PFSA: Komparativna pravna historija

Podforum studenata prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
MarcusTulliusCicero
Posts: 9869
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

PFSA: Komparativna pravna historija

Post by MarcusTulliusCicero »

Studenti iz druge smjene teme za seminarske radove mogu prijaviti sljedeci ponedjeljak (16.3.) na konsultacijama od 12 do 14 sati. Kako mi je receno, studenti iz prve smjene vec su to ucinili danas. Vjerovatno ovo vecina raje zna, ali za one koji ne znaju i ne dolaze na faks... Seminarski radovi se mogu raditi i u grupama od maksimalno cetiri clana. Svi seminarski radovi moraju se odbraniti do sredine mjeseca maja. Seminarski prijavljujete tako sto cete na konsultacijama predati papir, na kojem cete napisati naziv teme koju zelite obradjivati i vase ime, odnosno imena svih clanova jedne grupe.

Neke od tema koje mozete izabrati su:

-POLOZAJ POJEDINCA U ZEMLJAMA STAROG ISTOKA
-BRAK U PRAVIMA STAROG ISTOKA
-NASLJEDJIVANJE U PRAVIMA STAROG ISTOKA
-POLNI PREKRSAJ U PRAVIMA STAROG ISTOKA
-KRADJA U PRAVIMA STAROG ISTOKA
-BRAK U SERIJATSKOM PRAVU
-NASLJEDJIVANJE PREMA SERIJATSKOM PRAVU
-KAZNJAVANJE UBISTVA I TJELESNOG POVRIJEDJIVANJA U SERIJATSKOM PRAVU
-UGOVORI U SERIJATSKOM PRAVU
-PRAVNI POLOZAJ NEMUSLIMANA U ISLAMSKOJ DRZAVI
-POLOZAJ I ULOGA CRKVE U SREDNJEM VIJEKU
-PROGONI HERETIKA U SREDNJEM VIJEKU
-RAZVOJ PARLAMENTA U ENGLESKOJ
-HISTORIJSKE PROMJENE POLOZAJA MONARHA U ENGLESKOJ
-BRITANSKA REVOLUCIJA U ENGLESKOJ
-VRSTE SUDOVA KROZ ENGLESKU HISTORIJU
-GLAVNE IDEJE U AMERICKOJ DEKLARACIJI O NEZAVISNOSTI
-PRAVNI POLOZAJ PREDSJEDNIKA SAD-A
-SASTAV I NADLEZNOST KONGRESA SAD-A
-VRSTE I NADLEZNOSTI SUDOVA U SAD-U
-TRGOVINA ROBLJEM U AMERICKOJ HISTORIJI
-GLAVNE FAZE U FRANCUSKOJ GRADJANSKOJ REVOLUCIJI
Last edited by MarcusTulliusCicero on Sat Aug 18, 2012 9:36 pm, edited 1 time in total.

MarcusTulliusCicero
Posts: 9869
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Odg: Komparativna pravna historija

Post by MarcusTulliusCicero »

S T A R A  M E S O P O T A M I J A

· ENSI LAGAŠA - titula koju je nosio vladar u gradu-državi Lagaš;
· UNKIN - sumerski termin za skupštinu;
· PUHRUM - akadski termin za skupštinu;
· ALUM - akadski termin za grad;
· ŠIBUTUM - akadski termin za starce;
· DAGGI - sumerski termin za distrikte;
· BABTUM - akadski termin za distrikte;
· KARUM -  akadski termin za posebne korporacije koje su regulisale trgovinu;
· LUGAL - sumerski termin za kraljeve;
· ŠARUM - akadski termin za kraljeve;
· SAUGA - glavni sveštenik;
· ENSI - zastupnik;
· IŠŠAKKU - zastupnik;
· REBITU - mjesto, u blizini gradske kapije, na kojem se okupljala skupština građana i izricala presudu;
· EKALLUM - palata u kojoj je vladar vršio sudsku funkciju;
· DINUM - sumerska riječ za sudski spor (u jezicima semitskih naroda ova riječ znači dug ili religija);
· TAPPI LA RAGAMIM - dokumenat koji se ne može pobijati. Fraza koju je sadržavala prvostepena presuda.
· MIŠARUM - edikti, tj. pisani nalozi vladara o pojedinim pitanjima;
· MEŠARUM - pravda, biti u redu;
· KITTUM - istina, nešto čvrsto ustanoviti;
· ŠAR MEŠARIM - pravedni kralj;
· DINAT MIŠARIM - zakoni ili presude pravičnosti;
· AWILUM · obični građani mesopotamskih gradova;
· MUŠKENUM · vrsta vojne I civilne zavisne osobe koja je preuzela neke obaveze ili ograničenja u zamjenu za neke privilegije;
· WARDUM · robovi;
· ABUTTUM · znakovi ropstva na starobabilonskom;
· ŠINDU · znakovi ropstva na novobabilonskom;
· KUDURRU · kamenje, potvrda da je privatno vlasništvo pravno zaštićeno;
· BIBLUM · pokloni za svadbenu svečanost koje je davao mladoženja;
· TERHATUM · suma novca koju mladoženja daje ocu mlade, što mu daje pravo na mladu;
· ŠERIKTUM · miraz, dio bračne imovine.
· NUDUNNUM · ženina bračna imovina u cjelini, pokloni njene porodice i pokloni njenog muža;
· ŠUGITU · neprilično ponašanje žene;
· NADITU · neprilično ponašanje žene;
· UZUBBUM - naknada koju je muž morao platiti ženi u slučaju neopravdanog razvoda;
· SALIMUN · prijateljstvo među vladarima;
· RIKSATUM · obavezujuća priroda obećanja;
· ADU · zakletva;
· MAMITU · zakletva;
· MAR ČIPRI · zaštita izaslanika;

