ili nastupati pre državnim organima. Imovnski režim među supružnicima odrežuje se ugovorm pri sklapanju braka.  Razvod braka dozvoljen je slučajevima bračnog nevjerstva, sramotnog ponašanja, maltretiranja i teških povreda.  31. Monarh u Engleskoj?  Do revolucije 1699, monarh, s titulom kralja odnosno kraljice, široko je koristio svoja ovlaštenja, dovodeći u pitanje i samo postojanje parlamenta. Nakon donošenja Takona o nagodbi iz 1700. Prerogative monarha su znatno smanjenje i svedene na simboličku funkciju.  32. Objasni narodnu suverenost u Francuskoj?  U francuskoj Deklaraciji o pravima čovjeka i građannina iz 1789. Kaže se da princip svakog suvereniteta suštinski počiva u narodu. “Nijedno tijelo, nijedan pojedinac ne može vršiti vlast koja otud izrijekom ne proističe.  33. Karakteristike Halife?  Halifa je bio politički šef države i vjerski poglavar muslimana. Pravni teoretičari postavljali su zahtjeve da halifa mora biti muškarac, musliman, sposoban za tumačenje šerijatskog prava (idžtihat) , bez fizičkih i mentalnih nedostataka, pravedan, sposoban za zaštitu svojih podanika i hrabar.  34. Historijski period u Islamskoj državi!?!  …  35. Izvori prava u SAD-u?  · Ustav SAD – najstariji Ustav na svijetu koji sadrži 7 članova i 27 amandmana · Zakoni (Statues and Ordinances) · Američko Opšte pravo (American Common Law) · Uredbe (Regulations)  36. Objasni pojam građanska jednakost kao idela u Francuskoj?  Građanstvo je egalitarni i sveobuhvatni status. Egalitaran je jer sve pojedince stavlja u istu poziciju. Istovremeno je sveobuhvatan jer uljučuje sve pojedince na državnom teritoriju bez obzira na njihove odlike kao što su: jezik, etnička pripadnost, religija, i sl. Da bi se ovakav status mogao uvesti bilo je potrebno definisati prava dužnosti i ograničiti vlast vladaa putem koncepta narodnog suvereniteta.  37. Uloga parlamenta u Engleskoj?  Nakon 1700. godine ovo tijelo postaje glavna instanca u Engleskoj. Sastoji se od Kune, Gornjeg doma (House of Lords) i Donjeg doma (House of Commons). Zakoni se donose u Donjem domu, šalju u gornji dom na razmatranje a suveren im daje kraljevsku saglasnost. Nakon revolucije u 17 vijeku, Donji dom preuzima ključnu ulogu u parlamentu.    38. Na koji se način birao imperator u Bizantiji?  Bizantski impetaror uvijek je bio formalno izabran od strane senata, vojske i naroda Carigrada prije nego što bi bio krunisan.  39. Koji su centralni a koji lokalni organi vlasti u Islamskoj državi?  Centralni organi vlasti su halifa i vezir, a lokalni valije i amili.  40. Objasni sistem cheeks and balances?  Cheeks and balances je ustvari sistem “kontrole i ravnoteže koji je jedan od izraženih i važnih ideja britanske ustavnosti.  41. Crkveni sud u Engleskoj?  Crkveni sud u Engleskoj je bio nadležan za rješavanje religijskih prekršaja kao što je bračna nevjera, incest..  42. Šta je idžma?  Kada se u jednom invididualnom tumačenju postigne saglasnost svih kompetentnih pravnika jednog doba, onda je postignut idžma (koncenzus).  43. Uticaj hršćanstva na krivično pravo u Bizantiji?  Uticaj hrščanstva na krivinčno pravo u Bizantiji ogledalo se u ograničenju smrtne kazne, širokim korištenjem tjelesne kazne, pojačanom zaštitom hršćanskog učenja i hršćanske crkve, kako je to vidljivo u Eklogi.  44. Vlada u Franačkoj (karakteristike)?  Centralnu vlast u Franačkoj predstavlja monarh i njegov dvor. Monarh je bio nosilac državne vlasti i u tom svojstvu proglašavao ili dopunjavao zakone, donosio opšte dekrete, bio komandant vosjke, proglašavao rat i mir, imenovao funckionere, određivao poreze i bio vrhovni sudija.  Uz vladara, postojao je njegov dvor (palatium) koji je predstavljaju jednu vrstu administrativnog centra.          45. Proklamacija o oslobađanju robova?  Izdana u septembru 1862 godine od strane predsjednika Abrahama Lincona, kojom je proglašeno da su sva lica u  robovskom statusus “od sada pa nadalje i ubuduće slobodna”.    46. Šta je osiguravalo legitimizaciju vlasti u Bizantiji?  Legitimizaciju vlasti u Bizantiji osiguravalo je hršćanstvo. Imperator je smatran za Božijeg namjesnika na zemlji.  47. Prohiron je?  Zakonik koji je izdao imperator Vasilije I Makedonac s ciljem da zamijeni Eklogu jer je smatrana djelom heretičkih vladara.    48. Koja je ključna vrijednost Šerijata?  Ključna vrijednost šerijata jeste pravda koja se traži od svakog pojedinca a posebno od vladara, sudija i svjedoka jer su oni u situaciji da ako su nepravedni oštete nekoga.  49. Nasljedni redovi po Šerijatu?  Šerijatsko pravo poznaje dva osnovna tipa za nasljeđivanje: oporuka i zakonski nasljedni red. Oporuka ima prednost pred zakonskim nasljeđivanjem.  Zakonski nasljedni red sadrži tri kategorije lica a to su : · Ashabu-l-feraid (otac, djed, majka muž, žena,kćer, unuka, sestra, sestra po ocu…) · Asaba  (sin, otac, djed) · Zevu-l-erham (kćer, kćer od sina, sestra osaviočevog oca, braća i sestre ostaviočeve majke…)  50. Glavne ustanove monarhije u Engleskoj?  Monarh, parlament, vlada.   
[/quote]

Post Reply

Return to “I godina”