S T A R I  E G I P A T

· DŽATI · vezir, najviši službenik nakon vladara;
· PROROK MAATA · titula koju je uživao džati;
· JMJ-RK√¢‚Ǩ‚Ñ¢WAT NJSWT · ministar radova;
· JMJ-R PR-HD · ministar finansija:
· NOME · opštine;
· PER-AA -  visoka kuća;
· NJSWT · kralj;
· HEM · veličanstvo;
· UB · gospodar;
· JTJ · suveren;
· MA√¢‚Ǩ‚Ñ¢AT · pravda;
· BU · autoritativna zapovijed;
· SIA · percepcija;
· FIR√¢‚Ǩ‚Ñ¢AUN · arapski termin za faraona;
· KNBT · sudovi;
· HAP · pravni propis, norma koja reguliše pojedinačnu situaciju;
· PAT · aristokratija;
· REKHYT · srednja klasa;
· HENMEMET · narod suma;
· IMYT-PR · testament;


S T A R A  J E V R E J S K A  D R Ž A V A

· YEHUDI · Judejac, Židov;
· JUDEAUS · latinski naziv za Judeju;
· DIASPORA · migracije, rasijanje;
· MAŠIAH · pomazanje;
· BRITH · ugovor kojim su definisani odnosi između kralja I podanika;
· HEKAL · palata, velika kuća;
· BEYIT · kuća;
· TOROTH, HUQQUIM, MISPHATIM · propisi;
· SEFARIM · knjige, svitci;
· MIŠNA · kodeks zakona koje je kompilirao rabin Juda Princ;
· ZERAIM · sjemena;
· MOED · festivali;
· NAŠIM · žene;
· NEZIKIN · štete;
· KODAŠIM · svete stvari;
· TOHOROTH · čistoća;
· GEMARA · komentar Mišne;
· SEDEQ · pravda I pravednost;
· MOHAR · vjenčani poklon;
· √¢‚ǨÀúORASAH · momenat kada je mlada zaručena;
· ŠILUM · miraz;


K L A S I Č N A  A T I N A

· BASILEUS · vladar;
· TIRANIJA · vladavina populističkih lidera;
· DEMOKRATIJA · vladavina naroda;
· AGORA · trg;
· AUTARHIJA · privredna nezavisnost;
· AUTONOMIJA · politička nezavisnost;
· POLITEIA · skup organa koji osiguravaju funkionisanje polisa;
· NOMOI · zakon koji određuje način konsituisanja i funkionisanja polisa;
· KOINON · savezi polisa;
· DEMA · teritorijalne jedinice na koje je Atina bila podijeljena;
· DIKE · privatni spor;
· GRAPHE · javnopravni spor;
· APAGOGE, EPHEGESIS, EISANELIA, DOKIMASIA · tužbe;
· PROSKLESIS · poziv tuženom,
· PRYTANEIA · plaćanje takse;
· ANAKRISIS · ročište;
· KLEPSYDRA · vodeni sat;
· LOGOGRAPHOI · profesionalni govornici;
· DIKASTES · porotnici;
· DIKE · pravo, presuda, pravda;
· THEMIS · pojam koji označava nešto što je čvrsto nasuprot sili;
· THEMOS · ono što je zapisano, zakon, naredba;
· NOMOS · običaj, način života;
· NOMOTHETAI · zakonodavci;
· EKKLESIA · skupština;
· DOKIMASIA · postupak nakon kojeg su momci sa navršenih 17 godina dobijali status građanina;
· METIK · stranci;
· APOPHORA- naknada gospodaru;
· PATREIA · imovina naslijeđena od predaka;
· EPIKETA · stečena imovina;
· DIADIKASIA · tužba za naslijeđe;
· DIKE KHEREOS · tužba za dug;
· DIKE OUSIAS · tužba za ličnu imovinu;
· OIKOS · domaćinstvo;
· KYROS · staratelj;
· ENGUE · tipična forma braka. Sporazum između mladoženje I oca mlade;
· PROIX · miraz;
· APOPEMPSIS · kada muž vrati suprugu u porodicu iz koje je potekla;
· APOLEIPSIS · formalna procedura za razvod braka;
· EPIKLEROS · nasljednik;
· EPIDIKASIA · vrsta braka;
· PALLAKE · konkubine;
· ARHONT · javni službenik;
· KLEROS · očeva ostavština;
· EK PRONOIAS, HEKON, HEKOUSIOS · namjerno ubistvo;
· MIASMA · onečišćenje;
· EPHETAI · efeta;
· DIKE KLOPES · obična krađa;
· DIKE BIAION · primjena sile;
· SYMBOLA · formalni ugovori sklapani između polisa radi regulisanja postupaka u slučaju spora među njihovim građanima;
· SATRAP · perzijski guverner iz oblasti gradova Miletusa I Myusa;

Legally Blonde
Posts: 1250
Joined: Fri Feb 20, 2009 1:39 pm

Odg: Komparativna pravna historija

Post by Legally Blonde »

Hahahahah... Hvalim te Boze, pa mi ovo nismo morali uciti. :)))

MarcusTulliusCicero
Posts: 9869
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Odg: Komparativna pravna historija

Post by MarcusTulliusCicero »

Struktura završnog ispita za akademsku 2008/2009 godinu

1. VANREDNI STUDENTI odgovaraju na 5 pitanja koja nose po dvadeset poena (5x20=100). Vanredni studenti polažu cjelokupno nastavno gradivo.

2. REDOVNI STUDENTI koji su položili test odgovaraju na tri pitanja po principu dva pitanja nose 20 i jedno pitanje 10 poena (2x20+10=50). Pitanja se odnose na gradivo država i pravo oblasti Mediterana 500.-1500. godina, država i pravo u Evro-Atlantskom regionu 1500.-1900. godine i odgovarajući komparativni pravni tekstovi. Ukupnom broju poena koje kandidat ostvari na završnom ispitu dodaju se i poeni koji su ostvareni tokom kontinuiranog nastavnog procesa.

3. REDOVNI STUDENTI koji nisu položili test odgovaraju na četiri pitanja po principu tri pitanja nose po 20 bodova, a jedno pitanje 10 poena (3x20+10=70). Ovi studenti polažu cjelokupno nastavno gradivo. Ukupnom broju poena koje kandidati ostvare na završnom ispitu dodaju se i poeni koji su ostvareni tokom kontinuiranog ocjenjivanja (esej i seminarski rad).

Nessa
Posts: 434
Joined: Wed May 27, 2009 11:00 am

Odg: Komparativna pravna historija

Post by Nessa »

[quote="MarcusTulliusCicero"]
Struktura završnog ispita za akademsku 2008/2009 godinu

1. VANREDNI STUDENTI odgovaraju na 5 pitanja koja nose po dvadeset poena (5x20=100). Vanredni studenti polažu cjelokupno nastavno gradivo.

2. REDOVNI STUDENTI koji su položili test odgovaraju na tri pitanja po principu dva pitanja nose 20 i jedno pitanje 10 poena (2x20+10=50). Pitanja se odnose na gradivo država i pravo oblasti Mediterana 500.-1500. godina, država i pravo u Evro-Atlantskom regionu 1500.-1900. godine i odgovarajući komparativni pravni tekstovi. Ukupnom broju poena koje kandidat ostvari na završnom ispitu dodaju se i poeni koji su ostvareni tokom kontinuiranog nastavnog procesa.

3. REDOVNI STUDENTI koji nisu položili test odgovaraju na četiri pitanja po principu tri pitanja nose po 20 bodova, a jedno pitanje 10 poena (3x20+10=70). Ovi studenti polažu cjelokupno nastavno gradivo. Ukupnom broju poena koje kandidati ostvare na završnom ispitu dodaju se i poeni koji su ostvareni tokom kontinuiranog ocjenjivanja (esej i seminarski rad).
[/quote]

Znas li do kad vrijede bodovi koje smo dobili na testu i iz seminarskog?
Iiii...mozda neki savjet na sta ne trebamo bas toliko obracati paznju iz gradiva?  :p031:

MarcusTulliusCicero
Posts: 9869
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Odg: Komparativna pravna historija

Post by MarcusTulliusCicero »

Ne bih ti znao odgovoriti za te bodove. Sto se tice gradiva, mislim da ne treba uciti ove komparativne pravne tekstove.

am3l
Posts: 227
Joined: Wed May 27, 2009 2:05 am

Odg: Komparativna pravna historija

Post by am3l »

komp tekstovi su bili i na testu a rekao je da ce biti i na zavrsnom ,,,ugl sve treba ucit  :f010:

MarcusTulliusCicero
Posts: 9869
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Odg: Komparativna pravna historija

Post by MarcusTulliusCicero »

Znam da su bili na testu, ali sumnjam da ce biti sad na zavrsnom. Kako god, ne pada mi na pamet da ih ucim. Jednom procitati i to je to.  :d025:

am3l
Posts: 227
Joined: Wed May 27, 2009 2:05 am

Odg: Komparativna pravna historija

Post by am3l »

ma i ne moze se ono naucit¬† (H)¬†  sto kajes samo citat .,.,., :f035:

Shargoo
Posts: 19
Joined: Thu Apr 16, 2009 9:30 am

Odg: Komparativna pravna historija

Post by Shargoo »

Ima li ko ove strane rijeci :D Iz drugog dijela  :l956: :l956:

Post Reply

Return to “I godina”